Αιτήσεις για φοιτητική χορηγία για το ακαδημαϊκό έτος 2012/2013


Η Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για φοιτητική χορηγία για το ακαδημαϊκό έτος 2012/2013.

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, για να έχει η οικογένεια δικαίωμα σε φοιτητική χορηγία πρέπει το συνολικό ακαθάριστο εισόδημα που απέκτησε κατά το 2012 να μην υπερβαίνει τις €100.000 όταν αυτή έχει ένα ή δύο τέκνα. Για τις οικογένειες με περισσότερα από δύο τέκνα, το μέγιστο όριο αυξάνεται κατά €10.000 για κάθε πρόσθετο τέκνο πέραν του δευτέρου. Το ύψος της φοιτητικής χορηγίας που θα παραχωρείται στους δικαιούχους εξαρτάται από το ύψος του συνολικού ετήσιου ακαθάριστου οικογενειακού εισοδήματος. Παράλληλα, για να έχει δικαίωμα η οικογένεια σε φοιτητική χορηγία πρέπει η συνολική αξία σε τρέχουσες τιμές των περιουσιακών της στοιχείων να μην υπερβαίνει το €1.200.000.

Επισημαίνεται ότι, βάσει του περί Παροχής Φοιτητικής Χορηγίας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2012, από το ακαδημαϊκό έτος 2012/2013 προσδιορίζεται η έννοια της οικογένειας για τους έγγαμους φοιτητές, η οποία περιλαμβάνει: τον έγγαμο φοιτητή, τη σύζυγο του, τα κοινά τους τέκνα και τα τέκνα του ενός ή του άλλου από τους γονείς αυτούς που ζουν κάτω από την ίδια στέγη. Συνεπώς, οι έγγαμοι φοιτητές θα είναι οι ίδιοι και όχι οι γονείς τους αιτητές της φοιτητικής χορηγίας.

Έντυπα αιτήσεων για τη φοιτητική χορηγία υπάρχουν στα γραφεία της Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδομάτων, στο Γραφείο Εξυπηρέτησης στο Υπουργείο Οικονομικών, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη, καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών http://www.mof.gov.cy.

Αιτήσεις από τους δικαιούχους μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την 31η Αυγούστου 2013. Aιτήσεις που θα υποβληθούν μετά τις 31 Αυγούστου 2013 θεωρούνται ως εκπρόθεσμες βάσει της σχετικής νομοθεσίας.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


127