Αγορά υπηρεσιών από εκπαιδευτές/τριες για τη διδασκαλία στα ΚΙΕ


Ανάθεση Σύμβασης – Κατάρτιση και Υπογραφή Συμφωνίας 

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού καλεί τους Εκπαιδευτές/τριες, των οποίων ο αριθμός ταυτότητας, δυνάμει της αρχής της αναλογικότητας (άρθρο 4 (1) (γ)) του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 (Νόμος 138 (Ι)/2001), αναγράφεται στον κατάλογο που έχει αναρτηθεί σήμερα, Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (www.moec.gov.cy/ Εκπαιδευτικό Σύστημα / Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης / Ενημέρωση), να προσέλθουν στο Συντονιστικό Κρατικό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.) της Επαρχίας, την οποία έχουν δηλώσει στα Προσωπικά Στοιχεία της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντός τους, την Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017, για ανάθεση της Σύμβασης και υπογραφή της Συμφωνίας, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:  

Επαρχία Λευκωσίας:  Κ.Ι.Ε. Στροβόλου

(Λύκειο Εθνομάρτυρα Κυπριανού Στροβόλου)                                             14.00 – 18.00

Επαρχία Λεμεσού:  Κ.Ι.Ε. Λεμεσού (Λανίτειο Λύκειο)                                   14.00 – 18.00  

Επαρχία Λάρνακας/Αμμοχώστου:  Κ.Ι.Ε. Λάρνακας (Παγκύπριο Λύκειο)  14.00 – 18.00

Επαρχία Πάφου:  Κ.Ι.Ε. Πάφου (Λύκειο Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄)                  14.00 – 18.00

Η υπογραφή της σχετικής Συμφωνίας θα διενεργηθεί με βάση όσα αναφέρονται στις παραγράφους 17.1, 17.2 και 17.3 του άρθρου 17 των Εγγράφων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του παρόντος Διαγωνισμού. 

Όλοι οι Εκπαιδευτές/τριες θα πρέπει να προσκομίσουν α)  την ταυτότητα τους και β)  το πρωτότυπο ή πιστοποιημένο αντίγραφο Πιστοποιητικού περί «Πρόληψης και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και Παιδικής Πορνογραφίας».  Το πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ δύο (2) μήνες πριν την υπογραφή της Συμφωνίας.

Επίσης,  όσοι εκπαιδευτές δεν απασχολούνταν στα Κ.Ι.Ε. κατά τη σχολική χρονιά 2016-2017, θα πρέπει να προσκομίσουν α) συμπληρωμένο το πρωτότυπο έντυπο «Εξουσιοδότηση για πληρωμές από το FIMAS» (Παράρτημα Γ΄- ΕΝΤΥΠΟ 3) και β) το IBAN τους εκτυπωμένο από την τράπεζα στην οποία θα κατατίθεται η αμοιβή τους.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι, κατά την παραλαβή της Συμφωνίας, οι Εκπαιδευτές θα πρέπει να υπογράφουν Υπεύθυνη Δήλωση για το εργασιακό τους καθεστώς, σε σχέση με όσα αναφέρονται στα σημεία (γ), (δ) και (ε) της παραγράφου 17.3 του άρθρου 17 των Εγγράφων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του παρόντος Διαγωνισμού.  Το έντυπο θα τους χορηγηθεί στο Κ.Ι.Ε., όπου θα προσέλθουν για υπογραφή της Συμφωνίας. 

Οι Ανάδοχοι θα αναλάβουν καθήκοντα τη Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2017, σύμφωνα με το πρόγραμμα του/των τμήματος/άτων που τους έχει/ουν ανατεθεί.  

Ανάθεση Τμημάτων στους εκπαιδευτές
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter30