Αιτήσεις υποψηφίων με κριτήριο τις εξετάσεις GCE/GCSE/IB ή ισοδύναμες εξετάσεις (υπεράριθμες θέσεις)


Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για περιορισμένο αριθμό υπεράριθμων θέσεων (εκτός των Παγκύπριων Εξετάσεων) με κριτήριο τις εξετάσεις GCE/GCSE, μέχρι την Παρασκευή, 26 Απριλίου 2013. Δικαίωμα υποβολής αίτησης, με βάση τα αποτελέσματα εξετάσεων GCE/GCSE/IB ή άλλων ισοδύναμων εξετάσεων, έχουν:

Κατηγορία Α:  μέχρι 3% των Κυπρίων Eισακτέων

  • Κύπριοι και αλλοδαποί που έχουν απολυτήριο Λυκειακού κύκλου ιδιωτικού σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου «παρόμοιου τύπου» ή της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας.
  • Κύπριοι μόνιμοι κάτοικοι του εξωτερικού ή παιδιά λειτουργών εξωτερικής υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.
  • Τουρκοκύπριοι απόφοιτοι εξατάξιας σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.

Οι ελάχιστες προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης είναι:

Γενικός Κανόνας (ισχύει για όλα τα Προγράμματα Σπουδών):

Επιτυχία στις εξετάσεις GCEOLevel με ελάχιστη βαθμολογία C ή σε άλλες ισοδύναμες εξετάσεις στα Νέα Ελληνικά.

Απαιτούμενα Kριτήρια κατά Πρόγραμμα Σπουδών (Τμήμα):

Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Μηχανικοί Η/Υ και Πληροφορικής)

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί)

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής (Πολιτικών Μηχανικών)

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής (Τοπογράφων Μηχανικών Και Μηχανικών Γεωπληροφορικής)

Επιτυχία στις εξετάσεις GCE A Level (ή άλλες ισοδύναμες εξετάσεις) στα Μαθηματικά και τη Φυσική με βαθμολογία τουλάχιστο Β και ένα μάθημα από τα πιο κάτω: Χημεία, Βιολογία, Προχωρημένα Μαθηματικά, Στατιστική, Πληροφορική, με ελάχιστη βαθμολογία C.

Τμήμα Νοσηλευτικής

Επιτυχία στις εξετάσεις GCE A Level (ή άλλες ισοδύναμες εξετάσεις) στη Βιολογία ή Χημεία με βαθμολογία τουλάχιστο Β και δύο μαθήματα από τα πιο κάτω: Φυσική, Χημεία ή Βιολογία, Μαθηματικά, Πληροφορική, Στατιστική, Προχωρημένα Μαθηματικά, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, με ελάχιστη βαθμολογία C.

Τμήμα Αποκατάστασης /   Λογοθεραπεία                                                                                                

Επιτυχία στις εξετάσεις GCE A Level (ή άλλες ισοδύναμες εξετάσεις) στην Ιστορία ή Μαθηματικά και δύο μαθήματα από τα πιο κάτω: Φυσική, Χημεία ή Βιολογία, Ιστορία ή Πολιτική Οικονομία, Μαθηματικά, Πληροφορική, Στατιστική, Προχωρημένα Μαθηματικά, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, με ελάχιστη βαθμολογία C.

Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού

Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας

Επιτυχία στις εξετάσεις GCE A Level (ή άλλες ισοδύναμες εξετάσεις) στα Μαθηματικά με βαθμολογία τουλάχιστο Β και δύο μαθήματα τα οποία μπορούν να είναι από τους κλάδους: Οικονομικών, Θετικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών, Ιστορία, με βαθμολογία τουλάχιστο C.

Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου

Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών (Γραφικές Τέχνες)

Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών (Πολυμέσα)

Επιτυχία στις εξετάσεις GCE A Level (ή άλλες ισοδύναμες εξετάσεις) με συνδυασμό βαθμολογίας B C C σε τρία από τα πιο κάτω μαθήματα: Τέχνη & Σύνθεση - Καλές Τέχνες (Art & Design - Fine Arts), Μαθηματικά, Πληροφορική, Φυσική, Βιολογία, Ιστορία, Πολιτική Οικονομία.

Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν μέχρι και το σύνολο των Προγραμμάτων Σπουδών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου, εφόσον καλύπτουν τις προϋποθέσεις των απαιτούμενων μαθημάτων και βαθμολογιών.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα ώστε η αρίθμηση των προτιμήσεων τους να είναι συνεχόμενη, ξεκινώντας από τον αριθμό 1.  Δεν πρέπει να υπάρχουν κενά ή επαναλήψεις των αριθμών της σειράς προτίμησης.

Οι αιτήσεις μπορεί να υποβάλλονται από τις 15 Απριλίου 2013 μέχρι τις 26 Απριλίου 2013, αυτοπροσώπως ή με συστημένο ταχυδρομείο, στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου, Γωνία Αθηνών και Νικολάου Ξιούτα, 3040 Λεμεσός. Στο φάκελο να αναγράφεται «Αίτηση Εισδοχής Υποψηφίων με Βάση τα Αποτελέσματα Εξετάσεων GCE».  Έντυπα αιτήσεων και πληροφορίες, διατίθενται από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας καθώς επίσης και από την ιστοσελίδα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου ( www.cut.ac.cy/studies)

Νοείται ότι εφόσον οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι από τις διαθέσιμες θέσεις, κριτήριο επιλογής είναι οι υψηλότερες επιδόσεις, με προτεραιότητα στις επιδόσεις των υποχρεωτικών μαθημάτων κάθε Προγράμματος Σπουδών.

Οι επιτυχόντες της Κατηγορίας Α θα ενημερωθούν εντός του Ιουνίου 2013 τηλεφωνικώς ενώ τα στοιχεία τους θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου, στη διεύθυνση www.cut.ac.cy

Οι υποψήφιοι πρέπει να επισυνάψουν μαζί με την αίτησή τους τα εξής:

  • Αντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  • Απολυτήριο ή βεβαίωση αποφοίτησης από λυκειακού κύκλου ιδιωτικό σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου «παρομοίου τύπου» ή της Αγγλικής Σχολής
  • Βεβαιώσεις επιτυχίας στις εξετάσεις G.C.E O´ Level με τουλάχιστο C ή άλλες ισοδύναμες εξετάσεις, στα Νέα Ελληνικά
  • Βεβαιώσεις επιτυχίας σε τρία μαθήματα G.C.E A´ Level με συνδυασμό βαθμών τουλάχιστον B, C, C ή άλλες ισοδύναμες εξετάσεις.
  • Εάν το ίδρυμα στο οποίο φοιτούν ή έχουν φοιτήσει δεν είναι κρατικό, βεβαίωση από το αρμόδιο Υπουργείο της χώρας στην οποία λειτουργεί ότι είναι αναγνωρισμένο.

Σημ.:     Τα παιδιά Λειτουργών Εξωτερικής Υπηρεσίας Κύπρου ή Κύπριοι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού θα πρέπει να επισυνάψουν και (αναλόγως περίπτωσης):

  • Πιστοποιητικό πρωτοβάθμιας ή/και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  • Βεβαίωση εργοδότησης Υπουργείου Εξωτερικών

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, τηλέφωνα: 00357 25002597,
φαξ. 00357 25002681 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected]

 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


126