Ανάρτηση Αναθεωρημένων Καταλόγων/Μητρώων Μοριοδότησης, για αγορά υπηρεσιών για τα Επιμορφωτικά


Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι, αναφορικά με το Διαγωνισμό για«Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές, για τη διδασκαλία στα Επιμορφωτικά Κέντρα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού», Αρ. Προσφοράς: ΔΕ10/15 (ΕΚ), η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά την εξέταση των εμπρόθεσμων ενστάσεων που υποβλήθηκαν και την ανάρτηση των προσωρινών καταλόγων/μητρώων, έχει καταρτίσει τους αναθεωρημένους κατάλογους/μητρώα μοριοδότησης,ανά επαρχία και ανά θέμα, οι οποίοι  έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΠ (http://www.moec.gov.cy/anakoinoseis/index.html).

Επισημαίνεται ότι, δυνάμει του άρθρου 4(1)(γ), του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 (Νόμος 138 (Ι)/2001), έχουν αναρτηθεί οι αριθμοί δελτίου ταυτότητας, οι μοριοδοτήσεις ανά κριτήριο και οι συνολικές μοριοδοτήσεις.

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές που ισοβαθμούν στα αναθεωρημένα μητρώα μοριοδότησης και τα στοιχεία των οποίων εμφανίζονται με κίτρινο χρώμα, μπορούν να παραστούν στην ανοιχτή κλήρωση, εάν το επιθυμούν. Η κλήρωση θα γίνει στην παρουσία λειτουργών των Επιμορφωτικών Κέντρων και του Προϊστάμενου των Επιμορφωτικών Κέντρων, για σκοπούς σειράς κατάταξης στα Τελικά Μητρώα, τα οποία θα αναρτηθούν μετά την κλήρωση.

Η διαδικασία της ανοιχτής κλήρωσης θα γίνει στα Επαρχιακά Γραφεία των ΕΚ σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί:

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΜΕΡΑ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

Λευκωσία

Τετάρτη   9 Σεπτεμβρίου 2015

09:00-11:00

Λεμεσός

Δευτέρα    7 Σεπτεμβρίου 2015

09:00-11:00

Λάρνακα-Αμμόχωστος

Τρίτη         8 Σεπτεμβρίου 2015

09:00-11:00

Πάφος

Δευτέρα    7 Σεπτεμβρίου 2015

12:00-13:00

Σημειώσεις:

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


55