Το Διοικητικό Δικαστήριο ακύρωσε προαγωγή σε Επιθεωρητή Γενικών Μαθημάτων Δημοτικής


Έκανε δεκτή την προσφυγή της χχχχχ Χριστοπούλου

Το Διοικητικό Δικαστήριο έκανε δεκτή την προσφυγή της χχχχχ Χριστοπούλου  και ακύρωσε την προαγωγή του xxxxx Ιωαννίδη στη μόνιμη θέση Επιθεωρητή Γενικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης («η επίδικη θέση») από 1.3.2017.

Σύμφωνα με τον Δικαστή του Διοικητικού Δικαστηρίου Φ Κωμοδρόμο:

Στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με αρ. 5069 και ημερομηνία 6.10.2017, δημοσιεύτηκε η απόφαση της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Ε.Ε.Υ.), σύμφωνα με την οποία προήχθη ο κ. xxxxx Ιωαννίδης (ενδιαφερόμενο μέρος «Ε.Μ.») στη μόνιμη θέση Επιθεωρητή Γενικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης («η επίδικη θέση») από 1.3.2017. Με την υπό κρίση προσφυγή, η αιτήτρια προσβάλλει ως άκυρη, παράνομη και στερημένη οιουδήποτε εννόμου αποτελέσματος την πιο πάνω απόφαση προαγωγής του Ε.Μ. αντ' αυτής στην επίδικη θέση.

Από τη μελέτη των γεγονότων της υπόθεσης, διαπιστώνεται ότι η διαδικασία πλήρωσης της επίδικης θέσης ξεκίνησε όταν στην Ε.Ε.Υ. υπεβλήθη, δι' επιστολής της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ημερομηνίας 21.12.2016, πρόταση για πλήρωση της θέσης. Ακολούθησε προκήρυξη της επίδικης θέσης, η οποία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 23.12.2016. Μεταξύ των δεκαοκτώ συνολικά αιτήσεων που υποβλήθηκαν, ήσαν και αυτές της αιτήτριας και του Ε.Μ.. Ο κατάλογος όλων των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση, μαζί με τις αιτήσεις τους και τους φακέλους των υπηρεσιακών τους εκθέσεων διαβιβάστηκαν από τη Γραμματέα της Ε.Ε.Υ. στη Γενική Επιθεωρήτρια Δημοτικής Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο της αρμόδιας Συμβουλευτικής Επιτροπής, στις 13.1.2017

Εν συνεχεία, με σχετική επιστολή του, ημερομηνίας 20.1.2017, ο Αν. Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης υπέβαλε στην Ε.Ε.Υ. τη σχετική έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής και τον κατάλογο των συστηνόμενων για προαγωγή υποψηφίων και ακολούθως η Ε.Ε.Υ., στη συνεδρία της ημερομηνίας 7.2.2017, αφού εξέτασε τις ενστάσεις που είχαν υποβληθεί από τρεις υποψηφίους, προχώρησε στην εξέταση της νομιμότητας του καταλόγου που καταρτίστηκε από τη Συμβουλευτική Επιτροπή και κατάρτισε τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων. Στον εν λόγω κατάλογο περιλαμβάνονταν τρεις συνολικά υποψήφιοι, περιλαμβανομένης της αιτήτριας και του Ε.Μ., οι οποίοι κλήθηκαν σε προφορική συνέντευξη ενώπιον της Ε.Ε.Υ. στις 17.2.2017.

Στη συνεδρία της που έλαβε χώρα στις 17.2.2017, και μετά το πέρας των προσωπικών συνεντεύξεων, η Επιτροπή αποφάσισε να προσφέρει προαγωγή στην επίδικη θέση στο Ε.Μ., με ισχύ από 1.3.2017. Η αιτήτρια αντέδρασε και κατά της πιο πάνω απόφασης καταχώρησε την υπό εξέταση προσφυγή.

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

Στην τελική απόφαση του το Δικαστήριο αναφέρει:

«Ενόψει των πιο πάνω, κρίνω ότι η απόφαση της Ε.Ε.Υ. πάσχει και υπόκειται σε ακύρωση ως πεπλανημένη αλλά και ως προϊόν υπέρβασης των ευλόγων ορίων της διακριτικής της ευχέρειας.

Κατά συνέπεια, η προσφυγή επιτυγχάνει και η προσβαλλόμενη απόφαση ακυρώνεται. Επιδικάζονται €1.900 έξοδα υπέρ της αιτήτριας και εναντίον της καθ' ης η αίτηση, πλέον Φ.Π.Α., εάν υπάρχει».

Αυτούσια η απόφαση στο πιο κάτω έγγραφο

 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΑ ΕΕΥ

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


3000