Ημερομηνία διεξαγωγής εξετάσεων και εξεταστέα ύλη, για πρόσληψη στην Αστυνομία


Η Συμβουλευτική Επιτροπή Επιλογής, γνωστοποιεί ότι η γραπτή εξέταση για πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού στην Αστυνομία, για πλήρωση τεσσάρων (4) κενών θέσεων Λογιστών / Ελεγκτών, οι οποίες δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με αριθμό προκήρυξης 5226, ημερομηνίας 20.09.2019, με αριθμό γνωστοποίησης 791, θα διεξαχθεί το Σάββατο 0ΐ .02.2020 και ώρα 8.30 π.μ., στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου, Λεωφόρος ΡΙΚ, 2120 Λευκωσία, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου, (Ν. 6(Ι)/98), όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, καθώς και του περί Αστυνομίας Νόμου (Ν. 73(Ι)/2004), όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου (Ν. 6(Ι)/98), όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, οι υποψήφιοι που θα παρακαθίσουν στη γραπτή εξέταση θα εξεταστούν στα ακόλουθα θέματα:

(1)  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ / ΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ

Δίδονται θέματα (ασκήσεις) που σκοπό έχουν τη διαπίστωση της ικανότητας των υποψηφίων να αναλύουν δεδομένα και με σειρά συλλογισμών να καταλήγουν σε ορθά συμπεράσματα. Τα δεδομένα αυτά θα είναι κυρίως αριθμητικά ή στατιστικά. Από τη Στατιστική οι υποψήφιοι να γνωρίζουν την ανάγνωση διάφορων διαγραμμάτων, τη μέση τιμή, τη διάμεση τιμή, την επικρατούσα τιμή και την τυπική απόκλιση. Για το κάθε θέμα δίδεται ένα ή περισσότερα στοιχεία / δεδομένα και πιθανές επιλογές από τις οποίες οι υποψήφιοι, αξιοποιώντας τα εν λόγω στοιχεία / δεδομένα, θα πρέπει να επιλέξουν την ορθή επιλογή.

(2)  ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Κατανόηση Γραπτού Λόγου, Παραγωγή Γραπτού Λόγου, Χρήση της Γλώσσας. Στόχος της εξέτασης είναι να αξιολογηθεί η ικανότητα των υποψήφιων στην παραγωγή, κατανόηση και χρήση της ελληνικής γλώσσας σε σχέση με τις ανάγκες που προκύπτουν από τα καθήκοντα, τις ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης.

Σημειώνεται ότι η εξεταστέα ύλη είναι αναρτημένη στις ιστοσελίδες της Αστυνομίας στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.police.gov.cy και www.cypruspolicenews.com.

  1. Επιτυχών στη γραπτή εξέταση θεωρείται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει συνολική γενική βαθμολογία 60% τουλάχιστον, κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση, όχι λιγότερο του 55% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας ανά θέμα.
  2. Οι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση, θα κληθούν και σε προφορική εξέταση σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αστυνομίας Νόμου (Ν . 73(Ι)/2004), όπως έχουν τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.
  3. Στους υποψηφίους έχει ήδη σταλεί επιστολή στην οποία αναφέρεται ο τόπος και η ώρα που θα παρουσιαστούν για να λάβουν μέρος στην εξέταση. Οι υποψήφιοι που προσέρχονται για να συμμετάσχουν στη γραπτή εξέταση πρέπει να παρουσιάζουν τη σχετική επιστολή που τους έχει σταλεί και το Δελτίο Ταυτότητάς τους, το οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ, όπως προνοεί η σχετική νομοθεσία.
  4. Υποψήφιος που δεν θα ενημερωθεί γραπτώς μέχρι και τις 28.01.2020 για τον τόπο διεξαγωγής της γραπτής εξέτασης ή για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την εξεταστέα ύλη και οτιδήποτε άλλο αφορά στην εξέταση, παρακαλείται να επικοινωνήσει με το Γραφείο Προσλήψεων, Αρχηγείο Αστυνομίας, στα τηλέφωνα 22808483, 22808236 και 22808247.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Σε σχέση με τη γνωστοποίηση με Αριθμό 1054, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με Αριθμό 5247, ημερομηνίας 13.12.2019, για πλήρωση κενών θέσεων στην Αστυνομία και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, η Αστυνομία Κύπρου παρατείνει την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για πλήρωση των εν λόγω θέσεων, μέχρι τη Δευτέρα 03.02.2020 και ώρα 12.00.

(1)    Η διαδικασία πρόσληψης θα είναι σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 51/89) όπως τροποποιήθηκαν μέχρι σήμερα και του Νόμου για την Αξιολόγηση Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Νόμος 6(Ι)/98), όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή σε γραπτή εξέταση, μόνο μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας «ΑΡΙΑΔΝΗ», στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ariadni.gov.cy στη θεματική ενότητα «ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ».

(2)    Οι υποψήφιοι για να μπορέσουν να υποβάλουν την αίτησή τους, θα πρέπει, εκ των προτέρων, να δημιουργήσουν προφίλ ως Πολίτης (Φυσικό Πρόσωπο) στο ΑΡΙΑΔΝΗ, το οποίο θα πρέπει να πιστοποιήσουν σε Κυβερνητικό Οργανισμό (Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη ΚΕΠ, ή Κεντρικά Ταχυδρομεία ΚΕ.ΠΟ), προσκομίζοντας το Δελτίο Ταυτότητάς τους, καθώς και τον Αριθμό Προφίλ (Profile ID) που θα τους αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

(3)    Κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης, θα πρέπει να σαρώνονται και υποβάλλονται όλα τα σχετικά πιστοποιητικά.

(4)    Η ορθή συμπλήρωση των αιτήσεων, συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων. Αιτήσεις οι οποίες θα υποβληθούν και κατά τη διαδικασία αξιολόγησης διαπιστωθεί ότι είναι ελλιπείς ή δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα έγγραφα, όπως αυτά περιγράφονται στην προκήρυξη, δεν θα γίνονται αποδεκτές και οι υποψήφιοι δεν θα δύνανται να λάβουν μέρος στις διαδικασίες αξιολόγησης, χωρίς οποιαδήποτε άλλη προειδοποίηση. Αιτήσεις οι οποίες θα γίνονται αποδεκτές από το σύστημα και στη συνέχεια διαπιστωθεί ότι τούτο έγινε στη βάση πλαστών, ψευδών, ή /και παραπλανητικών στοιχείων/εγγράφων, πέραν της ποινικής ευθύνης που τυχόν θα υπέχει ο αιτητής, όπως προνοείται από την υφιστάμενη νομοθεσία, θα απορρίπτονται και ο αιτητής θα αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης, έστω και εάν στο μεταξύ έχει επιτύχει σε άλλες διαδικασίες αξιολόγησης, όπως αυτές προβλέπονται στην παρούσα προκήρυξη. Σε τέτοια περίπτωση, δεν θα δύναται να αξιώσει επιστροφή των χρημάτων που κατέβαλε κατά την υποβολή της αίτησής του.

(5)    Υποψήφιοι οι οποίοι ήδη υπέβαλαν αίτηση για την εν λόγω διαδικασία, δεν απαιτείται να υποβάλουν εκ νέου. Αριθμός 53

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Σε σχέση με τη γνωστοποίηση με Αριθμό 1055, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με Αριθμό 5247, ημερομηνίας 13.12.2019, για πλήρωση κενών θέσεων Ειδικών Αστυνομικών, η Αστυνομία Κύπρου παρατείνει την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για πλήρωση των εν λόγω θέσεων, μέχρι τη Δευτέρα 03.02.2020 και ώρα 12.00.

(1)       Η διαδικασία πρόσληψης θα είναι σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών του 2004 (Κ.Δ.Π. 216/2004) και του Νόμου για την Αξιολόγηση Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία, Νόμος 6(I)/98, όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή σε γραπτή εξέταση, μόνο μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας «ΑΡΙΑΔΝΗ», στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ariadni.gov.cy στη θεματική ενότητα «ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ».

(2)       Οι υποψήφιοι για να μπορέσουν να υποβάλουν την αίτησή τους, θα πρέπει, εκ των προτέρων, να δημιουργήσουν προφίλ ως Πολίτης (Φυσικό Πρόσωπο) στο ΑΡΙΑΔΝΗ, το οποίο θα πρέπει να πιστοποιήσουν σε Κυβερνητικό Οργανισμό (Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη ΚΕΠ, ή Κεντρικά Ταχυδρομεία ΚΕ.ΠΟ), προσκομίζοντας το Δελτίο Ταυτότητάς τους, καθώς και τον Αριθμό Προφίλ (Profile ID) που θα τους αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

(3)       Κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης, θα πρέπει να σαρώνονται και υποβάλλονται όλα τα σχετικά πιστοποιητικά.

(4)       Η ορθή συμπλήρωση των αιτήσεων, συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων. Αιτήσεις οι οποίες θα υποβληθούν και κατά τη διαδικασία αξιολόγησης διαπιστωθεί ότι είναι ελλιπείς ή δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα έγγραφα, όπως αυτά περιγράφονται στην προκήρυξη, δεν θα γίνονται αποδεκτές και οι υποψήφιοι δεν θα δύνανται να λάβουν μέρος στις διαδικασίες αξιολόγησης, χωρίς οποιαδήποτε άλλη προειδοποίηση. Αιτήσεις οι οποίες θα γίνονται αποδεκτές από το σύστημα και στη συνέχεια διαπιστωθεί ότι τούτο έγινε στη βάση πλαστών, ψευδών, ή /και παραπλανητικών στοιχείων/εγγράφων, πέραν της ποινικής ευθύνης που τυχόν θα υπέχει ο αιτητής, όπως προνοείται από την υφιστάμενη νομοθεσία, θα απορρίπτονται και ο αιτητής θα αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης, έστω και εάν στο μεταξύ έχει επιτύχει σε άλλες διαδικασίες αξιολόγησης, όπως αυτές προβλέπονται στην παρούσα προκήρυξη. Σε τέτοια περίπτωση, δεν θα δύναται να αξιώσει επιστροφή των χρημάτων που κατέβαλε κατά την υποβολή της αίτησής του.

(5)       Υποψήφιοι οι οποίοι ήδη υπέβαλαν αίτηση για την εν λόγω διαδικασία, δεν απαιτείται να υποβάλουν εκ νέου.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


5258