ΕΕΥ: Ενδιαφέρει υποψήφιους εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου στη Δημοτική


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας καλεί τους εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου στη Δημοτική Εκπαίδευση (Δημοτική, Προδημοτική, Ειδική) καθώς και τους πιο κάτω υποψήφιους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται για διορισμό με σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση (Δημοτική, Προδημοτική, Ειδική), κατά το σχολικό έτος 2022-2023, να υποβάλουν αίτηση, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου ΕΕΥ21, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy, από τη διασύνδεση «Έντυπα». Οι δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022, το αργότερο μέχρι τη 1:00 μ.μ.

Τονίζεται ότι στο ηλεκτρονικό έντυπο ΕΕΥ21 θα εμφανίζονται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), τα τηλέφωνα επικοινωνίας καθώς και η διεύθυνση του κάθε υποψηφίου, τα οποία θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να επικαιροποιηθούν, στο πιο πάνω έντυπο, από τον κάθε υποψήφιο.

Η Επιτροπή, σημειώνει ότι, όσον αφορά την πιστοποίηση σύμφωνα με τον περί της Πρόληψης και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμο (Ν.91(Ι)/2014, άρθρο 22(6)), για μη συμπερίληψη των υποψηφίων στο αρχείο που τηρείται δυνάμει των προνοιών του εν λόγω άρθρου, μετά από συνεννόηση της Επιτροπής με την Αστυνομία και για σκοπούς διευκόλυνσης των υποψηφίων, η Επιτροπή θα εξασφαλίσει η ίδια την ενημέρωση αυτή από την Αστυνομία, αφού στην αίτηση που θα συμπληρώνεται από τον κάθε υποψήφιο, θα δίνεται η σχετική συγκατάθεση του υποψηφίου. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που υποψήφιος δεν είναι Κύπριος πολίτης και δεν έχει εργαστεί με σύμβαση κατά τη σχολική χρονιά 2021-2022, θα πρέπει ο ίδιος να προσκομίσει το αντίστοιχο πιστοποιητικό από την αρμόδια αρχή της χώρας του. Η Επιτροπή δεν θα προχωρήσει σε εργοδότηση οποιουδήποτε προσώπου το οποίο δε θα προσκομίσει το εν λόγω πιστοποιητικό εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.

Οι διορισμοί γίνονται σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες και με βάση τη σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων στους πίνακες διοριστέων/διορισίμων. Τα απαιτούμενα προσόντα για διορισμό αναφέρονται στο άρθρο 28 των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων και στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης.

 

Αναθεωρημένοι Πίνακες Διοριστέων Φεβρουαρίου 2022 (ημερομ. 22/6/2022) μέχρι τον αριθμό

Αναθεωρημένοι Πίνακες Διορισίμων Μαρτίου 2022 (ημερομ. 22/6/2022)

Δάσκαλοι

450

όλοι

Νηπιαγωγοί

350

όλοι

Ειδικοί Εκπαιδευτικοί

Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών,

Λειτουργικών και Προσαρμοστικών Δυσκολιών

400

όλοι

Λογοθεραπείας

400

όλοι

Φυσιοθεραπείας

όλοι

όλοι

Εργοθεραπείας

όλοι

όλοι

Ειδικής Γυμναστικής

όλοι

---

Μουσικοθεραπείας

όλοι

όλοι

Τυφλών

όλοι

---

Κωφών

όλοι

όλοι

Δάσκαλοι/Νηπιαγωγοί/Ειδικοί Εκπαιδευτικοί με αναπηρίες

όλοι

---

 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


726