Αφυπηρετήσεις από το Υπουργείο Παιδείας - 14 Ιανουαρίου 2022


Σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Παρασκευής 14 Ιανουαρίου 2022

*Η κ. Δέσπω Κωνσταντινίδου-Γερούδη, μόνιμος Επιμελητής, 1ης Τάξης, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού
και Νεολαίας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας
Νόμων του 1990 έως (Αρ. 2) του 2020, από την 1η Ιανουαρίου 2022.

*Ο κ. Γεώργιος Χρ. Στρόππος, μόνιμος Ανώτερος Βοηθός Βιβλιοθηκονόμος, Πολιτιστικές Υπηρεσίες - Κυπριακή
Βιβλιοθήκη, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία,
σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(α) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 2) του 2020, από την 1η
Ιανουαρίου 2022.


Comments (0)

Add a new comment:Newsletter


1166