Προκήρυξη οκτώ θέσεων στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου


Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσκαλεί τους υποψήφιους που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα να υποβάλουν αίτηση για την πλήρωση των πιο κάτω οκτώ (8) θέσεων:

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 • Μία (1) κενή οργανική θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή/και Επίκουρου Καθηγητή, στη γνωστική περιοχή: Human Resource Management / Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων.
 • Μία (1) κενή οργανική θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή/και Επίκουρου Καθηγητή, στη γνωστική περιοχή: Εκπαιδευτική Ηγεσία/ Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης.
 • Μία (1) κενή οργανική θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή/και Επίκουρου Καθηγητή, στη γνωστική περιοχή: Λογιστική και Χρηματοοικονομική.
 • Μία (1) κενή οργανική θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή/και Επίκουρου Καθηγητή, στη γνωστική περιοχή: Management (Strategy or Entrepreneurship or Tourism Management or Business Sustainability Management).

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 • Μία (1) κενή οργανική θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή/και Επίκουρου Καθηγητή, στη γνωστική περιοχή: Cybersecurity Education.
 • Μία (1) κενή οργανική θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή/και Επίκουρου Καθηγητή, στη γνωστική περιοχή: Cyper Ranges and Wireless Network Security.
 • Μία (1) κενή οργανική θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή/και Επίκουρου Καθηγητή, στη γνωστική περιοχή: Πράσινες Πρακτικές και Τεχνολογίες ή Κλιματική Προσαρμογή και Μπλε Ανάπτυξη ή Κυκλική Οικονομία ή Βιομηχανική Συμβίωση.
 • Μία (1) κενή οργανική θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή/και Επίκουρου Καθηγητή, στη γνωστική περιοχή: Πράσινη Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη ή Πόλεις με Κλιματική Ανθεκτικότητα, Μεταβολισμός Πόλεων ή Βιο-οικονομία ή Πράσινης Ευρωπαϊκής Συμφωνίας.

Σύμφωνα με τους περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου νόμους, σε περίπτωση κατάργησης ή συγχώνευσης Θεματικών Ενοτήτων ή Προγραμμάτων Σπουδών, τα Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού εντάσσονται άμεσα σε άλλες Θεματικές Ενότητες ή Προγράμματα Σπουδών, αντίστοιχα, που λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν.

Για όλες τις βαθμίδες απαιτείται Διδακτορικό Δίπλωμα αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου με συναφές γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Τα ελάχιστα προσόντα για την κάθε ακαδημαϊκή βαθμίδα περιγράφονται στην ιστοσελίδα του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου στην ανακοίνωση της θέσης. Τα προσόντα αυτά αφορούν στα χρόνια ακαδημαϊκής πείρας του υποψηφίου, στο ερευνητικό έργο και την επιστημονική του προσφορά, καθώς και στην εμπειρία ανάπτυξης και οργάνωσης υψηλής ποιότητας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ:

 • H κατοχή διδακτορικού τίτλου από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο με συναφές γνωστικό αντικείμενο για την θέση.
 • Η  ερευνητική του εμπειρία και η ποιότητα και έκταση του ερευνητικού του έργου.
 • Η  ικανότητα καθοδήγησης και προώθησης της έρευνας, καθώς  και η ικανότητα προσέλκυσης εξωτερικής ερευνητικής χρηματοδότησης.
 • Η  διεθνής αναγνώριση του ερευνητικού του έργου.
 • Η  διδακτική εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 • Η εμπειρία και τα προσόντα στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση (γνώση και συμβολή στην ανάπτυξη των σχετικών τεχνολογιών, διδακτική εμπειρία, ανάπτυξη κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και ιδιαίτερα ψηφιακού, συνεισφορά στην ανάπτυξη εκπαιδευτικής μεθοδολογίας).
 • Η εμπειρία ανάπτυξης νέων προγραμμάτων σπουδών.
 • Η επαγγελματική εμπειρία.
 • Η διοικητική και οργανωτική εμπειρία (οργάνωση και διεύθυνση ομάδων, έργων, τμημάτων).
 • Η εμπειρία (σπουδές, διδασκαλία, εργασία) εργασίας σε διεθνή περιβάλλοντα.
 • Η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής.

ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ:

-      Η ανάπτυξη προσωπικής ερευνητικής δραστηριότητας, η οργάνωση ο συντονισμός και η καθοδήγηση ερευνητικής ομάδας, η προσέλκυση εξωτερικής χρηματοδότησης της ερευνητικής δραστηριότητας.

-      Η καθοδήγηση διδακτορικών φοιτητών και μεταδιδακτόρων ερευνητών.

-      Η διδασκαλία εξ αποστάσεως, που περιλαμβάνει εκτεταμένη χρήση ασύγχρονων και σύγχρονων τεχνολογιών, καθώς και διά ζώσης ομαδική συμβουλευτική.

-      Η επίβλεψη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών διατριβών μάστερ.

-      Η διαρκής βελτίωση της μεθοδολογίας διδασκαλίας και του περιεχομένου των Θεματικών Ενοτήτων των προγραμμάτων σπουδών της Σχολής και η προετοιμασία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, κατάλληλου για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των φοιτητών.

-      Η  οργάνωση, ο συντονισμός και η καθοδήγηση ομάδων διδακτικού προσωπικού.

-      Ο  έλεγχος και η αξιολόγηση του περιεχομένου των Θεματικών Ενοτήτων.

-      Η  διασφάλιση της ποιότητας του συνολικού εκπαιδευτικού έργου των ομάδων διδακτικού προσωπικού.

-      Η  συνεχής επικαιροποίηση των υπαρχόντων προγραμμάτων σπουδών και η ανάπτυξη νέων.

Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι γλώσσες διδασκαλίας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η Ελληνική, η Αγγλική ή/και η Τουρκική. Για την προκηρυσσόμενη θέση είναι απαραίτητη η καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας. Εάν επιλεγεί υποψήφιος ο οποίος δεν γνωρίζει επαρκώς την Ελληνική γλώσσα, ο προσληφθείς οφείλει να αποκτήσει καλή γνώση (σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες - https://www.coe.int/en/web/lanquaqe-policv/home) της Ελληνικής γλώσσας, εντός διαστήματος τριών ετών από την ανάληψη υπηρεσίας.

Οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού), με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία είναι:

Καθηγητής                                     (Κλίμακα Α15-Α16)                 €70.996,12 - €92.287,39

Αναπληρωτής Καθηγητής              (Κλίμακα Α14-Α15)                 €62.618,66 - €85.368,01

Επίκουρος Καθηγητής                   (Κλίμακα Α13-Α14)                 €58.428,89 - €78.798,59

Λέκτορας                                        (Κλίμακα Α12-Α13)                 €49.345,01 - €72.265,44

Σημειώνεται ότι αναφορικά με τη μισθοδοσία και τις συντάξεις όσων επιλεγούν, εφαρμόζονται οι σχετικές νομοθεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς επίσης και όποιες τυχόν μειώσεις δύναται να εφαρμόζονται.

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα ανεξαρτήτως φύλου ή ταυτότητας φύλου όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα επίπεδα στελέχωσης ακαδημαϊκού, διοικητικού και ερευνητικού προσωπικού. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, το φύλο, την ταυτότητα φύλου, την εθνικότητα, την καταγωγή, την ηλικία, την αναπηρία, την οικογενειακή κατάσταση ή το σεξουαλικό προσανατολισμό σύμφωνα πάντοτε με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 • Οι αιτήσεις πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες και να υποβληθούν μέσω της Διαδικτυακής Πύλης Εργοδότησης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, στο σύνδεσμο https://recmitment.ouc.ac.cy/apply.
 • Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 05 Νοεμβρίου 2021
 • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 04 Φεβρουαρίου 2022, στις 13:00.
 • Για να είναι αποδεκτές οι αιτήσεις, πρέπει να συνοδεύονται από τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, τα οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της Πύλης Εργοδότησης. Τα πρωτότυπα πιστοποιητικά πρέπει να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο. Δεν θα ληφθούν υπόψη αιτήσεις στις οποίες δεν έχουν επισυναφθεί τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επισυνάψουν στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης τα ακόλουθα στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα:

 1. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα.
 2. Αντίγραφο ταυτότητας/διαβατήριο.
 3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών.
 4. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει τη θέση και τη/τις βαθμίδα/βαθμίδες για την οποία υποβάλλει την αίτηση.
 5. Περιγραφή των μελλοντικών ερευνητικών σχεδίων του υποψηφίου (μέχρι 1.500 λέξεις).
 6. Περιγραφή των μεθόδων διδασκαλίας που ακολουθεί ο υποψήφιος (μέχρι 1.500 λέξεις).
 7. Αντίγραφα των τριών (3) πιο αντιπροσωπευτικών δημοσιεύσεων.
 8. Τα ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας τουλάχιστον τριών (3) καθηγητών Πανεπιστημίου, από τους οποίους θα ζητηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο να αποστείλουν συστατικές επιστολές, απευθείας στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Τα πιο πάνω στοιχεία 1-8 θα πρέπει να ανεβούν το καθένα ως ένα ξεχωριστό αρχείο σε μορφή PDF.

Αιτήσεις που δεν ικανοποιούν τις προδιαγραφές της προκήρυξης αυτής, δεν θα γίνονται δεκτές. Η φυσική παρουσία όσων υποψηφίων προσκληθούν σε προσωπική συνέντευξη, με δικά τους έξοδα, είναι απαραίτητη.

Αιτήσεις, στοιχεία και συστατικές επιστολές που ενδεχομένως είχαν υποβληθεί στο παρελθόν δεν θα ληφθούν υπόψη και πρέπει να υποβληθούν εκ νέου.

Αμέσως μετά την καταχώρηση της ηλεκτρονικής αίτησης οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν αυτόματο μήνυμα για την επιτυχή υποβολή της αίτησή τους. Εάν τέτοιο μήνυμα δεν παραληφθεί, αποτελεί ευθύνη του υποψήφιου να επιβεβαιώσει ότι η ηλεκτρονική του αίτηση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς, επικοινωνώντας με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Για πληροφορίες που αφορούν σε διαδικαστικά θέματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, στο τηλ.+357 22411662, καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 08:00-14:30 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] Για πληροφορίες που αφορούν σε ακαδημαϊκά θέματα οι υποψήφιοι μπορούν να αποτείνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


1887