Από αύριο Τετάρτη αιτήσεις για φοιτητική χορηγία για το ακαδημαϊκό έτος 2013/2014


Η Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών ανακοινώνει ότι τα έντυπα αιτήσεων για τη φοιτητική χορηγία θα είναι διαθέσιμα στα γραφεία της Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδομάτων, το  Γραφείο Εξυπηρέτησης στο Υπουργείο Οικονομικών, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη, καθώς και την ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών στη διεύθυνση http://www.mof.gov.cy, από την Τετάρτη 29/1/2014.

Επισημαίνεται ότι, με βάση τον περι Παροχής Φοιτητικής Χορηγίας (Τροποποιητικό) Νόμο του 2012, από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2013/2014, δικαίωμα σε φοιτητική χορηγία έχει οικογένεια φοιτητή της οποίας το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα δεν υπερβαίνει τις €59.000, ανεξαρτήτως αριθμού τέκνων. Το ύψος της φοιτητικής χορηγίας που θα παραχωρείται στους δικαιούχους εξαρτάται από το συνολικό ύψος του οικογενειακού εισοδήματος. Παράλληλα και ανεξαρτήτως του ύψους των οικογενειακού εισοδήματος, για να έχει δικαίωμα η οικογένεια σε φοιτητική χορηγία πρέπει η συνολική αξία σε τρέχουσες τιμές των περιουσιακών της στοιχείων, να μην υπερβαίνει το €1.200.000.

Σημειώνεται ότι, για σκοπούς πιο αποτελεσματικού ελέγχου των αιτήσεων για φοιτητική χορηγία και ταυτόχρονα διευκόλυνσης των επηρεαζόμενων πολιτών έχει επιτευχθεί η διασύνδεση αρχείων με τις πλείστες εμπλεκόμενες Κρατικές Υπηρεσίες, όπως το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών.

Αιτήσεις από τους δικαιούχους μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την 31η Αυγούστου 2014. Aιτήσεις που θα υποβληθούν μετά τις 31 Αυγούστου 2014, θα είναι εκπρόθεσμες βάσει της σχετικής νομοθεσίας και θ’ απορρίπτονται.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


93