ΕΕΥ: Αιτήσεις για διορισμό σε θέση αντικαταστάτη για Φιλολογικά και Πληροφορική/Επιστήμη Η.Υ


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας καλεί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, στις ειδικότητες της Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ (μέχρι τον αριθμό 2000 στον πίνακα διοριστέων) και των Φιλολογικών (μέχρι τον αριθμό 1500 στον πίνακα διοριστέων),

που ενδιαφέρονται να εργαστούν κατά το σχολικό έτος 2019-2020 προσωρινά, ως αντικαταστάτες εκπαιδευτικών που θα απουσιάζουν από τα καθήκοντά τους για διάφορους λόγους (π.χ. άδεια ασθενείας, άδεια μητρότητας κτλ.) και δεν έχουν ήδη υποβάλει αίτηση με βάση την ανακοίνωση της Επιτροπής ημερομηνίας 31.7.2019, να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο της Επιτροπής, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 13.30.

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΕΕΥ09, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση www.eey.gov.cy, από τη διασύνδεση «Έντυπα».

Οι αιτητές θα πρέπει απαραίτητα, μέχρι την πιο πάνω προθεσμία να υποβάλουν στο Γραφείο της Επιτροπής, σε πρωτότυπο ή πιστοποιημένο[*] αντίγραφο, Πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τον περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμο (Ν.91(Ι)/2014, άρθρο 22(6)), με το οποίο να βεβαιώνεται ότι δεν περιλαμβάνονται στο αρχείο που τηρείται δυνάμει των προνοιών του εν λόγω άρθρου. Τονίζεται ότι το εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 2 μηνών από το αρμόδιο Γραφείο της Αστυνομίας. Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που το πρόσωπο αυτό δεν είναι Κύπριος πολίτης, θα πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο σχετικό πιστοποιητικό από την αρμόδια αρχή της χώρας του. Νοείται ότι όσοι αιτητές υπέβαλαν αίτηση για διορισμό μόνιμο ή με σύμβαση για το σχολικό έτος 2019-2020, ανταποκρινόμενοι στις ανακοινώσεις της Επιτροπής ημερ. 12.6.2019, και έχουν ήδη προσκομίσει το εν λόγω πιστοποιητικό δεν χρειάζεται να το υποβάλουν εκ νέου. Νοείται επίσης ότι δεν χρειάζεται να προσκομίσουν το πιστοποιητικό όσοι εργοδοτήθηκαν με σύμβαση κατά την σχολική χρονιά 2018-2019.

Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι ΟΙ ΑΙΤΗΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΩΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ.

Εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερομένων στα ακόλουθα:

α) Είναι απαραίτητο να δηλώνονται αριθμοί τηλεφώνων (σταθερού και κινητού) για σκοπούς άμεσης και γρήγορης επικοινωνίας, διαφορετικά οι ενδιαφερόμενοι δεν θα μπορούν να προχωρούν σε επιτυχή υποβολή της αίτησής τους. Επίσης, τονίζεται ότι η Επιτροπή δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση μη ανταπόκρισης στην τηλεφωνική επικοινωνία. Η ανταπόκριση των αντικαταστατών επιβάλλεται να είναι άμεση με σκοπό την έγκαιρη και πλήρη εξυπηρέτηση των αναγκών των σχολείων σε αντικαταστάτες σε ημερήσια βάση. Ο χρόνος αναμονής καθορίζεται σε κάθε περίπτωση ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν σε αντικαταστάτες κάθε μέρα. β) Η ευθύνη για ηλεκτρονική δήλωση τερματισμού υπηρεσίας αντικαταστατών βαρύνει τους ίδιους τους αντικαταστάτες. Πιο συγκεκριμένα, είναι υποχρέωση του ιδίου του αντικαταστάτη να συμπληρώσει το ηλεκτρονικό έντυπο «δήλωση τερματισμού αντικατάστασης», που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής www.eey.gov.cy, από την προηγούμενη της ημερομηνίας του τερματισμού της αντικατάστασης. Σε περίπτωση μη έγκαιρης ή και καθόλου ηλεκτρονικής δήλωσης τερματισμού αντικατάστασης η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν μη επαναδιορισμό του. γ) Για σκοπούς ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων οι αντικαταστάτες είναι υποχρεωμένοι να παραμένουν στα καθήκοντά τους μέχρι την ολοκλήρωση της αντικατάστασης που αναλαμβάνουν και την επιστροφή του μόνιμου εκπαιδευτικού ο οποίος απουσιάζει προσωρινά από τα καθήκοντά του. Σε περίπτωση που διακόπτουν τις υπηρεσίες τους πριν από την ολοκλήρωση της αντικατάστασης, δεν θα επαναδιορίζονται σε άλλη θέση, πριν από την κανονική λήξη της αντικατάστασης την οποία είχαν αναλάβει και εγκατέλειψαν. Νοείται περαιτέρω ότι εφόσον παρατείνεται η απουσία του μόνιμου εκπαιδευτικού ο αντικαταστάτης είναι υποχρεωμένος να παραμείνει στα καθήκοντα του. δ) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στους ακόλουθους αριθμούς τηλεφώνων, σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα με την υποβολή της αίτησής τους: 22602634, 22602652, 22602612, 22602624, 22602613. ε) Υποψήφιοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι εργάζονται σε οποιαδήποτε θέση στη Δημόσια Υπηρεσία ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ακόμη και πάνω σε έκτακτη βάση, δεν δικαιούνται να εργάζονται ταυτόχρονα σε θέση αντικαταστάτη στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία, έστω και αν έχουν εξασφαλίσει από την εργασία τους άδεια απουσίας, με ή χωρίς απολαβές. Επομένως, όσοι κατέχουν ήδη θέση στη Δημόσια Υπηρεσία ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και καλούνται να εργαστούν ως αντικαταστάτες θα πρέπει είτε να παραιτούνται από την εργασία τους, είτε να μην αποδέχονται το διορισμό τους σε θέση αντικαταστάτη. Σε αντίθετη περίπτωση, πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν θα είναι δυνατή η πληρωμή τους για την υπηρεσία τους ως αντικαταστάτες.[*] Σημ.: Η πιστοποίηση πρέπει απαραιτήτως  να γίνεται από λειτουργό του Γραφείου    της

Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


2552