Το Δ. Δικαστήριο έκανε δεκτή την προσφυγή της Γ. Κωσταντινίδου κατά ΕΕΥ και ακύρωσε προαγωγή


Το Διοικητικό Δικαστήριο έκανε δεκτή την προσφυγή της  Γιαντικάρ Κωνσταντινίδου και προχώρησε στην ακύρωση της απόφασης της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας με την οποία προήχθη η κα xxxxx Χατζηδημητρίου στη μόνιμη θέση Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Γαλλικά («η επίδικη θέση») από 1.9.2016.

Σύμφωνα με τον Δικαστή του Διοικητικού Δικαστηρίου Φ Κωμοδρομου:

 «Στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με αρ. 4949 και ημερομηνία 15.7.2016, δημοσιεύτηκε η απόφαση της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Ε.Ε.Υ.), σύμφωνα με την οποία προήχθη η κα xxxxx Χατζηδημητρίου (ενδιαφερόμενο μέρος «Ε.Μ.») στη μόνιμη θέση Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Γαλλικά («η επίδικη θέση») από 1.9.2016. Με την υπό κρίση προσφυγή, η οποία καταχωρήθηκε στις 5.8.2016, η αιτήτρια προσβάλλει ως άκυρη, παράνομη και στερημένη οιουδήποτε εννόμου αποτελέσματος την πιο πάνω απόφαση προαγωγής του Ε.Μ. αντ' αυτής στην επίδικη θέση.

Από τη μελέτη των γεγονότων της υπόθεσης, διαπιστώνεται ότι η διαδικασία πλήρωσης της επίδικης θέσης ξεκίνησε όταν στην Ε.Ε.Υ. υπεβλήθη, δι' επιστολής της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού («η Διευθύντρια»), ημερομηνίας 12.4.2016, πρόταση για πλήρωση της θέσης. Ακολούθησε προκήρυξη της επίδικης θέσης, η οποία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 22.4.2016. Μεταξύ των οκτώ συνολικά αιτήσεων που υποβλήθηκαν ήταν και αυτές της αιτήτριας και του Ε.Μ.. Ο κατάλογος όλων των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση, μαζί με τις αιτήσεις τους και τους φακέλους των υπηρεσιακών τους εκθέσεων διαβιβάστηκαν από τη Γραμματέα της Ε.Ε.Υ. στη Γενική Επιθεωρήτρια Μέσης Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο της αρμόδιας Συμβουλευτικής Επιτροπής, στις 10.5.2016.

Εν συνεχεία, με σχετική επιστολή της, ημερομηνίας 20.5.2016, η Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής υπέβαλε στην Ε.Ε.Υ. τη σχετική έκθεση της εν λόγω Επιτροπής και τον κατάλογο των συστηνόμενων υποψηφίων και ακολούθως η Ε.Ε.Υ. στη συνεδρία της ημερομηνίας 26.5.2017, αφού εξέτασε την υπό της αιτήτριας υποβληθείσα ένσταση, ημερομηνίας 23.5.2016, αναφορικά με την αναθεώρηση του εν λόγω καταλόγου υποψηφίων και τη νομιμότητα του υπό αναφορά καταλόγου, κατάρτισε τον τελικό κατάλογο των τριών, συστηνόμενων για προαγωγή υποψηφίων και αποφάσισε να καλέσει σε προφορική συνέντευξη τους υποψηφίους που είχαν περιληφθεί σε αυτόν. Συναφώς, επισημαίνεται ότι η προαναφερθείσα ένσταση της αιτήτριας, δια της οποίας αμφισβητούνταν η υπό της Συμβουλευτικής Επιτροπής αναγνώριση πρόσθετου προσόντος στο Ε.Μ. και η πίστωση μιας μονάδας γι' αυτό, απορρίφθηκε από την Ε.Ε.Υ.

Στις 30.5.2016 έγινε δεκτή σε προσωπική συνέντευξη ενώπιον της Ε.Ε.Υ. η αιτήτρια και στις 31.5.2016 οι υπόλοιπες δυο υποψήφιες. Στη συνεδρία της ημερομηνίας 31.5.2016 και μετά το πέρας των προσωπικών συνεντεύξεων, η Επιτροπή αποφάσισε να προσφέρει προαγωγή στην επίδικη θέση στο Ε.Μ. από 1.9.2016. Η αιτήτρια αντέδρασε και κατά της πιο πάνω απόφασης καταχώρησε την υπό εξέταση προσφυγή.

……………………………………

Ενόψει των πιο πάνω, κρίνω ότι η απόφαση της Ε.Ε.Υ. πάσχει και υπόκειται σε ακύρωση ως έχουσα εσφαλμένη και/ή πάσχουσα αιτιολογία, αλλά και ως πεπλανημένη.

Κατά συνέπεια, η προσφυγή επιτυγχάνει και η προσβαλλόμενη απόφαση ακυρώνεται. Επιδικάζονται €1.800 έξοδα υπέρ της αιτήτριας και εναντίον της καθ' ης η αίτηση, πλέον Φ.Π.Α., εάν υπάρχει.

Αυτούσια η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου στο πιο κάτω έγγραφο:

Γ. ΚΩΝΣΤΑΤΙΝΙΔΟΥ VS EEY
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


2781