Θέσεις Επιθεωρητή (Μέση Γενική Εκπαίδευση)


Γίνονται δεκτές αιτήσεις από εκπαιδευτικούς λειτουργούς για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Επιθεωρητή Α' (Μέση Γενική Εκπαίδευση), Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (θέση προαγωγής), ως ακολούθως: μία (1) θέση για τα Εμπορικά/Οικονομικά και μία (1) θέση για τα Αγγλικά. Η μισθοδοτική κλίμακα της θέσης είναι Αΐ3(ιι): €53.258, 55.360, 57.462, 59.564, 61.666, 63.768, 65.870, 67.972, 70.074. Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Η δημοσίευση των εν λόγω θέσεων γίνεται ύστερα από την απόφαση Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή τους από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2θ13 έως 2017.

Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

2. Κ α θ ή κ ο ν τ α  κ α ι  Ε υ θ ύ ν ε ς

Σύμφωνα με σχετικές οδηγίες ή/και με βάση το οικείο πρόγραμμα:

(1)   (α) Αναλαμβάνει την επιθεώρηση σχολείων μέσης γενικής εκπαίδευσης και την επιθεώρηση, καθοδήγηση και

αξιολόγηση του διδακτικού προσωπικού της ειδικότητάς του·

(β) μετέχει ενεργά στην οργάνωση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών συνεδρίων και επιμορφωτικών μαθημάτων για το διδακτικό προσωπικό.

(2)   Αναλαμβάνει διοικητικά ή/και άλλα ειδικά καθήκοντα, π.χ. συντονισμό, προγραμματισμό, ανάπτυξη προγραμμάτων, εκπαιδευτικές μελέτες, έρευνες, εξετάσεις, καθοδήγηση και επαγγελματικό προσανατολισμό κτλ.

(3)   Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

3. Α π α ι τ ο ύ μ ε ν α Π ρ ο σ ό ν τ α

(1)     Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στο θέμα της ειδικότητάς του, που να δίνει σ' αυτόν δικαίωμα διορισμού/κατάταξης στη θέση καθηγητή στις κλίμακες Α8-Α10.

(2)     Μεταπτυχιακή εκπαίδευση στα παιδαγωγικά ή σε θέμα συναφές με τα καθήκοντα της θέσης διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους.

(3)     Εκπαιδευτική υπηρεσία δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ετών από τα οποία:

(α) Τα δύο να ήσαν σε θέση όχι κατώτερη από εκείνη του Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης· και

(β) τα πέντε τουλάχιστον στη Μέση Γενική Εκπαίδευση.

(4)     Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

(5)     Ενημερότητα πάνω στις σύγχρονες εξελίξεις στο θέμα της ειδικότητάς του και στις τάσεις και τα προβλήματα της μέσης γενικής εκπαίδευσης γενικά.

(6)     Πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον από τις επικρατέστερες ευρωπαϊκές γλώσσες.

Σημ.: 1. Η ειδικότητα θα καθορίζεται κατά τη δημοσίευση της θέσης ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

2. Αναφορικά με το προσόν (6) απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας (Κ.Δ.Π. 55/2012).

4. Αιτήσεις από ενδιαφερομένους πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΕΕΥ 14 - Αίτηση για Προαγωγή, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση www.eey.gov.cy. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 1η μέχρι 18 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα, το αργότερο μέχρι τη 1 μ.μ.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1022