Αποτελέσματα του Διαγωνισμού ΜE 14/18 – Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για Διδασκαλία στα Κ.Ι.Ε.


Ανακοινώνεται ότι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (http://www.moec.gov.cy/) τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού ΜE 14/18 – Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για Διδασκαλία στο Απογευματινό/Βραδινό Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού «Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.)», σύμφωνα με τις παραγράφους 13.1, 13.2 και 13.3 του άρθρου 13 των σχετικών Εγγράφων (ΜΕΡΟΣ Α).

Σύμφωνα με την παράγραφο 13.4.του πιο πάνω άρθρου, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αιτιολογημένες ενστάσεις προς την Αναθέτουσα Αρχή ή να ζητήσουν διευκρινίσεις, αναφορικά με τη βαθμολογία τους για πιθανά λάθη, όπως:

I. ενδεχόμενη παράλειψη μοριοδότησης της αίτησής τους

II. ενδεχόμενο αριθμητικό λάθος στον υπολογισμό των μορίων της αίτησής τους III. ενδεχόμενη λανθασμένη ή μη μοριοδότηση συγκεκριμένων υποβληθέντων από μέρους τους πιστοποιητικών/βεβαιώσεων/στοιχείων.

Επισημαίνεται ότι στο στάδιο αυτό, οι υποψήφιοι δεν έχουν το δικαίωμα προσκόμισης πρόσθετων πιστοποιητικών/βεβαιώσεων/στοιχείων/, τα οποία ενδεχομένως να χρήζουν μοριοδότησης. Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι ενστάσεις ή οι τυχόν διευκρινίσεις για επαλήθευση της ορθότητας των στοιχείων πρέπει:

  • · να υποβάλλονται μέσω e-mail, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected],
  • · να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, 2 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 1434 Λευκωσία Τηλ.: 22 800 600 φαξ.: 22 428273 Ιστοσελίδα: http://www.moec.gov.cy
  • · να περιλαμβάνουν το πλήρες ονοματεπώνυμο, τον αριθμό ταυτότητας, τον κωδικό της ηλεκτρονικής αίτησης και το τηλέφωνο επικοινωνίας του παραπονούμενου,
  • · να αφορούν τη μοριοδότηση του παραπονούμενου και όχι τη μοριοδότηση άλλου/ων ατόμου/ων. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Οι ενστάσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι το Σάββατο, 04/08/2018 και ώρα 15:00

Προκαταρκτικά Μητρώα

Κατάλογος Αιτήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που απορρίφθηκαν
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter41