ΕΕΥ: Αιτήσεις για διορισμό σε θέση αντικαταστάτη


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι όλοι όσοι περιλαμβάνονται στους πίνακες διοριστέων όλων των ειδικοτήτων των βαθμίδων της Δημόσιας Εκπαίδευσης (Δημοτική, Μέση Γενική και Μέση Τεχνική) έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν διορισμό σε θέση αντικαταστάτη, σύμφωνα και με τις ανακοινώσεις της Επιτροπής με ημερομηνίες 11.8.2020, 27.11.2020 και 3.12.2020. Σε περίπτωση που ενδιαφερόμενος δεν έχει υποβάλει σχετική αίτηση για διορισμό σε θέση αντικαταστάτη μέχρι και σήμερα, θα μπορεί να δηλώσει το ενδιαφέρον του υποβάλλοντας σχετική αίτηση στο Γραφείο της Επιτροπής, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη ,31 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 23:59. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΕΕΥ09, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής.

Οι αιτητές θα πρέπει απαραίτητα, μέχρι την πιο πάνω προθεσμία να υποβάλουν στο Γραφείο της Επιτροπής, σε πρωτότυπο ή αντίγραφο (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected] ή μέσω τηλεομοιότυπου στο 22602789), Πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τον περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμο (Ν.91(Ι)/2014, άρθρο 22(6)), με το οποίο να βεβαιώνεται ότι δεν περιλαμβάνονται στο αρχείο που τηρείται δυνάμει των προνοιών του εν λόγω άρθρου. Τονίζεται ότι το εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 2 μηνών από το αρμόδιο Γ ραφείο της Αστυνομίας. Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που το πρόσωπο αυτό δεν είναι Κύπριος πολίτης, θα πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο σχετικό πιστοποιητικό από την αρμόδια αρχή της χώρας του. Νοείται ότι όσοι αιτητές έχουν ήδη υποβάλει αίτηση για διορισμό (μόνιμο ή με σύμβαση ή με αντικατάσταση) για το σχολικό έτος 2020-2021, δεν χρειάζεται να υποβάλουν το εν λόγω πιστοποιητικό, αφού η Επιτροπή έχει ήδη εξασφαλίσει τη σχετική πληροφόρηση.

Τονίζεται ότι όσοι έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση ενδιαφέροντος για διορισμό σε θέση αντικαταστάτη, σύμφωνα με τις πιο πάνω ανακοινώσεις, ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΤΟ ΠΡΑΞΟΥΝ ΞΑΝΑ.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


2630