Το Διοικητικό Δικαστήριο έκανε δεκτή την προσφυγή της Γεωργίας Λεωνίδου κατά του ΚΥΣΑΤΣ


Το Διοικητικό Δικαστήριο με απόφαση του έκανε δεκτή την προσφυγή της Γεωργίας Λεωνίδου κατά του ΚΥΣΑΤΣ το οποίο δεν είχε αναγνωρίσει τους τίτλους σπουδών της.

Σύμφωνα με την πρόεδρο του Διοικητικού Δικαστηρίου  Μ  Καλλιγέρου,  «η απόφαση του ΚΥΣΑΤΣ πάσχει ακυρότητας.Απαιτείται νέα δέουσα έρευνα προς τις κατευθύνσεις που επιβάλλει ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος (Ν.48(Ι)/98) και νόμιμη, επαρκής και σαφής αιτιολογία, που να επιτρέπει τον δικαστικό έλεγχο».

Ολόκληρη η απόφαση ακολουθεί:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Υπόθεση Αρ. 313/2015

17 Δεκεμβρίου, 2019 [Μ. ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΥ, ΠΔΔ.]

Αναφορικά με το άρθρο 146 του Συντάγματος

Μεταξύ:

ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΕΩΝΙΔΟΥ

Αιτήτρια,

-ΚΑΙ-

ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΣΩ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

(ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.)

Καθ’ ων η αίτηση.

Γ. Γεωργίου, για Πανίκος Α. Λεωυίδου & Σία, για την αιτήτρια

Μ. Κοτσώνη (κα), Δικηγόρος της Δημοκρατίας, για τους καθ’ ων η αίτηση

                                                                                               ΑΠΟΦΑΣΗ

Μ. Καλλιγέρου. ΠΔΔ.: Με την προσφυγή της η αιτήτρια με τέσσερεις ξεχωριστές παραγράφους αιτείται την έκδοση απόφασης ως ακολούθως:

«1. Δήλωση του Δικαστηρίου ότι η πράξη και/ή απόφαση της Καθ’ ης η Αίτηση την οποία πληροφορήθηκε η Αιτήτρια με επιστολή ημερομηνίας 29/12/2014 την οποία παρέλαβε και/ή περιήλθε σε γνώση της περί την 05/01/2015, με την οποία η Καθ’ ής η Αίτηση αποφάσισε ότι ο τίτλος Bachelor of Arts/Englishflinguistics)’ που απονεμήθηκε στην Αιτήτρια από το Deree college, The American College of Greece της Ελλάδος, δεν έχει απονεμηθεί από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα Ανώτερης ή Ανώτατης εκπαίδευσης και συνεπώς δεν πληρούνται οι πρόνοιες του άρθρου 12- (2) του Νόμου 48(ι)98, είναι αντισυνταγματική και/ή παράνομη και/ή άκυρη και/ ή χωρίς κανένα νομικό έρεισμα.

2. Δήλωση του Δικαστηρίου ότι η πράξη και/ή απόφαση της Καθ’ ης η Αίτηση την οποία πληροφορήθηκε η Αιτήτρια με επιστολή ημερομηνίας 29/12/2014 την οποία παρέλαβε και/ή περιήλθε σε γνώση της περί την 05/01/2015, με την οποία η Καθ’ ής η Αίτηση αποφάσισε να μην εγκρίνει το αίτημα της Αιτήτριας για αναγνώριση των τίτλων σπουδών Bachelor of Arts που απονεμήθηκε στην Αιτήτρια από το Deree college της Ελλάδας και του Master of Arts/English Language Teaching που απονεμήθηκε στην Αιτήτρια από το University of Reading του Ηνωμένου Βασιλείου με την μέθοδο εξ αποστάσεως, ως τίτλο ισότιμο ή ισότιμο και αντίστοιχο προς πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου στον κλάδο ειδίκευσης English Language Teaching and English Linguistics, διότι το πτυχίο που αποτελεί το κύριος μέρος των σπουδών της Αιτήτριας έχει απονεμηθεί από μη αναγνωρισμένο ίδρυμα, είναι αντισυνταγματική και/ή παράνομη και/ή άκυρη και/ή χωρίς κανένα νομικό έρεισμα.

3. Δήλωση του Δικαστηρίου όη η πράξη και/ή απόφαση της Καθ’ ης η Αίτηση την οποία πληροφορήθηκε η αιτήτρια με επιστολή ημερομηνίας 29/12/2014 την οποία παρέλαβε και/η περιήλθε σε γνώση της περί την 05/01/2015, με την οποία η Καθ’ ης η Αίτηση αποφάσισε να μην εγκρίνει το αίτημα της Αιτήτριας για αναγνώριση του τίτλου σπουδών της Master of Arts/English Language Teaching που απονεμήθηκε στην Αιτήτρια από το University of Reading του Ηνωμένου Βασιλείου με την μέθοδο εξ αποστάσεως, ως τίτλο ισότιμου προς μεταπτυχιακό δίπλωμα επιπέδου Master διόπ δεν κατέχει αναγνωρισμένο από το ΚΥΣΑΤΣ πρώτο καταληκτικό τίτλο επιπέδου πτυχίου, είναι αντισυνταγματική και/η παράνομη και/η άκυρη και/ή χωρίς κανένα νομικό έρεισμα.

4. Δήλωση του Δικαστηρίου ότι η πράξη και/ή απόφαση της Καθ’ ης η Αίτηση την οποία πληροφορήθηκε η Αιτήτρια με επιστολή ημερομηνίας 29/12/2014 την οποία παρέλαβε και/ή περιήλθε σε γνώση της περί την 05/01/2015, με την οποία η Καθ’ ης η Αίτηση αποφάσισε να μην προχωρήσει και/ ή δεν προχώρησε σε εξέταση του αιτήματος της Αιτήτριας επί της ουσίας είναι αντισυνταγματική και/ή παράνομη και/ή άκυρη και/ή χωρίς κανένα νομικό έρεισμα.

Όπως τα κυριότερα γεγονότα περιγράφονται από τους καθ’ ων η αίτηση στην Ένσταση, αλλά προκύπτουν και από τον διοικητικό φάκελο, στις 20/10/2014 η αιτήτρια υπέβαλε αίτηση για αναγνώριση των τίτλων σπουδών της “Bachelor of Arts”, ο οποίος απονεμήθηκε από το Deree College, The American College of Greece ι<αι “Master of Arts", ο οποίος απονεμήθηκε από το University of Reading του Ηνωμένου Βασιλείου με τη μέθοδο των “Σπουδών εξ Αποστάσεως”, κατά συνεκτίμηση, ως τίτλο ισότιμο και αντίστοιχο προς Πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου στον κλάδο/ειδίκευση English Language Teaching (ΜΑ) και English Linguistics (ΒΑ). Στην αίτηση δόθηκε ο αριθμός Πρωτοκόλλου 630/14. Στη συνέχεια και πριν εξεταστεί η αίτησή της από το Συμβούλιο, η αιτήτρια απέστειλε επιστολή ημερομηνίας 2/12/2014, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην οποία ανέφερε ότι το πτυχίο της “Bachelor of Arts”

έχει αναγνωριστεί σχην Ελλάδα μειά χη ψήφιση της τροπολογίας στη Βουλή στις 27/11/2014 βάσει της πιστοποίησης του κολεγίου από το New England Association of Schools-and Colleges (NEASC). Κατόπιν τούτου, ζήτησε από το Συμβούλιο όπως λάβει υπόψη το γεγονός αυτό κατά την εξέταση της αίτησης της και να αναγνωρίσει το Master της από το University of Reading σαν Master και όχι να γίνει συμψηφισμός των δυο πτυχίων της.

Η αίτηση που υπέβαλε η αιτήτρια, η πιο πάνω επιστολή της ημερομηνίας 2/12/2014, καθώς και πληροφορίες που συνέλεξε η Υπηρεσία του ΚΥΣΑΤΣ αναφορικά με τη νέα τροπολογία και τη σχετική Νομοθεσία που υπάρχει στην Ελλάδα, εξετάστηκαν από το Συμβούλιο κατά την 1491! Συνεδρία του ημερομηνίας 15/12/2014. Σε αυτήν αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

«Το Συμβούλιο παρατήρησε ότι η αιτήτρια έχει υποβάλει και στο παρελθόν αίτηση με Αρ.Πρωτ.704/04,για αναγνώριση του τίτλου σπουδών της "Bachelor of Arts/ English’1 που απονεμήθηκε από το Deree College, The American College of Greece της Ελλάδας. To αίτημα της είχε απορριφθεί και η αιτήτρια ενημερώθηκε με επιστολή ημερομηνίας 17/1/2005.

Το Συμβούλιο έλαβε γνώση της αίτησης με Αρ. Πρωτ. 630/14 για αναγνώριση των τίτλων σπουδών "Bachelor of Arts/English" που απονεμήθηκε από το Deree College, The American College of Greece της Ελλάδας, και "Master of Arts/English Language Teaching” που απονεμήθηκε από το University of Reading του Ηνωμένου Βασιλείου με τη μέθοδο των Σπουδών εξ Αποστάσεως, κατά συν εκτίμηση, ως τίτλο ισότιμο και αντίστοιχο προς Πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου στον κλάδο/ ειδίκευση English Language Teaching and English Linguistics.

Επιπρόσθετα, το Συμβούλιο έλαβε γνώση επιστολής της αιτήτριας ημερομηνίας 2/12/2014, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην οποία, αναφέρεται σε ψήφιση τροπολογίας στη Βουλή των Ελλήνων σας 27 Νοεμβρίου 2014, σχετικά με την αναγνώριση των τίτλων σπουδών ιδιωτικών κολλεγίων στην Ελλάδα. Επιπλέον, η αιτήτρια με την εν λόγω επιστολή ζήτησε από το Συμβούλιο όπως με την αίτηση που υπέβαλε με Αρ. Πρωτ.630/14 αναγνωριστεί ο μεταπτυχιακός τίτλος που απέκτησε από το University of Reading και όχι να γίνει συνεκτίμηση των δύο τίτλων που κατέχει.

Το Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω αποφάσισε όπως η αιτήτρια πληροφορηθεί τα ακόλουθα:

Ο τίτλος "Bachelor of Arts/English (Linguistics)" που απονεμήθηκε από το Deree College, The American College of Greece της Ελλάδας, δεν έχει απονεμηθεί από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης και, συνεπώς, δεν πληρούνται οι πρόνοιες του άρθρου 12.-(2) του Νόμου 48(1)98.

Σύμφωνα με το άρθρο 12.-(2) του Νόμου 48(1)98, το Συμβούλιο εξετάζει και αποφαίνεται για την αναγνώριση νόμιμων και έγκυρων τίτλων σπουδών:

α) που απονέμονται από αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή β) που αφορούν εκπαιδευτικά αξιολογημένους -πιστοποιημένους κλάδους σπουδών.

Αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ίδιου Νόμου, σημαίνει ίδρυμα που έχει τύχει αναγνώρισης ως ίδρυμα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης από τους αρμόδιους εθνικούς φορείς της χώρας στην οποία λειτουργεί.

To Deree College, The American College of Greece της Ελλάδας δεν είναι αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης από τους αρμόδιους φορείς της Ελλάδας.

Το Συμβούλιο διαπίστωσε ότι η τροπολογία στην οποία αναφέρεται η αιτήτρια αφορά στη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του ΣΑΕΠ Ελλάδας (Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων) και όχι στην ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης).

Το ΣΆΕΠ έχει την αρμοδιότητα της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων και της επαγγελματικής ισοδυναμίας στην Ελλάδα, ενώ για ζητήματα ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλων σπουδών αρμόδιος φορέας στην Ελλάδα είναι ο ΔΟΑΤΑΠ.

Συνεπώς, το Συμβούλιο αποφάσισε τα ακόλουθα:

α) Να μην εγκρίνει το αίτημα για αναγνώριση των τίτλων σπουδών "Bachelor of Arts" που απονεμήθηκε από το Deree College, The American College of Greece της Ελλάδας και "Master of Arts/English Language Teaching" που απονεμήθηκε από το University of Reading του Ηνωμένου Βασιλείου με τη μέθοδο των Σπουδών εξ Αποστάσεως, κατά συνεκτίμηση, ως τίτλο ισότιμο ή ισότιμο και αντίστοιχο προς Πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου στον κλάδο/ ειδίκευση English Language Teaching and English Linguistics, διότι το Πτυχίο που αποτελεί το κύριο μέρος των σπουδών της αιτήτριας, έχει απονεμηθεί από μη αναγνωρισμένο ίδρυμα.

β) Να μην εγκρίνει ούτε το αίτημα για αναγνώριση του τίτλου σπουδών "Master of Arts/English Language Teaching" που απονεμήθηκε από το University of Reading του Ηνωμένου Βασιλείου με τη μέθοδο των Σπουδών εξ Αποστάσεως, ως τίτλου ισόπμου προς Μεταπτυχιακό δίπλωμα επιπέδου Master διό τι, η αιτήτρια δεν κατέχει αναγνωρισμένο από το ΚΥ.Σ.Α. Τ.Σ πρώτο καταληκτικό τίτλο επιπέδου πτυχίου.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις γενικής πολιτικής του Συμβουλίου, για να αναγνωριστεί ένας μεταπτυχιακός τίτλος πρέπει ο αιτητής/ ήτρια να κατέχει αναγνωρισμένο από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ., τουλάχιστον ως προς την ισοτιμία, πρώτο καταληκτικό τίτλο επιπέδου Πτυχίου.

Το Συμβούλιο δεν προχώρησε σε εξέταση του αιτήματος επί της ουσίας, κατά πόσο ο εν λόγω τίτλος πληροί τις πρόνοιες της Νομοθεσίας».

Η απόφαση κοινοποιήθηκε στην αιτήτρια με επιστολή ημερομηνίας 29/12/2014.

Στη συνέχεια η αιτήτρια απέστειλε μέσω των δικηγόρων της επιστολή, ημερομηνίας 19/1/2015, με την οποία έφερε ένσταση στην απόφαση. Η πιο πάνω επιστολή εξετάστηκε από το Συμβούλιο, κατά την 151*1 Συνεδρία του, ημερομηνίας 17/2/2015 και το Συμβούλιο αποφάσισε όπως η δικηγόρος της αιτήτριας πληροφορηθεί πως δεν υποβλήθηκε εντός 30 ημερών αίτημα επανεξέτασης. Η απόφαση αυτή κοινοποιήθηκε στην δικηγόρο της αιτήτριας με επιστολή ημερομηνίας 2/3/2015.

Οι καθ’ ων η αίτηση πρόβαλαν και υποστήριξαν τρεις προδικαστικές ενστάσεις σε σχέση με τις αιτούμενες θεραπείες και τους λόγους ακυρώσεως που αναπτύχθηκαν στη γραπτή αγόρευση. Ειδικότερα, σε σχέση με την αιτούμενη θεραπεία αρ.1 εισηγούνται ότι η προσφυγή δεν προσβάλλει εκτελεστή διοικητική πράξη, αλλά πληροφοριακή. Στη γραπτή τους αγόρευση επεκτάθηκαν υποστηρίζοντας ότι είναι βεβαιωτική, καθ’ ότι η απόρριψη αντίστοιχου αιτήματος για αναγνώριση του τίτλου του Deere είχε υποβληθεί και στο παρελθόν και είχε απορριφθεί. Σε σχέση με την αιτούμενη θεραπεία αρ. 4, υποστήριξαν ότι δεν προσβάλλεται εκτελεστή διοικητική πράξη αλλά πληροφοριακή. Επεξηγούν πως οι καθ’ ων η αίτηση πληροφόρησαν την αιτήτρια ότι δεν θα εξεταζόταν επί της ουσίας του το αίτημά της για αναγνώριση του μεταπτυχιακού της που απορρίφθηκε για άλλο λόγο. Περαιτέρω, ότι χωρίς έννομο συμφέρον προβλήθηκαν ισχυρισμοί από την αιτήτρια περί κατάχρησης των καθ’ ων η αίτηση να μην εξετάσουν την ένστασή της, καθ’ ότι η παράλειψη να εξεταστεί η ένσταση δεν προσβλήθηκε, ως οφείλετο, με ξεχωριστή προσφυγή, ως αυτοτελής διοικητική παράλειψη, ανεξάρτητη από την απόφαση που προσβλήθηκε με την προσφυγή και αφορούσε την αρχική απορριπτική απόφαση.

Οι δύο πρώτες προδικαστικές αποφάσεις θα πρέπει να απορριφθούν. Προσβάλλεται με την προσφυγή εκτελεστή διοικητική πράξη που είναι μία: Η απόφαση που εκδόθηκε στην 1491) Συνεδρία των καθ’ ων η αίτηση. Το γεγονός ότι η απόφαση έχει πολλά σκέλη και η αιτήτρια επέλεξε να αιτηθεί την ακύρωση και των τεσσάρων αυτών ενώπιον του δικαστηρίου, δεν μετατρέπει τις αποφάσεις σε περισσότερες. Υποβλήθηκε ένα αίτημα στο ΚΥΣΑΤΣ, όπως αναγνωριστούν οι δύο τίτλοι της αιτήτριας σε πτυχίο Πανεπιστημίου και οτη συνέχεια, με συμπληρωματικό αίτημα, τέθηκαν υπόψη του ΚΥΣΑΤΣ νέα στοιχεία, που κατά την αιτήτρια του επέτρεπαν να εκδώσει απόφαση αναγνώρισης του πρώτου τίτλου της ως πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και του δεύτερου ως επιπέδου master, ζήτημα το οποίο επίσης έλαβε υπόψη το Συμβούλιο. Εκτελεστή διοικητική πράξη είναι η απόφαση του ΚΥΣΑΤΣ επί όλων των θεμάτων που επιλήφθηκε και όπως τα επιλήφθηκε. Η εξέταση από το δικαστήριο της νομιμότητάς της θα μπορούσε να βασίζεται στους ξεχωριστούς λόγους ακυρώσεως μόνον. Οι περισσότερες αιτούμενες θεραπείες σιο δικόγραφο 1-4, θα μπορούσαν να θεωρηθούν πλεονασμός, αλλά από αυτές ξεκαθαρίζουν οι θέσεις της αιτήτριας, η οποία διαπιστώνω ότι παραπονείται για όλα τα σκέλη της απόφασης. Κρίνω πως το σκέλος της επίδικης απόφασης, που αφορά στην απόρριψη του αιτήματος της αιτήτριας για αναγνώριση του τίτλου σπουδών που αποκτήθηκε από το Κολλέγιο Deere, ως πτυχίου, δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί βεβαιωτική της προηγούμενης απόφασης του ΚΥΣΑΤΣ, διότι εκδόθηκε μετά από υποβολή νέου αιτήματος, με νέα επίκαιρα στοιχεία ενώπιον του ΚΥΣΑΤΣ, όπως αναλύθηκαν ανωτέρω και περιέχονται στον διοικητικό φάκελο. Περαιτέρω το ΚΥΣΑΤΣ προέβη σε κατά την κρίση του σχετική περί αυτών έρευνα και εξέδωσε σχετική νέα απόφαση.

Το σκέλος της απόφασης περί της μη αξιολόγησης του μεταπτυχιακού τίτλου επί της ουσίας του, δηλαδή περί της ισοτιμίας και αντιστοιχίας του με τίτλο επιπέδου master και αυτή θεωρώ πως δεν μπορεί να χαρακτηριστεί πληροφοριακή. Το ΚΥΣΑΤΣ είχε ενώπιον του ένα αίτημα περί αναγνώρισης του μεταπτυχιακού τίτλου και αποφάσισε να μην το εξετάσει, δίδοντας προς τούτο σχετική αιτιολογία. Η απόφασή του έχει απόλυτη σχέση με την αρμοδιότητά του, όπως θεσπίστηκε με νομοθεσία και βασίζεται σε αιτιολογία, η οποία ελέγχεται ως προς τη νομιμότητά της.

Σε ό,τι αφορά την τρίτη προδικαστική ένσταση, αυτή γίνεται δεκτή. Όλα τα ζητήματα που αφορούν την παράλειψη των καθ’ ων η αίτηση να εξετάσουν την ένσταση της αιτήτριας μετά την αρχική απόρριψη, δεν αφορούν την παρούσα προσφυγή καθ’ ότι η απόφαση της 17/2/2015 δεν προσβάλλεται με την παρούσα προσφυγή. Ως συναφής βέβαια απόφαση και εντός της προθεσμίας θα μπορούσε να συμπροσβληθεί αλλά η αιτήτρια δεν την περιλαμβάνει με ξεχωριστή αιτούμενη θεραπεία στο δικόγραφο.

Προχωρώ να εξετάσω τους λόγους ακυρώσεως.

Οι δικηγόροι της αιτήτριας υποστήριξαν ότι οι καθ’ ων η αίτηση δεν προέβησαν στην δέουσα έρευνα, σε σχέση με το αίτημα της αιτήριας, έχοντας υπόψη ότι τέθηκαν ουσιώδη στοιχεία ενώπιον του, σύμφωνα με τα οποία το αρμόδιο Σώμα αναγνώρισης τίτλων σπουδών στις Ηνωμένες Πολιτείες είχε αναγνωρίσει το πτυχίο της αιτήτριας. Εκτός αυτού το αρμόδιο όργανο για αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στην Ελλάδα, δηλαδή το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ), επίσης αναγνώρισε την επάρκεια του πτυχίου, με τρόπο που πλέον επιτρέπει στον κάτοχό του να ασκήσει το σχετικό επάγγελμα. Αυτό θεωρούν ότι αν διερευνάτο επαρκώς από το ΚΥΣΑΤΣ, θα αποκάλυπτε ότι πλέον βάσει της σχετικής νομοθεσίας το πτυχίο της αιτήτριας θα έπρεπε να αναγνωριστεί ως πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Bachelor of Arts / English (Linguistics).

Σε ό,τι αφορά την απόρριψη του αιτήματος της, σε σχέση με τον μεταπτυχιακό τίτλο, ειοηγούνται πως κατά πλάνη και αναιτιολόγητα δεν προχώρησαν οι καθ’ ων η αίτηση στην αναγνώρισή του, καθ’ ότι είναι γνωστό ότι το Πανεπιστήμιο από το οποίο αποκτήθηκε (University of Reading του Ηνωμένου Βασιλείου), είναι αναγνωρισμένο από το ΚΥΣΑΤΣ και ο τίτλος απονεμήθηκε μετά από σπουδές, αφού αναγνωρίστηκε από το ίδιο Πανεπιστήμιο, ότι η αιτήτρια κατείχε τίτλο Πανεπιστημίου στην Αγγλική γλώσσα. Πέραν αυτού, το ΚΥΣΑΤΣ δεν προσανατολίστηκε καθόλου να εξετάσει το θέμα, βάσει της αρχής της αναλογικότητας, κατά πόσο δηλαδή επιβαλλόταν αν απαιτείτο να παρακολουθήσει η αιτήτρια περαιτέρω μαθήματα σε Πανεπιστήμιο, ώστε να επαναξιολογηθεί. Η απόφαση θεωρούν των καθ’ ων η αίτηση να μην εξετάσουν την ισοτιμία και αντιστοιχία του μεταπτυχιακού της τίτλου, με την αιτιολογία πως βάσει γενικής πολιτικής του ΚΥΣΑΤΣ δεν αναγνωρίζονται μεταπτυχιακοί τίτλοι οι οποίοι αποκτούνται χωρίς να έχει προηγηθεί η απόκτηση αναγνωρισμένου από το ΚΥΣΑΤΣ πτυχίου Πανεπιστημίου, είναι αναιτιολόγητη και/ή φέρει πεπλανημένη περί το Νόμο αιτιολογία.

Οι καθ’ ων η αίτηση υπεραμύνθηκαν της νομιμότητας της επίδικης απόφασης και υποστήριξαν πως αυτή είναι απόλυτα αιτιολογημένη και λήφθηκε μετά από δέουσα έρευνα του ΚΥΣΑΤΣ. Διαπιστώθηκε από αυτήν πως τα νέα στοιχεία που προσκομίστηκαν ήταν η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του ΣΑΕΠ περί της αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων που αποκτούνται από Κολλέγια και γεγονός παραμένει κατά την κρίση τους, πως αρμόδιο στην Ελλάδα όργανο για αναγνώριση ακαδημαϊκών προσόντων είναι ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) το οποίο δεν αναγνωρίζει τον τίτλο της αιτήριας ως τίτλο Πανεπιστημίου.

Έχω εξετάσει τους εκατέρωθεν προβαλλόμενους ισχυρισμούς σε σχέση με τους λόγους ακυρώσεως, σε συνάρτηση με την επίδικη νομοθεσία, δηλαδή τον περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμο (Ν.48(Ι)/98).

Έχοντας ενώπιον μου τους δύο διοικητικούς φακέλους που κατατέθηκαν και σημειώθηκαν ως τεκμήρια, κρίνω πως ο λόγος ακυρώσεως περί έλλειψης δέουσας έρευνας γίνεται δεκτός. Οι καθ’ ων η αίτηση έχοντας διερευνήσει από μόνοι τους την διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του ΣΑΕΠ, κατέληξαν πως δεν αφορά τις αρμοδιότητες του ΔΟΑΤΑΠ περί της ακαδημαϊκής αναγνώρισης των προσόντων του οποίου η άποψη είχε ληφθεί από το έτος 2005.

Θεωρώ όμως, πως υπό τις περιστάσεις των νέων δεδομένων ενώπιον τους και της παρέλευσης ετών, πως όφειλαν να είχαν απευθυνθεί στο ΔΟΑΤΑΠ και να αναζητήσουν την δική του θέση μετά από την εξέλιξη αυτή, στην αναγνώριση δηλαδή του πτυχίου ως αναγνωρισμένου επαγγελματικού προσόντος και με δεδομένη περαιτέρω της δυνατότητας που παραχωρήθηκε στην κάτοχό του από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού να προχωρήσει με την απόκτηση master.

Ο διοικητικός φάκελος δεν αποκαλύπτει τα συμπεράσματα τέτοιας έρευνας, προς αυτή την κατεύθυνση, στα αρμόδια δηλαδή όργανα της χώρας στην οποία αποκτήθηκε το προσόν και/ή τα προσόντα. Ακόμα κι αν αυτή έγινε, τέτοια έρευνα και τα στοιχεία της δεν βρίσκονται στους διοικητικούς φακέλους και δεν παρέχεται η δυνατότητα στο Δικαστήριο να ασκήσει τον αναθεωρητικό του έλεγχο. Ο περιορισμός της έρευνας μόνο σε σχέση με τη νομοθεσία του ΣΑΕΠ, θεωρώ πως δεν ήταν επαρκής. Απαιτείτο νέα επικαιροποιημένη έρευνα και για τα δύο προσόντα, υπό τις νεότερες περιστάσεις που επικαλέστηκε η αιτήτρια.

Ως προς τον μεταπτυχιακό τίτλο, θεωρώ την απόφαση αναιτιολόγητη. Καταρχάς δεν τέθηκε καμία «γενική πολιτική» ενώπιον του Δικαστηρίου, ώστε να ελεγχθεί ως προς τη νομιμότητά της, αν δηλαδή επιτρεπόταν από το εύρος της διακριτικής ευχέρειας που τυχόν παρέχει ο νομοθέτης στο Συμβούλιο. Αυτή η «γενική πολιτική» αποτέλεσε την αιτιολογία για μη εξέταση της αίτησης σε σχέση με την ισοτιμία και αντιστοιχία του μεταπτυχιακού τίτλου. Χωρίς να τίθεται ενώπιον του Δικαστηρίου ή να περιέχεται στον φάκελο, καθίσταται απόφαση αναιτιολόγητη.

Στο σύνολό της, η απόφαση πάσχει ακυρότητας, για τους λόγους που έχουν εκτεθεί ανωτέρω. Απαιτείται νέα δέουσα έρευνα προς τις κατευθύνσεις που επιβάλλει ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος (Ν.48(Ι)/98) και νόμιμη, επαρκής και σαφής αιτιολογία, που να επιτρέπει τον δικαστικό έλεγχο.

Για όλους τους πιο πάνω λόγους η προσφυγή επιτυγχάνει με €1.300 έξοδα, πλέον ΦΠΑ αν υπάρχει, υπέρ της αιτήτριας και εναντίον των καθ’ ων η αίτηση. Η επίδικη απόφαση ακυρώνεται βάσει του άρθρου 146.4 του Συντάγματος.

Μ. Καλλιγέρου, ΠΔΔ.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


5745