ΕΕΥ: Αφορά ενδιαφερόμενους για διορισμό σε θέση αντικαταστάτη Προδημοτικής και Δημοτικής


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, σε συνέχεια της ανακοίνωσής της ημερομηνίας 9.12.2021, καλεί τους υποψήφιους που περιλαμβάνονται στους αναθεωρημένους πίνακες διοριστέων Δασκάλων και Νηπιαγωγών Φεβρουαρίου του 2021 και δεν υπέβαλαν αίτηση για διορισμό στη θέση αντικαταστάτη, εάν ενδιαφέρονται για διορισμό, να υποβάλουν σχετική αίτηση το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 23:59. Διευκρινίζεται ότι, οι υποψήφιοι νηπιαγωγοί που θα υποβάλουν σχετική αίτηση, θα έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν ανάγκες αντικαταστάσεων που αφορούν τόσο την Προδημοτική όσο και τη Δημοτική Εκπαίδευση, αλλά προτεραιότητα κατά την κατανομή των θέσεων θα δίνεται πρώτα στους υποψήφιους Δασκάλους, όσον αφορά τις ανάγκες της Δημοτικής Εκπαίδευσης. Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@eey.gov.cy ή μέσω τηλεομοιότυπου στο 22602789, στην οποία να αναγράφεται η ταυτότητα, το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητα για την οποία εκδηλώνεται το ενδιαφέρον για διορισμό.

Οι αιτητές θα πρέπει απαραίτητα, μέχρι την πιο πάνω προθεσμία, να υποβάλουν στο Γραφείο της Επιτροπής, σε πρωτότυπο ή αντίγραφο (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@eey.gov.cy ή μέσω τηλεομοιότυπου στο 22602789), Πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τον περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμο (Ν.91 (Ι)/2014, άρθρο 22(6)), με το οποίο να βεβαιώνεται ότι δεν περιλαμβάνονται στο αρχείο που τηρείται δυνάμει των προνοιών του εν λόγω άρθρου. Τονίζεται ότι το εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 2 μηνών από το αρμόδιο Γραφείο της Αστυνομίας. Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που το πρόσωπο αυτό δεν είναι Κύπριος πολίτης, θα πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο σχετικό πιστοποιητικό από την αρμόδια αρχή της χώρας του. Νοείται ότι όσοι αιτητές έχουν ήδη υποβάλει αίτηση για διορισμό για το σχολικό έτος 2021­2022, δεν χρειάζεται να υποβάλουν το εν λόγω πιστοποιητικό, αφού η Επιτροπή έχει ήδη εξασφαλίσει τη σχετική πληροφόρηση.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1773