Το Διοικ. Δικαστήριο δικαίωσε γονείς παιδιού νηπιαγωγείου και το έστειλε στην Α΄ Δημοτικού


Ενδιαφέρουσα υπόθεση με θέμα την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να αυξήσει το όριο ηλικίας εισδοχής στην Α Δημοτικής στα 6 χρόνια.

Το Διοικητικό Δικαστήριο δικαίωσε τους γονείς μαθήτριας Προδημοτικής οι οποίοι ζητούσαν όπως η κόρη τους εγγραφεί κατ’ εξαίρεση στην Α΄ τάξη του Δημοτικού για την χρονιά 2021-2022 και να μην παραμείνει στην ίδια τάξη λόγω της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου να αυξήσει το όριο ηλικίας εισδοχής στην Α Δημοτικής στα 6 χρόνια.  Το ΥΠΠΑΝ αρνήθηκε να δεχθεί τη μαθήτρια στη Δημοτική και ως κατ’ εξαίρεση. Σύμφωνα με τον Δικαστή του Διοικητικού Δικαστηρίου Φ. Κωμοδρόμο.

Με την υπό εξέταση προσφυγή, προσβάλλεται ως άκυρη και στερημένη οποιουδήποτε νομίμου αποτελέσματος η «απόφαση της Καθ' ης η αίτηση η οποία κοινοποιήθηκε στους Αιτητές με επιστολή της ημερ. 12/01/2021 (και όλες οι προπαρασκευαστικές πράξεις αυτής), με την οποία η Καθ' ης απέρριψε και/ή δεν ικανοποίησε το αίτημα των Αιτητών όπως εγγραφεί η Αιτήτρια υπ' αρ. 1 στην Α' τάξη του Δημοτικού Σχολείου για την νέα σχολική χρονιά  2021-2022 και/ή για παροχή εξαίρεσης ώστε η Αιτήτρια υπ' αρ. 1 να εγγραφεί στην Α' τάξη του Δημοτικού Σχολείου για την σχολική χρονιά 2021-2022».

Με επιστολή του προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, ημερομηνίας 2.12.2020, ο αιτητής αρ. 2, πατέρας της αιτήτριας 1, η οποία γεννήθηκε στις 25.9.2015 και η οποία, κατά το συγκεκριμένο χρονικό σημείο, φοιτούσε στην προδημοτική τάξη του Ε' κοινοτικού νηπιαγωγείου Λακατάμιας, ζητούσε όπως η αιτήτρια αρ. 1 εγγραφεί στην Α' τάξη του Δημοτικού για τη σχολική χρονιά 2021-2022. Θεωρούσε δε ο αιτητής αρ. 2, σύμφωνα πάντα με τα όσα αναφέρει στην επιστολή του, εσφαλμένη την απόφαση και/ή πολιτική του Υπουργικού Συμβουλίου «σε σχέση με την αύξηση του ορίου ηλικίας εισδοχής στην Πρώτη τάξη του Δημοτικού στην ηλικία των 6 χρονών», καθότι αυτή «δημιουργεί δυσμενή διάκριση αλλά και ανισότητα σε ότι αφορά την αντιμετώπιση των παιδιών, δημιουργεί σοβαρά ζητήματα στην κοινωνική παιδαγωγική και ψυχολογική ανάπτυξη του παιδιού», η δε μη εγγραφή της αιτήτριας αρ. 1 στο Δημοτικό «θα αποτελεί τιμωρία για την ίδια αφού ουσιαστικά θα παραμείνει «στάσιμη» χωρίς οποιαδήποτε δική της ευθύνη».

Η απάντηση του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας («το Υπουργείο») εστάλη στον αιτητή αρ. 2 διά σχετικής επιστολής ημερομηνίας 12.1.2021, στην οποία αναφέρονταν τα εξής:

«Θέμα: Ηλικία πρώτης εγγραφής παιδιού στην Α' τάξη του δημοτικού σχολείου

Αγαπητέ κύριε Χριστοδούλου,

Έχω οδηγίες να αναφερθώ στη σχετική με το πιο πάνω θέμα επιστολή σας, με ημερομηνία 2 Δεκεμβρίου 2020, και να σας πληροφορήσω ότι μια σειρά από ερευνητικά δεδομένα, τόσο από διεθνείς όσο και από τοπικές έρευνες, συνηγορούν στο γεγονός ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας εισδοχής στο δημοτικό σχολείο και των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Στις μικρότερες ηλικίες τα παιδιά είναι μαθησιακά και συναισθηματικά ανώριμα να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα του δημοτικού σχολείου. Ταυτόχρονα, η μαθησιακή ετοιμότητα τους, καθώς και η σωματική και γνωστική τους ανάπτυξη ποικίλλουν σημαντικά.

Γνώμονας των αποφάσεων και ενεργειών του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Υ.Π.Π.Α.Ν.) παραμένει το καλώς νοούμενο συμφέρον όλων των παιδιών. Το Υ.Π.Π.Α.Ν. δεν ισχυρίζεται ότι η συγκεκριμένη αλλαγή αποτελεί πανάκεια που θα λύσει όλα τα προβλήματα, ούτε και τη θεωρεί ως τον αποκλειστικό και μόνο παράγοντα που ευθύνεται για τις επιδόσεις των μαθητών/μαθητριών. Γι' αυτό εξάλλου και έχει προωθήσει πληθώρα άλλων πολιτικών, όπως την εισαγωγή των νέων αναλυτικών και ωρολόγιων προγραμμάτων, την αλλαγή των κανονισμών λειτουργίας των δημοτικών σχολείων, την εισαγωγή νέου συστήματος για αξιολόγηση του/της μαθήτριας κ.α. Από τη στιγμή, όμως, που φαίνεται ότι επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τις επιδόσεις αναγνωρίζεται ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα. Η λανθασμένη αντίληψη ότι η επανάληψη της προδημοτικής τάξης θεωρείται στασιμότητα για ορισμένα παιδιά δεν ισχύει. Με την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας, το Υ.Π.Π.Α.Ν έχει λάβει σχετική πρόνοια, ώστε η εφαρμογή του αναλυτικού προγράμματος του νηπιαγωγείου να αναδιαμορφωθεί και να εμπλουτιστεί, για να προσφέρει στα παιδιά νέες μαθησιακές εμπειρίες, ανάλογα με την ηλικία τους.

Σε ό,τι αφορά το αίτημά σας για παροχή εξαίρεσης, ώστε το παιδί σας να μπορέσει να φοιτήσει σε μικρότερη ηλικία στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου από εκείνη που έχει καθοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, σας πληροφορώ ότι, βάσει της σχετικής νομοθεσίας, αυτό δεν μπορεί να ικανοποιηθεί.

Το Υ.Π.Π.Α.Ν. παραμένει στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνηση.».

Κατά της πιο πάνω απορριπτικής απόφασης των καθ' ων η αίτηση, καταχωρήθηκε από τους αιτητές η υπό κρίση προσφυγή, στις 16.3.2021.

 Σημειώνεται, για σκοπούς πληρότητας γεγονότων, ότι η αιτήτρια αρ. 3 είναι η μητέρα της αιτήτριας αρ. 1.

………………………

Στην κατάληξη της απόφαση του Δικαστηρίου αναφέρεται:

Παρόμοια ισχύουν και εν προκειμένω και δεδομένα το Δικαστήριο δεν είναι υπόχρεο να ανατρέξει στον διοικητικό φάκελο, ελλείψει οποιαδήποτε παραπομπής σε στοιχεία εντός αυτού από την πλευρά της καθ' ης η αίτηση, και να διενεργήσει πρωτογενή αξιολόγηση, προκειμένου να διαπιστώσει την επάρκεια της αιτιολόγησης της επίδικης απόφασης, ειδικότερα δε ως προς τη νομική βάση αυτής, όπου και εντοπίζεται κενό αιτιολογίας. Κάτι τέτοιο, υπό το φως και της προεκτεθείσας νομολογίας, θα εξέφευγε των ορίων και της ίδιας της φύσης του αναθεωρητικού ελέγχου του Δικαστηρίου τούτου.

Ενόψει των πιο πάνω, καταλήγω ότι υφίσταται κενό αιτιολόγησης της επίδικης απόφασης, το οποίο αναπόφευκτα οδηγεί στην ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης.

Κατά συνέπεια, η προσφυγή επιτυγχάνει και η προσβαλλόμενη απόφαση ακυρώνεται. Επιδικάζονται €1800 έξοδα υπέρ των αιτητών και εναντίον της καθ' ης η αίτηση, πλέον Φ.Π.Α».

Ολόκληρη η ενδιαφέρουσα υπόθεση ΕΔΩ  

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


6573