ΘΣΕΚ: Πρόσκληση σε διάλεξη για τους τρεις Ιεράρχες


Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου σας προσκαλεί σε διαδικτυακή διάλεξη που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 31 Iανουαρίου 2021, ώρα 19:00, με θέμα:  «Η χρήση των Τριών  Ιεραρχών από τον  Άγιο Γρηγόριο Παλαμά στη διδασκαλία για τη θεία και ανθρώπινη σοφία» Ομιλήτρια η Σουλτάνα Λάμπρου (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη διάλεξη μέσω του πιο κάτω συνδέσμου: Click here to join the meeting

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 22443055, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και στον σύνδεσμο https://www.theo.ac.cy/3o-πολιτιστικό-απόβραδο/

Περίληψη ομιλίας

Στη μελέτη παρουσιάζεται ἡ διάκριση τῶν δύο σοφιῶν, σέ θύραθεν καί πνευματική, ἡ μεταξύ τους σχέση, πως εἶχε προσδιορισθεῖ ἀπό τούς ἀποστολικούς χρόνους, καί ἡ ἀκριβής ὁριοθέτηση τῆς μεταξύ τους σχέσεως, πού ἀποδίδεται στούς Πατέρες τοῦ 4ουαἰ. καί κυρίως στούς Καππαδόκες, οἱ ὁποῖοι καθώρισαν καί τή στάση τῶν Χριστιανῶν ἔναντι τῆς ἑλληνικῆς σοφίας.

Στή συνέχεια ἐξετάζεται ἡ ἀνάπτυξη τοῦ ἐν λόγῳ θέματος ἀπό τόν ἅγιο Γρηγόριο Παλαμᾶ στούς δύο λόγους τοῦ ἔργου του Ὑπέρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων, στήν προσπάθειά του νά ἀνασκευάσει τίς θέσεις τοῦ Βαρλαάμ τοῦ Καλαβροῦ, ὁ ὁποῖος ἐπαναφέρει τό θέμα τῆς μεταξύ τῶν δύο σοφιῶν σχέσεως ὑποστηρίζοντας ὅτι ἡ ἀνθρώπινη σοφία ταυτίζεται μέ τή θεία καί μέσῳ αὐτῆς ὁδηγούμεθα στήν τελειότητα καί ἁγιότητα. Ὁ Παλαμᾶς, κατά τήν πραγμάτευση τοῦ θέματος, γιά τήν κατοχύρωση τῶν θέσεών του στηρίζεται στήν αὐθεντία τῶν Γραφῶν καί στά κείμενα τῶν Πατέρων, κυρίως, ὅμως, ἐπικαλεῖται τούς Τρεῖς Ἱεράρχες.

Βιογραφικό σημείωμα της ομιλήτριας

Η κ. Λάμπρου είναι έγγαμος και μητέρα δύο τέκνων. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Εισήχθη το 1984 στο Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) διατελώντας, μάλιστα, καθόλα τα έτη των σπουδών της υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.). Πραγματοποίησε τις μεταπτυχιακές σπουδές της στο ίδιο Τμήμα από όπου έλαβε το Μaster και το Διδακτορικό της Δίπλωμα με Άριστα. Συμμετείχε, προσέτι, ως εκπρόσωπος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας κατά τα έτη 1994 και 1996 στα σεμινάρια του Ορθοδόξου Πατριαρχικού Κέντρου στο Chambésy της Ελβετίας. Για μία δεκαετία υπηρέτησε ως Επιστημονική Συνεργάτις στο Τμήμα Βυζαντινής Θεολογίας του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών (Κ.Β.Ε.) του Α.Π.Θ. Το 2003 εξελέγη ομοφώνως στη βαθμίδα της μονίμου Λέκτορος της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. Το 2013 εξελέγη ομοφώνως στη βαθμίδα της μονίμου Επικούρου Καθηγήτριας. Το 2018 εξελέγη ομοφώνως στη βαθμίδα της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας με γνωστικό αντικείμενο «Εκκλησιαστική Γραμματεία από τον 9ο έως τον 15ο αι.» στο Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Συμμετείχε, επίσης, σε πολλά τοπικά και διεθνή συνέδρια ως εισηγήτρια και ως μέλος των οργανωτικών επιτροπών. Επιπλέον, μετείχε στην επιμέλεια και διόρθωση ποικίλων θεολογικών συγγραμμάτων, καθώς και στην επιμέλεια έκδοσης πρακτικών επιστημονικών συνεδρίων. Προσέτι, υπήρξε επιστημονική υπεύθυνη κατά τα έτη 2007-2013 στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Integrated plan for the promotion of the joint architectural heritage and the development of religious tourism in the cross border area (Promo Cross)», κατά τα έτη 2010-2013 μέλος της τριμελούς επιτροπής της διδακτορικής εργασίας με τίτλο «Ευθύμιος Β΄ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Βίος και έργο», η οποία εντασσόταν στο ερευνητικό έργο Ηράκλειτος ΙΙ, χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΣΠΑ, κατά τα έτη 2013-2020 μέλος της επιστημονικής και εκδοτικής ομάδας σε ερευνητικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Constantine the Philosopher της Nitra της Σλοβακίας με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή της Βυζαντινής Φιλοσοφίας και Πατρολογίας Jan Zozulak, και του ερευνητικού έργου Δράση Γ΄: Ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας Ανθρωπιστικών Επιστημών: Νεκτάριος Πατριάρχης Ιεροσολύμων (1661-1669). Συλλογή και έκδοση των έργων και των επιστολών του της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ.

Το μέχρι σήμερα συγγραφικό της έργο, πλούσιο και ποικίλο, αποτελείται στην πλειονότητα του από περίπου σαράντα μελέτες που αφορούν στην Χριστιανική Γραμματεία της περιόδου από τον 9ο έως τον 15ο αι., εκ των οποίων αναφέρουμε μόνο τους τίτλους των μονογραφιών:

1. Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγου, Προς τον εαυτού πνευματικόν, Εισαγωγή-Κριτική έκδοση, έκδ. Ναύς, Θεσσαλονίκη 2018.

2. Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγου, Λόγος περί της εις το ημέτερον γένος οικονομίας και προνοίας του Κυρίου, Εισαγωγή-Κριτική έκδοση, έκδ. Ναύς, Θεσσαλονίκη 2018.

3. Μελετήματα Εκκλησιαστικής Γραμματείας (9ος-15ος αι.), έκδ. Ναύς, Θεσσαλονίκη 2018.

4. Ο αυτοκράτωρ Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγος ως θεολόγος. Συμβολή στην έρευνα της Παλαιολόγειας Γραμματείας, έκδ. Ναύς, Θεσσαλονίκη 2012.

5. Η Οσία Παρασκευή η Επιβατηνή, Ιστορία και Γραμματεία, Φλώρινα 2005, β' έκδοση Θεσσαλονίκη 2007 και γ΄ έκδοση 2009 (σ. 320) (διδακτορική διατριβή).

6. Αναστάσεις νεκρών στους βίους των αγίων, Θεσσαλονίκη 1998 (σ. 141) (διπλωματική εργασία).
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

318