ΕΕΥ: Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού για το σχολικό έτος 2021-2022


1. Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, με βάση τον περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμο του 1969 έως (Αρ. 2) του 2019, καλεί τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς (μόνιμους και μόνιμους επί δοκιμασία) Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης να υποβάλουν σε αυτήν τα πιο κάτω έντυπα/αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά/πιστοποιητικά το αργότερο μέχρι τις 1.00μ.μ. της Δευτέρας, 30 Νοεμβρίου 2020. Δικαιολογητικά που θα υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν θα λαμβάνονται υπόψη από την ΕΕΥ.

2. Έντυπο ΕΕΥ11/12 - Αίτηση μετάθεσης/ μη μετάθεσης

Η Επιτροπή καλεί τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης ή μη μετάθεσης, συμπληρώνοντας το πιο πάνω έντυπο, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής www.eey.gov.cy.

Η υποβολή των πιο πάνω αιτήσεων, από όλους ανεξαίρετα τους μόνιμους και μόνιμους επί δοκιμασία εκπαιδευτικούς λειτουργούς, είναι υποχρεωτική. Αίτηση πρέπει να υποβληθεί και από όσους απουσιάζουν κατά τη φετινή σχολική χρονιά.

Οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί, μετά την ηλεκτρονική υποβολή του σχετικού εντύπου ΕΕΥ11/12 στην ΕΕΥ, θα παραδίδουν, για σκοπούς ελέγχου, το απόκομμα-απόδειξη της ηλεκτρονικής αποστολής στον Διευθυντή του σχολείου. Σε περίπτωση που υπηρετούν σε δύο ή περισσότερα σχολεία, θα παραδίδουν το απόκομμα-απόδειξη στον Διευθυντή του σχολείου στο οποίο υπηρετούν τις περισσότερες περιόδους και, στην περίπτωση που οι περίοδοι είναι οι ίδιες, στο σχολείο που ανήκουν.

Σημειώσεις:

  1. Εκπαιδευτικοί λειτουργοί Δημοτικής Εκπαίδευσης που επιθυμούν να υπηρετήσουν σε ενιαίο ολοήμερο σχολείο θα πρέπει να το δηλώσουν στο σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο (ΕΕΥ11/12).
  2. Εκπαιδευτικοί λειτουργοί Δημοτικής Εκπαίδευσης οι οποίοι θα δηλώσουν την Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή (ΚΕΑ) ως επιλογή μετάθεσης πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο της Επιτροπής αντίγραφο του τεκμηρίου για κατοχή της πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας όχι αργότερα από την καταληκτική ημερομηνία για υποβολή αίτησης μετάθεσης/μη μετάθεσης (30.11.2020) (Για κατάλογο με τα αποδεκτά τεκμήρια για κατοχή της πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας πατήστε εδώ).
  3. Εκπαιδευτικοί λειτουργοί Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης οι οποίοι θα δηλώσουν ως επιλογή μετάθεσης τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) πρέπει να κατέχουν τα πιο κάτω προσόντα:

-     Πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία σε δημόσιο σχολείο

-     Μεταπτυχιακό τίτλο στην περιβαλλοντική εκπαίδευση ή/και στην εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη ή/και άλλου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου

-     Πολύ καλή γνώση Η.Υ. (MS Office, Windows, Internet)

-     Πολύ καλή γνώση της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας (Για κατάλογο με τα αποδεκτά τεκμήρια για κατοχή της πολύ καλής γνώσης της αγγλικής, γαλλικής και γερμανικής γλώσσας πατήστε εδώ).

Αντίγραφα των τεκμηρίων για την κατοχή των πιο πάνω προσόντων θα πρέπει να υποβληθούν στο Γραφείο της Επιτροπής όχι αργότερα από την καταληκτική ημερομηνία για υποβολή αίτησης μετάθεσης/μη μετάθεσης (30.11.2020).

Εμπειρία στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και στην παραγωγή υλικού για την περιβαλλοντική εκπαίδευση/ εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί που υπηρετούν στα ΚΠΕ έχουν υποχρέωση να διανυκτερεύουν στα Κέντρα κατά τη διεξαγωγή των πολυήμερων προγραμμάτων. Ενδέχεται επίσης να χρειαστεί να εργαστούν εκτός ωρών λειτουργίας των Κέντρων π.χ. Σάββατο και Κυριακή.

3. Έντυπο ΕΕΥ13 - Αίτηση μετάθεσης ή μη μετάθεσης για ειδικούς λόγους

Εκπαιδευτικοί λειτουργοί, οι οποίοι θα επικαλεστούν ειδικούς λόγους για μετάθεση ή μη μετάθεσή τους, πέρα από την υποβολή των εντύπων ΕΕΥ11/12, θα πρέπει να υποβάλουν στην ΕΕΥ και το έντυπο ΕΕΥ13, μαζί με όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά ή δικαιολογητικά στοιχεία. Το έντυπο ΕΕΥ13, μαζί με τα σχετικά έγγραφα, πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικά στο Γραφείο της Επιτροπής, στη διεύθυνση: Οδός Μιχαλάκη Καραολή, 1408 Λευκωσία. Τονίζεται ότι η Επιτροπή θα εξετάζει λόγους υγείας μόνο μετά από έκθεση Ιατροσυμβουλίου.

Εκπαιδευτικοί λειτουργοί που επικαλέστηκαν ειδικούς λόγους μετά την προθεσμία της περσινής υποβολής του εντύπου ΕΕΥ13 (μετά που έτυχαν προαγωγής ή μετάθεσης ή σε άλλο χρόνο, ακόμα και πρόσφατα) και οι οποίοι λόγοι εξακολουθούν να υφίστανται, καλούνται να υποβάλουν εκ νέου τα απαραίτητα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά, για να αποσταλούν για εξέταση στο Ιατροσυμβούλιο.

Τονίζεται ότι τα απαραίτητα πιστοποιητικά που πρέπει να συνοδεύουν το έντυπο ΕΕΥ13 είναι τα ακόλουθα:

3.1   Για λόγους υγείας του εκπαιδευτικού λειτουργού, συζύγου ή εξαρτώμενου

τέκνου: Ιατρική Έκθεση από τον θεράποντα ιατρό στην οποία να αναφέρεται η ασθένεια και η ειδική θεραπεία και η συχνότητά της.

3.2    Για Εγκυμοσύνη: Ιατρική Βεβαίωση.

3.3     Για Βρέφος κάτω των 12 μηνών (στις 31.8.2021): Πιστοποιητικό Γέννησης.

3.4     Γ ια άλλους σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους:

Να αναφέρονται σε συντομία οι ειδικοί λόγοι.

Οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί μπορούν να αναπαραγάγουν το έντυπο ΕΕΥ13 από την ιστοσελίδα της Επιτροπής.

4. Έντυπο ΕΕΥ02 - Δήλωση/Αλλαγή Προσωπικών Στοιχείων

Εκπαιδευτικοί λειτουργοί Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής, οι οποίοι σκοπεύουν να διεκδικήσουν μονάδες μετάθεσης για διάφορους λόγους, θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο ΕΕΥ02, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι λόγοι που μπορούν να επικαλεστούν και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυνάψουν είναι:

Λόγοι                                                                                    Δικαιολογητικά

4.1 Σύναψη γάμου/ Πολιτικής Συμβίωσης                               Αντίγραφο Πιστοποιητικού γάμου/  Πολιτικής Συμβίωσης

4.2 Γεννηση τέκνου                                                                  Αντίγραφο Πιστοποιητικού γέννησης 

Το έντυπο ΕΕΥ02, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικά στο Γραφείο της Επιτροπής, στη διεύθυνση: Οδός Μιχαλάκη Καραολή, 1408 Λευκωσία

Εκπαιδευτικός λειτουργός που δεν υποβάλλει απαιτούμενο δικαιολογητικό, εντός της καθορισμένης προθεσμίας, δεν θα πιστώνεται με τις αντίστοιχες μονάδες.

Οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί μπορούν να αναπαραγάγουν το έντυπο ΕΕΥ02 από την ιστοσελίδα της Επιτροπής.

5. Οι έγκυες εκπαιδευτικοί λειτουργοί υποχρεούνται να ενημερώνουν εγκαίρως την ΕΕΥ, και όχι αργότερα από τον τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης τους, για την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού, αποστέλλοντας σχετική ιατρική βεβαίωση.

6. Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολείων να φέρουν σε γνώση των εκπαιδευτικών λειτουργών τα πιο πάνω.

Τονίζεται ότι όλες οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά που θα υποβάλλονται εκπρόθεσμα, δηλαδή μετά από την 30η Νοεμβρίου 2020, δεν θα λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


6998