ΑΠΚ: Αποτελέσματα για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά την επαναπροκήρυξη (4/6-20/6)


Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ενημερώνει ότι την Πέμπτη 27 Ιουνίου ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν σε συγκεκριμένα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (κατά τη χρονική περίοδο : 4/6/2013-20/6/2013) και αφορούν στο ακαδημαϊκό έτος 2013-2014. Η σχετική ενημέρωση  έχει  σταλεί  προς όλους τους υποψηφίους.

 • Προσφέρθηκε θέση σε όλους τους υποψήφιους που ολοκλήρωσαν ορθά τις διαδικασίες και που πληρούσαν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις εισαγωγής που είχε θέσει το κάθε Πρόγραμμα Σπουδών (εξυπακούεται ότι αν εκ των υστέρων διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις εισαγωγής, η προσφορά θέσης θα ανακληθεί).
 • Δεν προσφέρθηκε θέση σε όσους υποψήφιους δεν επισύναψαν τα απαραίτητα πιστοποιητικά ή δεν πληρούσαν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις εισαγωγής που είχε θέσει το κάθε Πρόγραμμα Σπουδών. 
  Οι υποψήφιοι μπορούν να λάβουν πληροφόρηση για τα αποτελέσματα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης της Υπηρεσίας Σπουδών και Μητρώου Φοιτητών, επιλέγοντας το «Αποτελέσματα».
  Για να ολοκληρωθεί σωστά η διαδικασία, απαραίτητο είναι να τηρηθούν τα ακόλουθα :
 • Αποδοχή της θέσης που προσφέρθηκε  μέχρι και τις  30 Ιουνίου 2013
 • Κλήση σε εγγραφές (επιλογή Θ.Ε.) από 1 Ιουλίου έως και 3 Ιουλίου 2013.
 • Αποστολή ταχυδρομικώς μέχρι και τις 15 Ιουλίου 2013 (σφραγίδα ταχυδρομείου), με συστημένο ταχυδρομείο ή υπηρεσία ταχυμεταφοράς των ακόλουθων επικυρωμένων από αρμόδια αρχή αντιγράφων :
 • Ταυτότητα (όλοι οι υποψήφιοι)
 • Απολυτήριο Λυκείου (μόνο για τους υποψήφιους των Πτυχιακών Προγραμμάτων)
 • Δίπλωμα Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου (μόνο για τους υποψήφιους για το Πρόγραμμα «Αστυνομικές Σπουδές»)
 • Πτυχίο (μόνο για τους υποψήφιους των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων)
 • Πιστοποιητικό γέννησης (ή βεβαιώσεις φοίτησης) για όσους έχουν από τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα, για σκοπούς παραχώρησης της σχετικής έκπτωσης πολυτέκνων (μόνο για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα ισχύει) 
  Η διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν τα πιο πάνω πιστοποιητικά, είναι :
  Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου                          ή      Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
  Υπηρεσία Σπουδών και Μητρώου Φοιτητών                Υπηρεσία Σπουδών και          
  Λεωφ. Γιάννη Κρανιδιώτη 33                                    Μητρώου Φοιτητών
  2ος όροφος                                                             ΤΘ 12794 
                                                                          2252  Λατσιά, Λευκωσία

  2220 Λατσιά, Λευκωσία                                                 Κύπρος
  Κύπρος
  Για περαιτέρω διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Σπουδών και Μητρώου Φοιτητών ([email protected]).
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


58