ΕΕΥ: Ενδιαφέρει άτομα που δεν έτυχαν διορισμού και ξεπέρασαν την ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας επιθυμεί να πληροφορήσει κάθε ενδιαφερόμενο ότι, στο Γραφείο της διατηρεί έγγραφα που είχαν κατατεθεί με τις αιτήσεις που είχαν υποβληθεί σ’ αυτή από άτομα τα οποία μέχρι 31.12.2021 έχουν ήδη ξεπεράσει την ηλικία κατά την οποία εκπαιδευτικός λειτουργός αφυπηρετεί υποχρεωτικά και είτε δεν έχουν τύχει διορισμού ή/και οι αιτήσεις τους είχαν απορριφθεί.

Ως υποχρέωση που προκύπτει από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) (ΕΕ) 2016/679, η Επιτροπή δεν δύναται να συνεχίσει να τα διατηρεί και συνεπώς θα προβεί σε καταστροφή των εν λόγω εγγράφων.

Σε περίπτωση που ενδιαφερόμενος επιθυμεί να παραλάβει πρωτότυπα που τυχόν είχε υποβάλει με την αίτησή του, μπορεί να απευθυνθεί στην Επιτροπή, το αργότερο μέχρι τις 4 Ιουλίου 2022, αποστέλλοντας σχετική επιστολή στη διεύθυνση: Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Οδός Μιχαλάκη Καραολή 1408 Λευκωσία ή μέσω τηλεομοιότυπου: 22602789 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1217