Το Δοικ. Δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή 13 Σχολών Ανώτερης κατά Υπουργικού και ΥΠΠΑΝ


Ε. Γαβριήλ, Δ.Δ.Δ.: Στη βάση της απορριπτικής μου κατάληξης επί της αιτήσεως, κρίνεται σκόπιμο όπως προηγηθεί προς εξέταση, αντί της ουσίας, το ζήτημα των εγερθέντων προδικαστικών ενστάσεων.
Tο Paideia-News παραθέτει την απόρριψη του Διοικητικού Δικαστηρίου την αίτηση των 13 ποιο κάτω Σχολών Ανώτερης Εκπαίδευσης με την οποία ζητείτο έκδοση προσωρινού διατάγματος αναστολής εκτέλεσης αποφάσεων του Υπουργικού
Συμβουλίου:
«[Ε. ΓΑΒΡΙΗΛ, Δ.Δ.Δ.]

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ AΡΘΡΑ 25, 28, 35 ΚΑΙ 146 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Μεταξύ:

1. AMERICAN COLLEGE (AC) LIMITED

2. "ALEXANDER" COLLEGE EDUCATION LTD

3. ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡ. Κ.

ΣΑΒΕΡΙΑΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

5. CHRYSAKO EDUCATIONAL CENTRE LIMITED

6. C.D.A. COACHING CENTRE LIMITED

7. MC MESOYIOS COLLEGE LTD

8. G. TAKKAS EDUCATIONAL COLLEGE LIMITED

9. LENIA EDUCATIONAL CENTRE LIMITED

10. C.N. Ε. EDUCATIONLINE LTD

11. GLOBAL COLLEGE LIMITED

12. LEDRA COLLEGE CYPRUS LTD

13. CITY UNITY COLLEGE (NICOSIA) LIMITED

Αιτητές,

-ΚΑΙ-

ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΣΩ

1. ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Καθ' ων η αίτηση.

...........

Αίτηση ημερομηνίας 18.9.2020 για έκδοση προσωρινού διατάγματος αναστολής εκτέλεσης

Μ. Κόκκινου (κα), μαζί με Α. Πίττα (κα), για Δημητρίου & Δημητρίου Δ.Ε.Π.Ε., για τους αιτητές.

Μ. Κυπριανού (κα), Δικηγόρος της Δημοκρατίας, μαζί με Κ. Χατζηδημητρίου (κα), Δικηγόρος της Δημοκρατίας, για το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, για τους καθ' ων η αίτηση.

  Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ε. ΓΑΒΡΙΗΛ, Δ.Δ.Δ.: Οι αιτήτριες εταιρείες, ιδιοκτήτριες Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΣΤΕ), καταχώρησαν την παρούσα προσφυγή με την οποία ζητούν από το Δικαστήριο τις ακόλουθες θεραπείες:-

«(α) Δήλωση και/ή Απόφαση του Δικαστηρίου ότι η υπ' αριθμό 668 διοικητική πράξη και/ή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 07/05/2020 η οποία δημοσιεύθηκε στο Πρώτο Μέρος του Τέταρτου Παραρτήματος της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας υπ' αρι. 4683 στις 24/07/2020 είναι άκυρη και/ή χωρίς αποτέλεσμα και/ή εκδόθηκε κατά παράβαση των Άρθρων 25, 28, 35 & 146 του Συντάγματος και/ή του Περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου (Ν.158(Ι)/1999) και/ή άλλως πως.

(β) Δήλωση και/ή Απόφαση του Δικαστηρίου ότι η διοικητική πράξη και/ή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 01/07/2020 η οποία γνωστοποιήθηκε στους Αιτητές κατά ή περί την 08/07/2020 με επιστολή του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και η οποία είναι διορθωτική και/ή συμπληρωματική και/ή τροποποιητική της υπ' αριθμό 668 διοικητικής πράξης και/ή απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 07/05/2020 η οποία δημοσιεύθηκε στο Πρώτο Μέρος του Τέταρτου Παραρτήματος της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας υπ' αριθμό 4683 στις 24/07/2020 είναι άκυρη και/ή χωρίς αποτέλεσμα και/ή εκδόθηκε κατά παράβαση των Άρθρων 25, 28, 35 & 146 του Συντάγματος και/ή του Περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου (Ν.158(Ι)/1999) και/ή άλλως πως.

(γ) Δήλωση και/ή Απόφαση του Δικαστηρίου ότι η διοικητική πράξη και/ή απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, ημερομηνίας 25/08/2020 η οποία γνωστοποιήθηκε και/ή κοινοποιήθηκε στους Αιτητές κατά ή περί την 25/08/2020 με επιστολή του Υπουργείου Παιδείας Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας είναι άκυρη και/ή χωρίς αποτέλεσμα και/ή εκδόθηκε κατά παράβαση των Άρθρων 25, 28, 35 και 146 του Συντάγματος και/ή του Περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου (Ν. 158(Ι)/1999) και/ή άλλως πως».

Καταχωρήθηκε, ταυτοχρόνως, με την προσφυγή και μονομερής αίτηση, με την οποία οι αιτητές ζητούν από το Δικαστήριο τα ακόλουθα:-

«Α. Έκδοση Διατάγματος με το οποίο να αναστέλλεται η εκτέλεση και/ή εφαρμογή των προσβαλλόμενων αποφάσεων και/ή πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 07/05/2020 και/ή 01/07/2020, οι οποίες μεταξύ άλλων έθεσαν περιορισμούς και/ή όριο και/ή μέγιστο ποσοστό ήτοι 20% εισδοχής και/ή φοίτησης αλλοδαπών φοιτητών κάθε έτος βάσει της διαθέσιμης χωρητικότητας εκάστης Ιδιωτικής Σχολής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Αιτητών μέχρι την έκδοση τελικής απόφασης στην Προσφυγή και/ή οποιασδήποτε άλλης νεότερης απόφασης του Δικαστηρίου.

Β. Έκδοση Διατάγματος με το οποίο να αναστέλλεται η εκτέλεση και/ή η εφαρμογή της προσβαλλόμενης απόφασης και/ή πράξης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ημερομηνίας 5/08/2020, με την οποία αρνήθηκε και απαγόρευσε την εγγραφή νέων αλλοδαπών φοιτητών στις Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Αιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021, μέχρι την έκδοση τελικής απόφασης στην Προσφυγή και/ή οποιασδήποτε άλλης νεότερης απόφασης του Δικαστηρίου».

Σημειώνεται ότι, κατά το στάδιο της ακρόασης της αιτήσεως, οι ευπαίδευτες συνήγοροι των αιτητών, εγκατέλειψαν το αιτητικό της παραγράφου (Β) της αιτήσεως, αποδεχόμενες σχετική προδικαστική ένσταση που υπέβαλε η Δημοκρατία, ότι η ζητούμενη να ανασταλεί απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού ημερομηνίας 25.8.2020, συνιστά πράξη εκτέλεσης.

Υπό αυτά τα δεδομένα, η παρούσα αίτηση, περιορίστηκε στην έκδοση διατάγματος αναστολής εκτέλεσης των δύο αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 89.363, ημερομηνίας 7.5.2020 και αρ. 89.688, ημερομηνίας 1.7.2020.

__________________________________________________

Εξετάζοντας τα γεγονότα της παρούσας υπόθεσης, υπό το φως των πιο πάνω νομικών αρχών, δεν έχω πεισθεί ότι με τα όσα οι αιτητές έθεσαν ενώπιον του Δικαστηρίου, υπάρχει τέτοια παρανομία η οποία να αναδύεται αυτόματα, από την πρώτη ματιά και να είναι πρόδηλα αναγνωρίσιμη ή έστω να προκύπτει στη βάση του τιθέντος υλικού, ως αντικειμενικά αναντίλεκτη και μη υποκείμενη σε στάθμιση αμφισβητούμενων γεγονότων για σκοπούς κρίσης.

Από τα γεγονότα που καταγράφονται στην ένορκη δήλωση που υποστηρίζει την υπό εκδίκαση αίτηση, προκύπτει ότι οι αιτητές ζητούν από το Δικαστήριο την αναστολή εκτέλεσης δύο αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, με τις οποίες τέθηκαν μέτρα και/ή όροι γενικότερα, σε σχέση με την χορήγηση άδειας εισόδου σε πρόσωπα από τρίτες χώρες, προκειμένου αυτοί να φοιτήσουν σε Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Το κύριο ζήτημα που προβάλλει από τα όσα υποστηρίζει ο ενόρκως δηλών, άπτεται του ζητήματος της θέσπισης αριθμητικού ορίου για την εισδοχή των φοιτητών, περιοριζόμενο στο 20% της χωρητικότητας των εγκαταστάσεων των σχολών. Περιοριζόμενη στο να αναφέρω ότι το όριο αυτό δεν ετέθη το πρώτον με τις προσβαλλόμενες, με την παρούσα αίτηση ακυρώσεως, αποφάσεις και μελετώντας την υπόθεση στο σύνολό της, στη βάση του ενώπιον μου υλικού, έχω καταλήξει ότι τα γεγονότα, καθώς επίσης και οι νομικοί ισχυρισμοί που έχουν προβληθεί, δεν παρουσιάζουν την εικόνα της έκδηλης παρανομίας, όπως η εικόνα έχει σκιαγραφηθεί ήδη σε πληθώρα νομολογίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Οι αιτητές προβάλλουν ότι οι προσβαλλόμενες αποφάσεις, ήτοι οι δύο προαναφερθείσες αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, είναι έκδηλα παράνομες, καθότι περιορίζεται σημαντικά το δικαίωμα στην εργασία που κατοχυρώνεται εκ του Συντάγματος και εκ του ενωσιακού δικαίου, ενώ παραβιάζεται το δικαίωμα των αλλοδαπών φοιτητών στην εκπαίδευση.  

Για να ενασκήσει το Δικαστήριο την εξαιρετική του αυτή δικαιοδοσία, η παρανομία πρέπει να είναι πρόδηλα αναγνωρίσιμη, χωρίς να χρειάζεται να διερευνηθούν αμφισβητούμενα γεγονότα και χωρίς να χρειάζεται να εκφραστεί γνώμη επί των επίδικων θεμάτων εκκρεμούσης της διαδικασίας.

Τα ζητήματα τα οποία εγείρονται από τους αιτητές, δεν είναι ξεκάθαρα, αλλά χρήζουν προσεκτικής μελέτης, εμβάθυνσης και απόφασης. Δεν μπορούν να επιλυθούν στα στενά πλαίσια της διαδικασίας αυτής, αλλά οδηγούν σε αμφισβητούμενο υλικό, υποκείμενο σε στάθμιση για έκφραση γνώμης από το Δικαστήριο. Το παρόν στάδιο, δεν είναι το κατάλληλο, προκειμένου αυτά να διερευνηθούν, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει κατά την εξέταση της ουσίας της προσφυγής, με την άνεση που εκεί προσφέρεται.

Τυχόν διαπίστωση παρανομίας δεν είναι αρκετή για την έκδοση του αιτούμενου διατάγματος, αλλά απαιτείται ο προσδιορισμός της παρανομίας ως έκδηλης και αυταπόδεικτης, που δεν είναι η περίπτωση. Απόφαση επί τούτων των ζητημάτων, μπορεί να γίνει με εξέταση της ουσίας της υπόθεσης και με την κατάληξη σε ευρήματα, αφού προβληθούν επιχειρήματα που θα τύχουν στάθμισης, κάτι που είναι ανεπίτρεπτο στο στάδιο αυτό.

Όσον αφορά το ζήτημα της ανεπανόρθωτης ζημίας, στη βάση των ενώπιον μου στοιχείων, κρίνεται ότι ο προβληθείς ισχυρισμός περί πρόκλησης δυσμενέστατων και ανεπανόρθωτων συνεπειών στους αιτητές, που ανάγονται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, αλλά και οικονομικής κατάρρευσης, που όπως ο ενόρκως δηλών αναφέρει στην ένορκη του δήλωση στις παραγράφους 39 - 40, θα επέλθει σε βάθος χρόνου και/ή σε μελλοντικό χρόνο, έμεινε στο στάδιο της γενικότητας και της αοριστίας, κατά τρόπο που καθιστά την προβολή ανεπανόρθωτης ζημίας, μετέωρη. Οι προβαλλόμενοι ισχυρισμοί κρίνονται ανεπαρκείς για να στοιχειοθετήσουν έστω και εκ πρώτης όψεως την ύπαρξη των κινδύνων που ισχυρίζονται οι αιτητές.

Αλλά εν πάση περιπτώσει, ακόμη και αν αποδεικνύονταν οι πιο πάνω ζημίες, αυτές θα ήταν οικονομικής φύσεως και ως τέτοιες δεν θεωρούνται από τη νομολογία, ως κατ' ανάγκη ανεπανόρθωτες, όσο μεγάλες και αν είναι, αφ' ης στιγμής μπορούν να αποτιμηθούν σε χρήμα, έστω και δύσκολα 

Θα πρέπει τέλος να διευκρινίσω, ότι για να μην επηρεαστεί χωρίς αποχρών λόγο η ουσία της προσφυγής, έκρινα ότι δεν είναι απαραίτητο να αποφασίσω τις εγειρόμενες προδικαστικές ενστάσεις που αφορούν στη φύση των προσβαλλόμενων πράξεων, αλλά και στο έννομο συμφέρον των αιτητών να εγείρουν και να προωθήσουν την παρούσα προσφυγή και ότι θα ήταν πιο πρόσφορο να αφήσω το θέμα να κριθεί κατά την εκδίκαση της προσφυγής.

Εντούτοις, παρά τα στενά πλαίσια της παρούσας διαδικασίας και λαμβανομένης υπόψη της ήδη κατάληξής μου περί μη στοιχειοθέτησης εκ μέρους των αιτητών, είτε έκδηλης παρανομίας, είτε ανεπανόρθωτης ζημίας, παραμένει ουσιώδες ζήτημα αυτό των εγερθέντων προδικαστικών ενστάσεων. 

Στη βάση της απορριπτικής μου κατάληξης επί της αιτήσεως, κρίνεται σκόπιμο όπως προηγηθεί προς εξέταση, αντί της ουσίας, το ζήτημα των εγερθέντων προδικαστικών ενστάσεων.

Υπό το φως των πιο πάνω, η αίτηση απορρίπτεται με έξοδα εναντίον των αιτητών και υπέρ των καθ' ων η αίτηση, ως αυτά θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο στο τέλος της διαδικασίας.

  Ε. Γαβριήλ, Δ.Δ.Δ.

Aυτούισια η απόφαση ΕΔΩ 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1076