Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Διόρθωση προκήρυξης κενών θέσεων


 Αναφορικά με τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 6 Σεπτεμβρίου 2019, αρ. γνωστοποίησης 739, στο Τμήμα Α, σελίδες 1220 και 1222 που αφορά στην προκήρυξη και στο σχέδιο υπηρεσίας για πλήρωση θέσεων Βοηθών Γραμματειακών Λειτουργών, διαφοροποιείται η Σημείωση (1) και η Σημείωση (2) αντίστοιχα ως ακολούθως:

Οι υποψήφιοι θα εξετασθούν, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου του 2002 (Ν. 234(I)/2002) και των κείμενων Κανονισμών, όπως προκύπτουν από το Νόμο.Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

583