Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές/τριες για τη Διδασκαλία Μαθημάτων στα Κ.Ι.Ε.


Α. Επιβεβαίωση Ενδιαφέροντος - Επικαιροποίηση Εργασιακού Καθεστώτος

Αναφορικά με τον Διαγωνισμό Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές/τριες για τη Διδασκαλία Μαθημάτων στα «Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.)», το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι η Αναθέτουσα Αρχή θα διατηρήσει το Δικαίωμα Προαίρεσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Μέρους Α των σχετικών Εγγράφων, για χρησιμοποίηση των Τελικών Μητρώων που δημιουργήθηκαν από τον εν λόγω Διαγωνισμό, για τη σχολική χρονιά 2019-2020. Ως εκ τούτου, οι δικαιούχοι οι οποίοι περιλαμβάνονται στα Τελικά Μητρώα θα ειδοποιηθούν αυτόματα από την Αναθέτουσα Αρχή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον τους και να επικαιροποιήσουν το εργασιακό τους καθεστώς, μέχρι την Παρασκευή, 16 Αυγούστου 2019, στις 12:00 μ., στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://eforms.schools.ac.cv/index.php/kie-enimerosi.

Σύμφωνα με το πιο πάνω άρθρο του εν λόγω Διαγωνισμού, οι δικαιούχοι οι οποίοι είτε δηλώσουν ότι δεν ενδιαφέρονται είτε παραλείψουν να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον τους ή το επιβεβαιώσουν εκπρόθεσμα, θα διαγράφονται από τα Μητρώα.

Β. Αντικατάσταση Κ.Ι.Ε. Λεμύθου στις προτιμήσεις

Ενόψει του τερματισμού της λειτουργίας του Κ.Ι.Ε. Λεμύθου, από τη σχολική χρονιά 2019-2020, και μετά από έγκριση της Κεντρικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων, ενημερώνονται οι δικαιούχοι οι οποίοι είχαν συμπεριλάβει στις προτιμήσεις του το εν λόγω Κ.Ι.Ε. ότι έχουν τη δυνατότητα αντικατάστασής του, με οποιοδήποτε άλλο Κ.Ι.Ε. επιθυμούν, το οποίο δεν περιλαμβανόταν στις αρχικές επιλογές τους. Σε περίπτωση αντικατάστασης του Κ.Ι.Ε. Λεμύθου με κάποιο άλλο Κ.Ι.Ε., η καινούρια επιλογή θα έχει τον ίδιο αύξοντα αριθμό προτίμησης, με αυτόν που είχε το Κ.Ι.Ε. Λεμύθου. Εάν κάποιος Εκπαιδευτής δεν επιθυμεί την αντικατάσταση αυτή ή δεν ενημερώσει σχετικώς εμπρόθεσμα, θα παραμείνει με τις υπόλοιπες επιλογές του και θα θεωρηθεί η επιλογή του Κ.Ι.Ε. Λεμύθου ως μη υπάρχουσα.

Καλούνται οι επηρεαζόμενοι δικαιούχοι να αποστείλουν σχετική ενημέρωση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση kie@moec.gov.cv, μέχρι την Παρασκευή, 16 Αυγούστου 2019, στις 12:00 μ.Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

221