ΕΕΥ: Ενδιαφέρει υποψήφιους εκπαιδευτικούς καθώς και εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου στη Μέση Τεχνική


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας καλεί τους εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου στη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση καθώς και τους πιο κάτω υποψήφιους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται για διορισμό με σύμβαση στη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση, κατά το σχολικό έτος 2022-2023, να υποβάλουν αίτηση, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση τουηλεκτρονικού εντύπου ΕΕΥ21, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy, από τη διασύνδεση «Έντυπα». Οι δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022, το αργότερο μέχρι τη 1:00 μ.μ. Σημειώνεται ότι όσοι δεν υποβάλουν αίτηση δεν θα μπορούν να τύχουν διορισμού.

Τονίζεται ότι στο ηλεκτρονικό έντυπο ΕΕΥ21 θα εμφανίζονται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), τα τηλέφωνα επικοινωνίας καθώς και η διεύθυνση του κάθε υποψηφίου, τα οποία θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να επικαιροποιηθούν, στο πιο πάνω έντυπο, από τον κάθε υποψήφιο.

Η Επιτροπή, σημειώνει ότι, όσον αφορά την πιστοποίηση σύμφωνα με τον περί της Πρόληψης και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμο (Ν.91(Ι)/2014, άρθρο 22(6)), για μη συμπερίληψη των υποψηφίων στο αρχείο που τηρείται δυνάμει των προνοιών του εν λόγω άρθρου, μετά από συνεννόηση της Επιτροπής με την Αστυνομία και για σκοπούς διευκόλυνσης των υποψηφίων, η Επιτροπή θα εξασφαλίσει η ίδια την ενημέρωση αυτή από την Αστυνομία, αφού στην αίτηση που θα συμπληρώνεται από τον κάθε υποψήφιο, θα δίνεται η σχετική συγκατάθεση του υποψηφίου.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που υποψήφιος δεν είναι Κύπριος πολίτης και δεν έχει εργαστεί με σύμβαση κατά τη σχολική χρονιά 2021-2022, θα πρέπει ο ίδιος να προσκομίσει το αντίστοιχο πιστοποιητικό από την αρμόδια αρχή της χώρας του, εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας. Σε διαφορετική περίπτωση η Επιτροπή δεν θα μπορεί να προχωρήσει σε εργοδότησή του.

Οι διορισμοί γίνονται σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες και με βάση τη σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων στους πίνακες διοριστέων/διορισίμων. Τα απαιτούμενα προσόντα για διορισμό αναφέρονται στο άρθρο 28 των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων και στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης.

Ι. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

 

Αναθεωρημένοι Πίνακες Διοριστέων Φεβρουαρίου 2022 (ημερομ. 22/6/2022)

Αναθεωρημένοι Πίνακες Διορισίμων Μαρτίου 2022 (ημερομ. 22/6/2022)

Μηχανολογίας (Γενική)

Όλοι

Όλοι

Μηχανικής Αυτοκινήτων

Όλοι

Όλοι

Ηλεκτρολογίας (Γενική)

Όλοι

Όλοι

Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Όλοι

Όλοι

Δομικών (Πολιτική Μηχανική/Κατασκευές)

Όλοι

Όλοι

 

 

 

Δομικών (Αρχιτεκτονική)

Όλοι

Όλοι

Ξενοδοχειακών (Γενικά) Α5-Α7

Όλοι

Όλοι

Ξενοδοχειακών (Μαγειρική)

Όλοι

Όλοι

Ξενοδοχειακών (Τραπεζοκομία) Α5-Α7

Όλοι

 

Ξενοδοχειακών (Τραπεζοκομία) Α8-Α10-Α11

Όλοι

Όλοι

Γραφικών Τεχνών

Όλοι

Όλοι

Διακοσμητικής

Όλοι

Όλοι

Ξυλουργικής/Επιπλοποιίας

Όλοι

 

Σχεδίασης Επίπλων

Όλοι

Όλοι

Σχεδίασης/Κατασκευής Ενδυμάτων

Όλοι

Όλοι

Αργυροχοίας/Χρ υ σοχοΐας

Όλοι

 

Γεωπονίας (Γενική)

Όλοι

Όλοι

Κομμωτικής Α5-Α7

Όλοι

 

 ΙΙ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Όλοι των ειδικών καταλόγων εκπαιδευτών με αναπηρίες
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


625