Το Διοικητικό Δικαστήριο ακύρωσε προαγωγή στο ΤΕΠΑΚ μετα από προσφυγή Κοντογιώργη


Το Διοικητικό Δικαστήριο έκανε δεκτή την προσφυγή του επίκουρου Καθηγητή ΧΧΧΧΧΧΧ Κοντογιώργη εναντίον του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου μετα την απόφαση του ΤΕΠΑΚ να μην τον κρίνει κατάλληλο για ανέλιξη στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού.

Ο Κοντογιώργης υπηρετούσε ως Επίκουρος Καθηγητής στο ΤΕΠΑΚ 

Στην 24ην συνεδρία της ημερομηνίας 11/12/2013, η Σύγκλητος αποφάσισε, μεταξύ άλλων, όπως καθορίσει την σύνθεση της Ειδικής Επιτροπής (καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη) για την ανέλιξη του αιτητή  στο Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού.   Στην 44ην συνεδρία, ημερομηνίας 4/2/2015, η Σύγκλητος αποφάσισε, μεταξύ άλλων, όπως καθορίσει την σύνθεση του Εκλεκτορικού Σώματος για την ανέλιξη του Επίκουρου Καθηγητή XXXXX Κοντογιώργη στο Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού.   Η Ειδική Επιτροπή συνεδρίασε στις 20/2/2015 και ετοίμασε Έκθεση.   Στις 11/3/2015 ο αιτητής κατέθεσε γραπτά σχόλια σχετικά με την έκθεση της Ειδικής Επιτροπής. Τα εν λόγω γραπτά του σχόλια βρίσκονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης. Η απόφαση του Εκλεκτορικού Σώματος λήφθηκε στις 16/3/2015.  Στην 48η συνεδρία, ημερ. 6/5/2015 η Σύγκλητος αποφάσισε, μεταξύ άλλων, όπως κατά πλειοψηφία εγκρίνει την εισήγηση του Εκλεκτορικού Σώματος για την μη ανέλιξη του αιτητή και την παραμονή του στη θέση του Επίκουρου Καθηγητή. Στην 25ην συνεδρία, ημερ. 19/5/2015, η Επιτροπή Προσλήψεων και Προαγωγών αποφάσισε, μεταξύ άλλων, όπως επικυρώσει την απόφαση της Συγκλήτου για τη μη ανέλιξη του αιτητή και τη συνέχιση της απασχόλησης του στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή. Ο αιτητής ειδοποιήθηκε για την ως άνω απόφαση της Συγκλήτου του καθ' ου η αίτηση με επιστολή ημερομηνίας 10/6/2015.

Στην απόφασή του το Διοικητικό Δικαστήριο αποφάσισε ότι η προσφυγή επιτυγχάνει με €1.400 έξοδα, πλέον ΦΠΑ αν υπάρχει, υπέρ του αιτητή (Κοντογιώργη) και εναντίον των καθ' ων η αίτηση ΤΕΠΑΚ). Η επίδικη απόφαση ακυρώνεται βάσει του άρθρου 146.4 του Συντάγματος.

Ακολουθεί αυτούσια η υπόθεση και απόφαση ποιο κάτω:

                                                                                              ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

 

Υπόθεση Αρ. 996/15

20 Δεκεμβρίου, 2019

 

[Μ. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΥ, ΠΔΔ.]

 

Αναφορικά με τα άρθρα 28 και 146 του Συντάγματος

 

Μεταξύ:

XXXXX ΚΩΝΤΟΓΙΩΡΓΗ

Αιτητή, 

-ΚΑΙ-

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Καθ' ων η αίτηση.

Α. Αγγελίδης, για Ανδρέας Σ. Αγγελίδης δ.ε.π.ε., για τον αιτητή

Π. Κωνσταντινίδης, για Γιάννης Κωνσταντινίδης & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε., για τους καθ' ων η αίτηση

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Μ. Καλλιγέρου, ΠΔΔ.:  Ο αιτητής αιτείται απόφασης του Δικαστηρίου ότι η απόφαση του καθ' ου η αίτηση ημερομηνίας 10/6/2015, της οποίας έλαβε γνώση ο αιτητής στις 24/6/2015 και με την οποία αποφασίστηκε πως δεν κρίθηκε κατάλληλος για ανέλιξη στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, είναι άκυρη, παράνομη και στερημένη οποιουδήποτε έννομου αποτελέσματος.

 

Όπως προκύπτει από την αίτηση ακυρώσεως, αλλά και τα Παραρτήματα της Ένστασης, ο αιτητής υπηρετούσε ως Επίκουρος Καθηγητής στο ΤΕΠΑΚ και επίδικο ζήτημα της παρούσας προσφυγής είναι η απόφαση των αρμοδίων συλλογικών οργάνων με την οποία αποφασίστηκε η μη ανέλιξή του στη θέση Αναπληρωτή Καθηγητή.

 

Στην 24ην συνεδρία της ημερομηνίας 11/12/2013, η Σύγκλητος αποφάσισε, μεταξύ άλλων, όπως καθορίσει την σύνθεση της Ειδικής Επιτροπής (καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη) για την ανέλιξη του αιτητή  στο Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού.   Στην 44ην συνεδρία, ημερομηνίας 4/2/2015, η Σύγκλητος αποφάσισε, μεταξύ άλλων, όπως καθορίσει την σύνθεση του Εκλεκτορικού Σώματος για την ανέλιξη του Επίκουρου Καθηγητή XXXXX Κοντογιώργη στο Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού.   Η Ειδική Επιτροπή συνεδρίασε στις 20/2/2015 και ετοίμασε Έκθεση.   Στις 11/3/2015 ο αιτητής κατέθεσε γραπτά σχόλια σχετικά με την έκθεση της Ειδικής Επιτροπής. Τα εν λόγω γραπτά του σχόλια βρίσκονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης. Η απόφαση του Εκλεκτορικού Σώματος λήφθηκε στις 16/3/2015.  Στην 48η συνεδρία, ημερ. 6/5/2015 η Σύγκλητος αποφάσισε, μεταξύ άλλων, όπως κατά πλειοψηφία εγκρίνει την εισήγηση του Εκλεκτορικού Σώματος για την μη ανέλιξη του αιτητή και την παραμονή του στη θέση του Επίκουρου Καθηγητή. Στην 25ην συνεδρία, ημερ. 19/5/2015, η Επιτροπή Προσλήψεων και Προαγωγών αποφάσισε, μεταξύ άλλων, όπως επικυρώσει την απόφαση της Συγκλήτου για τη μη ανέλιξη του αιτητή και τη συνέχιση της απασχόλησης του στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή. Ο αιτητής ειδοποιήθηκε για την ως άνω απόφαση της Συγκλήτου του καθ' ου η αίτηση με επιστολή ημερομηνίας 10/6/2015.

 

Σε ό,τι αφορά τον πρώτο λόγο ακυρώσεως, προέχει η αναφορά της Ειδικής Επιτροπής.

 

Σύμφωνα με τα Πρακτικά της 24ης συνεδρίας της Συγκλήτου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, που πραγματοποιήθηκε την 1/12/2013, η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως καθορίσει τη σύνθεση της Ειδικής Επιτροπής για την ανέλιξη του Επίκουρου Καθηγητή XXXXX Κοντογιώργη, στο Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού, ως ακολούθως:

 

Α/Α

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

1

Καθ. XXXXX Θεοδοσίου, Πρόεδρος

ΤΕΠΑΚ

2

Καθ. XXXXX Σαββίδης

ΤΕΠΑΚ

3

Prof. XXXXX Grugulis

University of Warwich, UK

4

Prof. XXXXX Hartog

University of Amsterdam, Netherlands

5

Prof. XXXXX Guichard

CNAM, Institut National d' Etide du Travail et d' Orientation Professionnelle, France

 

Η Σύγκλητος όρισε τα ακόλουθα αναπληρωματικά μέλη για τα εξωτερικά μέλη της Ειδικής Επιτροπής (η σειρά δεν υποδήλωνε προτεραιότητα):

 

Α/Α

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

1

Prof. XXXXX M. Gable

London Business School, UK

2

Prof. XXXXX Budhwar

Aston Business School, UK

3

Prof. XXXXX Dopson

Said Business School, UK

4

Prof. XXXXX Stuart

University of Leeds, UK

5

Prof. XXXXX Coyle-Shapiro

London School of Economics, UK

6

Prof. XXXXX Laroche

ESCP Europe Paris, France

7

Prof. XXXXX Camuffo

Boccony University, Italy

 

Ο δικηγόρος του αιτητή υποστήριξε, ότι πάσχει η διαδικασία ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής, καθότι απουσίαζαν δύο από τα εξωτερικά μέλη της (εκ του συνόλου των τριών) χωρίς να φαίνεται γιατί έγινε ο ορισμός της συγκεκριμένης συνεδρίας για τις 20/2/3015,  αφού επεξηγείται στην Έκθεση αυτή, ότι η μία εκ των μελών δήλωσε ότι δεν θα μπορούσε να παραστεί, λόγω ειλημμένων υποχρεώσεων.  Όπως αναφέρεται στην Έκθεση της Επιτροπής, που αποτελεί παράρτημα στην ένσταση, η οποία υπογράφεται από τα τρία παρόντα μέλη, υπήρξε επικοινωνία με όλα τα μέλη της Επιτροπής στις 9/12/2014 σχετικά με τη δυνατότητα τους να παρευρεθούν στο Πανεπιστήμιο για την συνέντευξη του αιτητή κατά την περίοδο μεταξύ των τελευταίων δύο εβδομάδων Φεβρουαρίου 2015 και των πρώτων δύο εβδομάδων Μαρτίου 2015.  Βασισμένη στην ανταπόκριση που παρελήφθη από τα εξωτερικά μέλη η συνεδρία ορίστηκε στις 20/2/2015, η οποία παρουσιαζόταν να είναι η ημερομηνία που εξυπηρετούσε τους «περισσότερους»  υποψηφίους ("convenient for most members").  Όλα τα  μέλη πληροφορήθηκαν για την ημερομηνία της συνέντευξης στις 15/1/2015.  Η συνεδρία έγινε στις 20/2/2015 και σε αυτήν παρευρέθηκαν τα δύο εσωτερικά μέλη.  Από τα εξωτερικά μέλη παρευρέθηκε μόνο ο Καθηγητής XXXXX Budhwar.  Ο Καθηγητής XXXXX Hartog δεν μπορούσε να παρευρεθεί, λόγω ειλημμένων υποχρεώσεων ("because of prior commitments") και ο καθηγητής XXXXX Stuart ακύρωσε λίγες μέρες προηγουμένως την παρουσία του στην συνεδρία, λόγω σοβαρών οικογενειακών προβλημάτων.

 

Ο αιτητής είχε παραπονεθεί για την μη παρουσία των δύο εξωτερικών μελών της Ειδικής Επιτροπής, όταν του δόθηκε η ευκαιρία να ετοιμάσει σχόλια για την Έκθεση  της Ειδικής Επιτροπής ενώπιον του Εκλεκτορικού Σώματος και επιφύλαξε τα δικαιώματα του.  Εξηγεί ο δικηγόρος του ότι σε σχέση με τα εξωτερικά μέλη οι Κανονισμοί απαιτούν όπως αυτοί κατέχουν τη θέση Καθηγητή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με το αντικείμενο του υποψηφίου προς αξιολόγηση, σε αντίθεση με το γεγονός ότι τέτοια απαίτηση δεν προβλέπεται για τα εσωτερικά μέλη.  Πράγματι τα δύο εσωτερικά μέλη, ο Πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής κος Θεοδοσίου, καθώς και ο κος Σαββίδης, δεν ήταν Καθηγητές σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με αυτό του αιτητή.  

 

Ο δικηγόρος των καθ' ων η αίτηση υποστήριξε σε σχέση με το ζήτημα αυτό ότι ο αιτητής επιδοκιμάζει και αποδοκιμάζει ταυτόχρονα κάτι που θεωρείται κατά πάγια νομολογία, πως του στερεί το έννομο συμφέρον να επικαλείται πάσχουσα σύνθεση της Ειδικής Επιτροπής, έχοντας υπόψη ότι κατά την παρουσία του στη συνέντευξη ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής δεν εξέφρασε κανένα παράπονο. 

 

Ο λόγος που προβάλλεται αφορά την συγκρότηση και σύνθεση της Ειδικής Επιτροπής, ζήτημα που εξετάζεται και αυτεπαγγέλτως από το Διοικητικό Δικαστήριο, ως ζήτημα δημοσίας τάξεως.  Ούτως ή άλλως η προδικαστική ένσταση περί έλλειψης εννόμου συμφέροντος δεν μπορεί να γίνει δεκτή, καθότι σύμφωνα με τη νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου (Αναθ. Έφεση 153/2006, Δημοκρατία ν. Θεοδώρου και άλλων (2008) 3ΑΑΔ, 149), «δεν αναμένεται από ένα υποψήφιο να προσέρχεται σε διαδικασίες προαγωγών επιφυλάσσοντας ταυτόχρονα τα δικαιώματα του».

 

Το κύριο ζήτημα που προκύπτει σε σχέση με το σοβαρό αυτό θέμα, είναι γιατί επιλέγηκε να οριστεί ως ημερομηνία της συνέντευξης η 20/2/2015, παρά το γεγονός ότι φάνηκε πως δεν θα μπορούσαν όλα τα εξωτερικά μέλη να είναι παρόντα και αφού είχε προηγηθεί αλληλογραφία σε σχέση με τις ημερομηνίες που θα εξυπηρετούσαν όλους.  Η επιλογή της ημερομηνίας αυτής, εν γνώσει του Προέδρου της Ειδικής Επιτροπής ότι δεν θα επέτρεπε σε ένα από τα εξωτερικά μέλη να παρευρεθεί,  δημιουργεί κακή σύνθεση του οργάνου.  Τούτο επειδή  κατά την Πρόσκληση για παρουσία στην συνεδρία κατά την ημερομηνία αυτή, ήταν ήδη γνωστό ότι ένα εκ των μελών δεν θα παρουσιαζόταν και ως εκ τούτου (χωρίς να θεωρείται βεβαίως πως έγινε επίτηδες), διασφαλίστηκε η απουσία του από την συνέντευξη του αιτητή και αξιολόγηση του.  Η παρουσία των Εξωτερικών Μελών της Επιτροπής θα πρέπει να αποτελεί το πρώτο και κύριο ζητούμενο σε αξιολόγηση ακαδημαϊκού σε ανώτερη βαθμίδα, έχοντας υπόψη μου και τον Κώδικα Δεοντολογίας που παρουσιάστηκε από τους καθ' ων η αίτηση ως περιεχόμενο του διοικητικού φακέλου, σύμφωνα με τον οποίο τόσο οι απόψεις των Ανεξάρτητων Αξιολογητών του έργου του υποψηφίου, όσο και οι απόψεις των Εξωτερικών Μελών της Ειδικής Επιτροπής που απαιτείται να έχουν το ίδιο γνωστικό αντικείμενο με αυτό του αιτητή, αποτελούν ύψιστης σημασίας για την αντικειμενικότητα της αξιολόγησης των ακαδημαϊκών.

 

Θεωρώ πως μεταξύ της επιλογής για αναβολή της συνεδρίας της 20/2/2015, λόγω της απουσίας δύο εκ των μελών τελικά (λόγω απρόοπτου κωλύματος που παρουσιάστηκε και για το δεύτερο Εξωτερικό Μέλος), και της επιλογής για διεξαγωγή της συνέντευξης στην απουσία αυτών, προείχε  κατά την κρίση μου η επιλογή για αναβολή της συνεδρίας, ώστε να ανευρεθεί ημερομηνία στην οποία θα μπορούσαν να παραστούν όλα τα μέλη της Επιτροπής.  Αυτό επέβαλλε στην προκειμένη περίπτωση η αρχή της χρηστής διοίκησης.  Αυτό προκύπτει με τον σκοπό της συνεδρίας της Ειδικής Επιτροπής, την σημασία των εντυπώσεων της συνέντευξης του υποψηφίου ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής και την σπουδαιότητα για την ανέλιξή του, αλλά και τη σημασία της Έκθεσης της Ειδικής Επιτροπής για την μη ανέλιξη του, καθώς και τον κίνδυνο που ενείχε η μη ανέλιξη για τον τερματισμό των υπηρεσιών του.  Ακόμη και αν τα ζητήματα της χρηστής διοίκησης δεν λαμβάνονται από το δικαστήριο εν προκειμένω υπόψη, γεγονός παραμένει, ότι η Πρόσκληση στη συνεδρία θα πρέπει να γίνεται με νόμιμο τρόπο.  Στην παρούσα υπόθεση αποφασίστηκε να διοριστούν επτά αναπληρωματικά μέλη, γεγονός που επέτρεπε στα όποια προβλήματα παρουσιάζονταν για τη μη συμμετοχή των αρχικά ή εκ δεύτερου επιλεγέντων, αυτοί να αντικατασταθούν από τα αναπληρωματικά μέλη, ώστε η συγκρότηση του οργάνου να αποτελείται από μέλη τα οποία θα μπορούν να παραστούν και θα παραστούν.  Διαφωνώ με την εισήγηση του δικηγόρου των καθ' ων η αίτηση, ότι στην απουσία οποιασδήποτε αναφοράς στους Κανονισμούς, το θέμα της σύνθεσης του Ειδικού αυτού οργάνου, δηλαδή της Ειδικής Επιτροπής για ανέλιξη μέλους της ακαδημαϊκής κοινότητας, δεν πρέπει να συγχέεται με το ζήτημα της συγκρότησης, με τρόπο δηλαδή που να μπορεί να θεωρείται αρκετό, όπως και για κάθε άλλο συλλογικό όργανο, να υπάρχει σχετική «απαρτία» με την παρουσία δύο εσωτερικών μελών και ενός εξωτερικού για τη συνέντευξη του υποψηφίου και την αξιολόγησή του.  Υπό όλες τις περιστάσεις που προσπάθησα να εκθέσω ανωτέρω, διαφωνώ πως το ζήτημα δύναται να λυθεί με τέτοια απαρτία βάσει των γενικών αρχών.  Έχοντας την ευκαιρία να μελετήσω, καταλήγω πως προέχει σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζεται η παρουσία όλων των εξωτερικών μελών για διαφύλαξη της αρχής της αναλογικότητας, σύμφωνα με την οποία σε αυτή την περίπτωση προέχει η σημασία που πρέπει να δοθεί στη σοβαρότητα του θέματος που αποφασίζεται από Ειδικούς των οποίων η αξιολόγηση πρέπει να επιδιώκεται να εξασφαλιστεί και να εξασφαλίζεται.

 

Για όλους τους πιο πάνω λόγους η προσφυγή επιτυγχάνει με €1.400 έξοδα, πλέον ΦΠΑ αν υπάρχει, υπέρ του αιτητή και εναντίον των καθ' ων η αίτηση.  Η επίδικη απόφαση ακυρώνεται βάσει του άρθρου 146.4 του Συντάγματος.

Μ. Καλλιγέρου, ΠΔΔ.

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1466