ΕΕΥ: Ενδιαφέρει υποψήφιους εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου στη Μέση Γενική


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας καλεί τους εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου στη Μέση Γενική Εκπαίδευση καθώς και τους πιο κάτω υποψήφιους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται για διορισμό με σύμβαση στη Μέση Γενική Εκπαίδευση, κατά το σχολικό έτος 2022-2023, να υποβάλουν αίτηση, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου ΕΕΥ21, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy, από τη διασύνδεση «Έντυπα». Οι δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022, το αργότερο μέχρι τη 1:00 μ.μ. Σημειώνεται ότι όσοι δεν υποβάλουν αίτηση δεν θα μπορούν να τύχουν διορισμού.

Τονίζεται ότι στο ηλεκτρονικό έντυπο ΕΕΥ21 θα εμφανίζονται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), τα τηλέφωνα επικοινωνίας καθώς και η διεύθυνση του κάθε υποψηφίου, τα οποία θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να επικαιροποιηθούν, στο πιο πάνω έντυπο, από τον κάθε υποψήφιο.

Η Επιτροπή, σημειώνει ότι, όσον αφορά την πιστοποίηση σύμφωνα με τον περί της Πρόληψης και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμο (Ν.91(Ι)/2014, άρθρο 22(6)), για μη συμπερίληψη των υποψηφίων στο αρχείο που τηρείται δυνάμει των προνοιών του εν λόγω άρθρου, μετά από συνεννόηση της Επιτροπής με την Αστυνομία και για σκοπούς διευκόλυνσης των υποψηφίων, η Επιτροπή θα εξασφαλίσει η ίδια την ενημέρωση αυτή από την Αστυνομία, αφού στην αίτηση που θα συμπληρώνεται από τον κάθε υποψήφιο, θα δίνεται η σχετική συγκατάθεση του υποψηφίου.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που υποψήφιος δεν είναι Κύπριος πολίτης και δεν έχει εργαστεί με σύμβαση κατά τη σχολική χρονιά 2021-2022, θα πρέπει ο ίδιος να προσκομίσει το αντίστοιχο πιστοποιητικό από την αρμόδια αρχή της χώρας του, εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας. Σε διαφορετική περίπτωση η Επιτροπή δεν θα μπορεί να προχωρήσει σε εργοδότησή του.

Οι διορισμοί γίνονται σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες και με βάση τη σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων στους πίνακες διοριστέων/διορισίμων. Τα απαιτούμενα προσόντα για διορισμό αναφέρονται στο άρθρο 28 των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων και στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης.

Ι. ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

 

Αναθεωρημένοι Πίνακες Διοριστέων Φεβρουαρίου 2022 (ημερομ. 22/6/2022) μέχρι τον αριθμό

Αναθεωρημένοι Πίνακες Διορισίμων Μαρτίου 2022 (ημερομ. 22/6/2022) μέχρι τον αριθμό

Θρησκευτικών

300

Όλοι

Φιλολογικών

1000

Όλοι

Μαθηματικών

400

Όλοι

Φυσικής

300

Όλοι

Χημείας

400

Όλοι

Βιολογίας

400

Όλοι

Γεωγραφίας

50

Όλοι

Αγγλικών

250

250

Γαλλικών

300

Όλοι

Εμπορικών/Οικονομικών

1000

Όλοι

Φυσικής Αγωγής

100

100

Μουσικής

100

100

Τέχνης

100

Όλοι

Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.

600

Όλοι

Συμβουλευτικής & Επαγγελματικής Αγωγής

100

100

Σχεδιασμού και Τεχνολογίας

Όλοι

Όλοι

Οικιακής Οικονομίας

100

Όλοι

Γερμανικών

10

Ισπανικών

15

...

Ρωσικών

Όλοι

...

Θεατρολογίας

40

ΙΙ. ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Όλοι των ειδικών καταλόγων καθηγητών με αναπηρίες (διοριστέων και διορισίμων).
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


943