Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει θέσεις για μέλη ΣΕΠ για το ακαδ. έτος 2023-2024


Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει για πλήρωση με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, τις ακόλουθες θέσεις για μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, στα Προγράμματα Σπουδών που παρουσιάζονται στη συνέχεια. Η περιγραφή των Θεματικών Ενοτήτων του κάθε Προγράμματος Σπουδών είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα των Προγραμμάτων του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου http://www.ouc.ac.cy/ web/guest/university/programme/. Τα καθήκοντα των μελών ΣΕΠ, των Συντονιστών Θεματικών Ενοτήτων και των Ακαδη- μαϊκών Υπευθύνων των Προγραμμάτων Σπουδών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου περιγράφονται στον ιστοχώρο του Πανεπιστημίου, στη διεύθυνση https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/the-university-4/oucvacancies/academic .

Η προκήρυξη γίνεται βάσει της εκτίμησης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου ότι ο αριθμός των φοιτητών που θα εγγραφούν στις πιο κάτω αναφερόμενες Θεματικές Ενότητες θα είναι τέτοιος που να δικαιολογεί την προσφορά τους ως Θεματικές Ενότητες στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και αναμένοντας ότι μεταξύ των υποψηφίων που θα υποβάλουν αίτηση βάσει της παρούσας προκήρυξης θα συγκαταλέγονται κατάλληλα καταρτισμένοι και πεπειραμένοι υποψήφιοι που θα έχουν τη δυνατότητα να διδάξουν άριστα τις πιο κάτω αναφερόμενες Θεματικές Ενότητες, αφού το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου αποφασίσει ότι η προσφορά τους είναι δικαιολογημένη.

Η υποβολή των αιτήσεων μελών ΣΕΠ διεξάγεται μόνο μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΑΠΚΥ, https://careers. ouc.ac.cy/apply και θα ξεκινήσει την Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2023. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 3 Μαρτίου 2023, στις 13:00.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ)

Τα πιο κάτω προγράμματα σπουδών προσφέρονται σε εξαμηνιαία βάση, το χειμερινό (Σεπτέμβριος-Ιανουάριος) και το εαρινό (Ιανουάριος-Ιούνιος) εξάμηνο:

1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)» (ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

MBA615 «Digital Marketing» (χειμερινό εξάμηνο)

MBA616 «Corporate Sustainability and Responsibility» (χειμερινό εξάμηνο)

2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΔΕ)» (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) ΜΔΕ615 «Ψηφιακό Μάρκετινγκ» (χειμερινό εξάμηνο)

ΜΔΕ616 « Εταιρική Βιωσιμότητα και Υπευθυνότητα » (χειμερινό εξάμηνο)

3. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΝΟΜΙΚΗ» (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) ΝΟΜ111 : «Εισαγωγή στο Δίκαιο και τη Νομική Μέθοδο» (χειμερινό εξάμηνο)

ΝΟΜ112 : «Περί Δικαστηρίων Nόμος / Περί Δικηγόρων Νόμος / Δεοντολογία Δικηγόρων» (χειμερινό εξάμηνο) ΝΟΜ113 : «Συνταγματικό Δίκαιο» (χειμερινό εξάμηνο)

ΝΟΜ121 : «Το Δίκαιο των Συμβάσεων» (εαρινό εξάμηνο) ΝΟΜ122 : «Διοικητικό Δίκαιο» (εαρινό εξάμηνο) ΝΟΜ123 : «Αγγλική Νομική Ορολογία» (εαρινό εξάμηνο) ΝΟΜ211 : «Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο» (χειμερινό εξάμηνο)

ΝΟΜ212 : «Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (χειμερινό εξάμηνο) ΝΟΜ213 : «Οικογενειακό Δίκαιο» (χειμερινό εξάμηνο)

ΝΟΜ221 : «Δίκαιο Εταιρειών» (εαρινό εξάμηνο)

ΝΟΜ222 : «Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης» (εαρινό εξάμηνο)

ΝΟΜ223 : «Δίκαιο Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (εαρινό εξάμηνο)

4.   ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ» (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) ΠΔΚ511 : «Οργανωμένο Έγκλημα» (χειμερινό εξάμηνο)

ΠΔΚ512 : «Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο» (χειμερινό εξάμηνο)

ΠΔΚ513 : «Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας» (χειμερινό εξάμηνο) ΠΔΚ611 : «Έκδοση και Δικαστική Συνδρομή» (χειμερινό εξάμηνο)

ΠΔΚ612 : «Διεθνής Τρομοκρατία» (χειμερινό εξάμηνο)

ΠΔΚ613 : «Εγκλήματα κατά του Περιβάλλοντος» (χειμερινό εξάμηνο) ΠΔΚ521 : «Διαφθορά» (εαρινό εξάμηνο)

ΠΔΚ522 : «Οικονομικά Εγκλήματα» (εαρινό εξάμηνο) ΠΔΚ523 : «Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο» (εαρινό εξάμηνο)

ΠΔΚ615 : «Ποινική Δικαιοσύνη και Ανθρώπινα Δικαιώματα» (χειμερινό εξάμηνο) ΠΔΚ525 : «Συγκριτική Αστυνομική Διοίκηση» (εαρινό εξάμηνο)

ΠΔΚ526 : «Ηγετικές και Διοικητικές Ικανότητες στην Αστυνομία» (εαρινό εξάμηνο)

ΠΔΚ527 : «Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού στην Αστυνομία» (εαρινό εξάμηνο) ΠΔΚ617 : «Αστυνομική Ηθική» (χειμερινό εξάμηνο)

5.   ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ» (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) ΑΥΔ521 «Δικανική Υπολογιστών και Δικτύων» (εαρινό εξάμηνο)

ΑΥΔ620 «Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων» (εαρινό εξάμηνο)

6.  ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Τα υποψήφια μέλη Σ.Ε.Π., σύμφωνα με το εδάφιο (6) του άρθρου 18 του περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου (Ν. 234(Ι)/2002), θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών από αναγνωρισμένα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ). Σε ορισμένες περιπτώσεις, και όπου η φύση του γνωστικού αντικειμένου το απαιτεί, μπορεί να απασχολούνται ως μέλη Σ.Ε.Π. και άτομα που δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου, αλλά έχουν πολύχρονη εμπειρία και βαθιά γνώση στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο ή διακρίνονται στον συγκεκριμένο τομέα.

Η γλώσσα διδασκαλίας και επικοινωνίας είναι η ελληνική ή/και η αγγλική γλώσσα ανάλογα με το Πρόγραμμα Σπουδών. Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τα μέλη Σ.Ε.Π. απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου συγκεκριμένης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης, για την κάλυψη συγκεκριμένων διδακτικών ή/και ερευνητικών αναγκών. Βασική λειτουργική μονάδα των προγραμμάτων σπουδών του ΑΠΚΥ είναι η Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.), η οποία καλύπτει ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο σε πτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο. Η διάρκεια κάθε Θ.Ε., συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων και των επαναληπτικών, είναι πέντε ή δέκα μήνες, (εξαμηνιαίες ή ετήσιες Θ.Ε.). Ο χρόνος απασχόλησης των μελών Σ.Ε.Π. θα συνάδει με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Πανεπιστημίου.

Σε κάθε μέλος Σ.Ε.Π. συνήθως ανατίθεται ένα τμήμα. Οι υποψήφιοι που δεν απασχολούνται σε άλλο Πανεπιστήμιο, δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό, είναι δυνατό να αναλάβουν περισσότερα τμήματα.

Σε ορισμένα μέλη Σ.Ε.Π. είναι δυνατό να ανατεθούν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα καθήκοντα Συντονιστή Θ.Ε. ή/και Ακαδημαϊκού Υπευθύνου Προγράμματος.

Οι υποψήφιοι θα αξιολογούνται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

  1. Τη συνάφεια προς τη Θ.Ε. του ερευνητικού, συγγραφικού και επαγγελματικού έργου.
  2. Το ερευνητικό, συγγραφικό και επαγγελματικό έργο κατά την τελευταία πενταετία.
  3. Τη γενική διδακτική εμπειρία σε πανεπιστήμιο κατά την τελευταία πενταετία.
  4. Την ειδική διδακτική εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά την τελευταία πενταετία και την ικανότητα χρήσης σύγχρονης τεχνολογίας.
  5. Τον χρόνο που ο υποψήφιος δύναται να διαθέσει για την παροχή των υπηρεσιών, και
  6. Τις αξιολογήσεις από προηγούμενες ακαδημαϊκές περιόδους της τελευταίας πενταετίας (εφόσον υπάρχουν).

Βάσει αυτών των κριτηρίων, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου θα καταρτίσει ενιαίο κατάλογο κατάταξης με ισχύ για ένα ακαδημαϊκό έτος (2023-2024), από τον οποίο θα επιλέγονται τα μέλη Σ.Ε.Π., βάσει των εκάστοτε αναγκών του Πανεπιστημίου.

Διευκρινίζεται ότι οι όροι εργοδότησης δεν εξαντλούνται στην προκήρυξη αλλά θα περιλαμβάνονται στη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ του ΑΠΚΥ και των μελών Σ.Ε.Π. που θα επιλεγούν.

IΙ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Σ.Ε.Π.

Η αποζημίωση των μελών Σ.Ε.Π. του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του οργανισμού και καθορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου. Σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση, το ύψος της απο- ζημίωσης των μελών Σ.Ε.Π. για τις Θ.Ε. κυμαίνεται από €250 μέχρι και €950 μηνιαίως, ανάλογα με τον αριθμό φοιτητών σε κάθε τμήμα. Η αποζημίωση των μελών Σ.Ε.Π., θα καθορίζεται μετά την τελική ημερομηνία που οι φοιτητές έχουν δικαίωμα αποχώρησης από Θ.Ε.. Τα ανωτέρω ενδέχεται να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις εκάστοτε αποφάσεις του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, πριν από την υπογραφή της σύμβασης.

ΙΙΙ. ΑΙΤΗΣΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Η αίτηση συμπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης Εργοδότησης, στον σύνδεσμο https://careers.ouc.ac.cy/apply από τις 10 Φεβρουαρίου 2023 μέχρι και τις 3 Μαρτίου 2023 και ώρα 13:00.
  2. Σε ορισμένες περιπτώσεις και προκειμένου να ενημερωθεί πληρέστερα η Επιτροπή Αξιολόγησης, είναι πιθανόν να ζητηθούν από τους υποψηφίους ορισμένες από τις δημοσιεύσεις που αναφέρονται στην αίτησή τους.
  3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι και σε τέσσερις (4) Θ.Ε. για το σύνολο των Προγραμμάτων Σπουδών.

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα ανεξαρτήτως φύλου ή ταυτότητας φύλου όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα επίπεδα στελέχωσης ακαδημαϊκού, διοικητικού και ερευνητικού προσωπικού. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, το φύλο, την ταυτότητα φύλου, την εθνικότητα, την καταγωγή, την ηλικία, την αναπηρία, την οικογενειακή κατάσταση ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό σύμφωνα πάντοτε με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Για πληροφορίες που αφορούν στις αιτήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην Υπηρεσία Ανθρώ- πινου Δυναμικού, στα τηλέφωνα: +357 22411600/662, καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή (08:00–15:00). Περισσότερες πληροφορίες για το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, για τη δομή και το περιεχόμενο των Προγραμμάτων Σπουδών και των επιμέρους Θ.Ε., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στον ιστοχώρο του Πανεπιστημίου http://www.ouc.ac.cy.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


930