Κενές θέσεις στην Αστυνομία για Ειδικούς Αστυνομικούς


Γίνονται δεκτές αιτήσεις στην Αστυνομία Κύπρου (από Άνδρες και Γυναίκες) για πλήρωση κενών θέσεων Ειδικών Αστυνομικών. Οι θέσεις είναι πρώτου Διορισμού. Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Αΐ: €15.051, 15.124, 15.197, 15.270, 15.343, 15.418, 15.511, 15.673, 15.975, 16.277, 16.579, 16.881, 17.183, Α2: €15.109, 15.201, 15.293, 15.385, 15.496, 15.681, 16.060, 16.439, 16.818, 17.197, 17.576, 17.967, 18.544 και Α5(ίί): €16.196 16.826, 17.455, 18.168, 19.139, 20.110, 21.081, 22.052, 23.023, 23.994, 24.965, 25.936, 26.907, 27.878, 28.849 (Συνδυασμένες Κλίμακες). Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 10 του περί Προϋπολογισμού του 2021, Νόμου 2(II) του 2021, κατά τα δύο πρώτα έτη της υπηρεσίας ο ετήσιος βασικός μισθός θα ανέρχεται στα €13.546. Με τη συμπλήρωση 24 μηνών υπηρεσίας ή απασχόλησης στον υπό αναφορά μισθό, ο εργοδοτούμενος θα τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής Κλίμακας της θέσης.

Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, η πιο πάνω ρύθμιση δεν τυγχάνει εφαρμογής στις περιπτώσεις:

  1. Υπαλλήλων που κατέχουν μόνιμη θέση, οι οποίοι, είτε διορίστηκαν πριν την 01.01.2012, είτε διορίστηκαν μετά την 01.01.2012 και υπηρέτησαν συνολικά για είκοσι τέσσερις μήνες σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής, και διορίζονται ή προάγονται σε άλλη θέση ή αποσπώνται για οποιοδήποτε σκοπό, ή προσλαμβάνονται σε έκτακτη βάση ή με σύμβαση,
  2. έκτακτων υπαλλήλων ή με σύμβαση προσωπικού (εκτός της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας), οι οποίοι είτε προσλήφθηκαν μετά την 01.01.2012, και απασχολήθηκαν συνολικά για είκοσι τέσσερις μήνες σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής και διορίζονται σε θέση, χωρίς να έχει μεσολαβήσει διακοπή μεταξύ της ημερομηνίας διορισμού και της απασχόλησης σε έκτακτη βάση ή με σύμβαση,
  3. έκτακτων υπαλλήλων ή με σύμβαση προσωπικού του οποίου διαφοροποιούνται οι όροι απασχόλησης, χωρίς να έχει μεσολαβήσει διακοπή στην απασχόληση, και, είτε είχαν προσληφθεί πριν την 01.01.2012, είτε είχαν προσληφθεί μετά την 01.01.2012 και έχουν ήδη απασχοληθεί συνολικά για είκοσι τέσσερις μήνες σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής,
  4. εκπαιδευτικών που απασχολούνται ή απασχολήθηκαν με σύμβαση ή ως αντικαταστάτες στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού κατά την 1η Ιανουαρίου 2012 ή προγενέστερης ημερομηνίας.
  5. τακτικού ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού που διορίζεται σε μόνιμη θέση, χωρίς να έχει μεσολαβήσει διακοπή της απασχόλησης, και
  6. μόνιμου υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου που διορίζεται σε μόνιμη θέση στην κρατική υπηρεσία, χωρίς να έχει μεσολαβήσει διακοπή της απασχόλησης, και είτε είχε διοριστεί πριν την 01.01.2012 στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, είτε είχε απασχοληθεί στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου συνολικά για είκοσι τέσσερις μήνες σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής.

Νοείται ότι η υπηρεσία σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου συμψηφί­ζεται με υπηρεσία σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής στην κρατική υπηρεσία για σκοπούς συμπλήρωσης των είκοσι τεσσάρων μηνών.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

Όπως αυτά αναφέρονται στον περί Αστυνομίας Νόμο (Ν. 73(I)/2004), στους περί Ειδικών Αστυνομικών

(Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμούς (Κ.Δ.Π. 216/2004), όπως τροποποιήθηκαν μέχρι σήμερα,

στις Αστυνομικές Διατάξεις και σε άλλες Νομοθεσίες που αναθέτουν καθήκοντα στην Αστυνομία.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ

(1)    Η πρόσληψη στην Αστυνομία θα ισχύει από την ημερομηνία που δίδεται η νενομισμένη διαβεβαίωση από τον υποψήφιο Ειδικό Αστυνομικό.

(2)   (α) Η πρόσληψη θα είναι για αρχική περίοδο τριών ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Ειδικός Αστυνομικός θα τελεί υπό δοκιμασία.

(β) Ο Αρχηγός μπορεί κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου να τερματίσει το διορισμό οποιουδήποτε Ειδικού Αστυνομικού, που δεν έχει ανταποκριθεί επιτυχώς στην εκπαίδευση που προνοείται στον Κανονισμό 9 των περί Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 216/2004) και που κατά τη γνώμη του δεν θα εκτελεί ικανοποιητικά τα καθήκοντα του Ειδικού Αστυνομικού. Πριν γίνει τέτοιος τερματισμός, τουλάχιστον πέντε εβδομάδες προηγουμένως, ο Αρχηγός δίδει στον Ειδικό Αστυνομικό, ειδοποίηση της πρόθεσης για τερματισμό του διορισμού του, η οποία περιέχει τους λόγους τερματισμού και να τον καλεί να προβεί σε οποιεσδήποτε παραστάσεις, τις οποίες θα επιθυμούσε εναντίον του τερματισμού του διορισμού. Με βάση τις παραστάσεις αυτές ο Αρχηγός μπορεί να αποφασίσει είτε την απόλυση είτε την παράταση της δοκιμαστικής περιόδου για ακόμη ένα χρόνο. Η δοκιμαστική περίοδος μπορεί να παρατείνεται μέχρι ένα χρόνο από τον Αρχηγό με την έγκριση του Υπουργού.

(γ) Στην περίπτωση της υποβολής παραίτησης, κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου, ο Αρχηγός μπορεί να απαιτήσει όπως καταβληθούν λογικές αποζημιώσεις για έξοδα που επωμίστηκε το Κράτος κατά τη διάρκεια της περιόδου της εκπαίδευσης, ή και οποιαδήποτε άλλα έξοδα έχει επωμισθεί η Αστυνομία λόγω της πρόσληψής του.

(δ) Μετά τη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου, αν ο Ειδικός Αστυνομικός εκτελεί τα καθήκοντά του ικανοποιητικά και κατά την κρίση του Αρχηγού είναι από κάθε άποψη κατάλληλος για να παραμείνει στην Αστυνομία, σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις που θα εκδίδει ο Αρχηγός της Αστυνομίας προς το σκοπό αυτό, θα μονιμοποιείται ως Ειδικός Αστυνομικός και η πράξη μονιμοποίησης δημοσιεύεται στις Εβδομαδιαίες Διαταγές.

(3) Οι επιλεγόμενοι για πρόσληψη στην Αστυνομία ως Ειδικοί Αστυνομικοί, θα παρακολουθήσουν γενική

επαγγελματική και πρακτική εκπαίδευση και εκγύμναση, όχι μικρότερης των τριών μηνών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Ο υποψήφιος για πρόσληψη στην Αστυνομία ως Ειδικός Αστυνομικός πρέπει:

(1)     Να είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

(2)     Να έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας του, κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης.

(3)     Να είναι κάτοχος απολυτηρίου αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.

(4)     Να έχει Δείκτη Μάζας Σώματος λιγότερο του τριάντα (30). Ο Δείκτης Μάζας Σώματος υπολογίζεται

διαιρώντας το σωματικό βάρος του υποψηφίου, σε κιλά, με το τετράγωνο του ύψους αυτού, σε μέτρα (ΔΜΣ= βάρος : ύψος2).

(5)     Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, όχι όμως για λόγους υγείας.

Οι υποψήφιοι, να υποβάλουν Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης «ΤΥΠΟΥ Α'» ΠΛΗΡΕΣ (Έντυπο Ε.Φ. 136), που να έχει εκδοθεί κατά τη χρονική περίοδο ενός έτους πριν από την ημερομηνία προκήρυξηςτ στο οποίο να φαίνονται όλες οι στρατολογικές μεταβολές και που να αποδεικνύει την ολοκλήρωση της στρατιωτικής θητείας ή τη νόμιμη απαλλαγή. Το έγγραφο αυτό, εκδίδεται από τα Στρατολογικά Γραφεία, και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

Οποιαδήποτε άλλα έγγραφα δεν θα γίνονται αποδεκτά και η αίτηση θα απορρίπτεται.

Ως ημερομηνία εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων για την παρούσα διαδικασία, θεωρείται η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ο υποψήφιος θα πρέπει:

(1)     Να επιτύχει σε γραπτή εξέταση, που διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 216/2004), και να έχει συγκεντρώσει συνολική γενική βαθμολογία τουλάχιστον 50% κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση όχι λιγότερο του 40% της βαθμολογίας.

Τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης θα δημοσιευθούν, όπως προβλέπεται στους σχετικούς Κανονισμούς.

(2)  Να επιτύχει σε γραπτές ψυχομετρικές εξετάσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν δοκιμασίες γνωστικών ικανοτήτων και προσωπικότητας. Οι εξετάσεις θα ανατεθούν σε αρμόδιο οικονομικό φορέα.

Για τη δοκιμασία γνωστικών ικανοτήτων, κατόπιν της νορμοθέτησης των απαντήσεων επί του συνόλου των εξεταζόμενων, κριτήριο επιτυχίας θα αποτελέσει βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη του -0.75 της τυπικής απόκλισης από το μέσο όρο.

Για τη δοκιμασία προσωπικότητας, κριτήρια επιλεξιμότητας θα αποτελέσουν τα εντός των ερμηνευτικών ορίων διαστήματα των απαντήσεων καθ' εκάστου υποψηφίου, και η γενικότερη συμβατότητα κάθε υποψηφίου στη δεδομένη φάση με τα προκαθορισμένα κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται από τις ιδιότητες του Ψυχομετρικού εργαλείου, τις νόρμες και τον κατασκευαστή του.

Τα αποτελέσματα των γραπτών ψυχομετρικών εξετάσεων θα δημοσιευθούν στην επίσημη Ιστοσελίδα της Αστυνομίας (www.police.gov.cy).

(3)     Να επιτύχει σε δοκιμασία αθλητικών γυμναστικών αγωνισμάτων, το απαιτούμενο επίπεδο των οποίων καθορίζεται στον Πίνακα «Β» των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 51/89) όπως τροποποιήθηκαν μέχρι σήμερα.

Κατά τη διάρκεια συμμετοχής των υποψηφίων στα Αθλητικά Γυμναστικά Αγωνίσματα, θα πραγματο­ποιείται και ο υπολογισμός του Δείκτη Μάζας Σώματος, από την Επιτροπή που θα συγκροτείται για το σκοπό αυτό.

Οποιαδήποτε άλλη μέτρηση, πέραν από αυτής που θα πραγματοποιείται από την Επιτροπή, δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Σημειώνεται ότι, για να επιτραπεί σε υποψήφιο να συμμετάσχει στα αθλητικά γυμναστικά αγωνίσματα, θα πρέπει να προσκομίσει σχετική ιατρική βεβαίωση, όπως το Συμβούλιο Προσλήψεων, θα καθορίσει.

(4)     Να πιστοποιηθεί η καλή κατάσταση της υγείας του, η άρτια σωματική διάπλασή του και η σωματική και πνευματική του καταλληλότητα, για να εκτελεί τα καθήκοντα στα οποία θα απασχολείται μετά την πρόσληψή του. Η πιστοποίηση αυτή θα γίνεται μετά από σχετικές εξετάσεις, από κυβερνητικό ιατρικό λειτουργό. Τα πιο πάνω, διαπιστώνονται με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στον Πίνακα «Α» των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 51/89), όπως τροποποιήθηκαν μέχρι σήμερα.

Οι υποψήφιοι θα υποβάλλονται στις εξετάσεις αυτές, κατόπιν συνεννόησης με το Γραφείο Προσλήψεων της Αστυνομίας Κύπρου.

(5)     Να υποβληθεί σε Έλεγχο Ανίχνευσης Ναρκωτικών Ουσιών (Narcotest), με αρνητικό αποτέλεσμα. O έλεγχος διενεργείται από το Γενικό Χημείο του Κράτους μετά από λήψη αίματος ή τρίχας ή άλλου κατάλληλου μέσου.

Κάθε υποψήφιος που περιλαμβάνεται στον Πίνακα Διοριστέων υποβάλλεται στον πιο πάνω έλεγχο, κατά τον ουσιώδη χρόνο πριν προσληφθεί, και σε περίπτωση άρνησής του να παράσχει για έλεγχο το ενδεδειγμένο σε είδος και σε ποσότητα δείγμα, η αίτησή του για πρόσληψη απορρίπτεται και το όνομα του υποψήφιου διαγράφεται από τον Πίνακα Διοριστέων, ανεξάρτητα αν κατέχει τα προβλεπόμενα προσόντα και ικανοποιεί όλες τις άλλες προϋποθέσεις.

Επιπλέον, ο υποψήφιος πρέπει να μην έχει απολυθεί ή να μην έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από τη Δημόσια Υπηρεσία της Δημοκρατίας ή από Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου για ποινικό αδίκημα ή πειθαρχικό παράπτωμα.

Επιπρόσθετα, ο υποψήφιος θα πρέπει να παρέχει τις πληροφορίες, που πιθανόν να απαιτηθούν, αναφορικά με το παρελθόν ή την προγενέστερή του εργασία ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα που αφορά την πρόσληψή του στην Αστυνομία και αν οποιοσδήποτε υποψήφιος στην αίτησή του ή σε σχέση με την αίτησή του για πρόσληψη, προβαίνει σε οποιαδήποτε ψευδή δήλωση και ακολούθως διορίζεται στην Αστυνομία, διαπράττει ποινικό αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης θα απολύεται από την Αστυνομία.

Περαιτέρω, ο υποψήφιος πρέπει να μην έχει καταδικαστεί για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθικής αισχρότητας.

Διευκρινίζεται ότι, το Συμβούλιο Προσλήψεων θα αποφασίσει σε μεταγενέστερο στάδιο κατά πόσο οι υποψήφιοι, κατέχουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα για διορισμό στην πιο πάνω θέση.

Τονίζεται ότι, υποψήφιος που αποτυγχάνει σε οποιαδήποτε εξέταση/δοκιμασία/μέτρηση, ή δεν παρουσιαστεί στον καθορισμένο τόπο και χρόνο για οποιαδήποτε εξέταση/δοκιμασία/μέτρηση, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης.

Η σειρά των προαναφερόμενων εξετάσεων / δοκιμασιών / μετρήσεων, καθορίζεται από το Συμβούλιο Προσλήψεων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Δικαίωμα συμμετοχής στη γραπτή εξέταση θα έχουν όσοι πληρούν τα προσόντα που προνοούν οι σχετικοί Νόμοι και Κανονισμοί και καταβάλουν το ποσό των €45 ως αντίτιμο για συμμετοχή στην εξέταση, κατά την υποβολή της αίτησης, μέσω του συστήματος αποδοχής πληρωμών της JCC, που αποτελεί το τελευταίο στάδιο επιτυχούς υποβολής της αίτησης. Τα τέλη για συμμετοχή στην εξέταση δεν επιστρέφονται στους υποψηφίους, σε οποιαδήποτε περίπτωση μη συμμετοχής τους στη γραπτή εξέταση.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Η ημερομηνία διεξαγωγής της γραπτής εξέτασης, καθώς και η ύλη της γραπτής εξέτασης, σε γενικές γραμμές, θα γνωστοποιηθεί με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Οι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση, θα καλούνται να λαμβάνουν μέρος στις υπόλοιπες διαδικασίες αξιολόγησης, που προνοούνται από τις διατάξεις των περί Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 216/2004), όπως τροποποιήθηκαν μέχρι σήμερα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Τα ακαδημαϊκά προσόντα λαμβάνονται υπόψη και πιστώνονται με επιπρόσθετες μονάδες, σε σχέση με την τελική κατάταξη των υποψηφίων στον Πίνακα Διοριστέων. Για το σκοπό αυτό, οι υποψήφιοι προτρέπονται όπως εξασφαλίσουν Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Πτυχίου ή Διπλώματός τους από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), εκεί και όπου απαιτείται, το οποίο να είναι σε θέση να παρουσιάσουν στο Συμβούλιο Προσλήψεων, όταν ζητηθεί. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα γίνεται οποιαδήποτε πίστωση επιπρόσθετων μονάδων.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

(1)    Η διαδικασία πρόσληψης θα γίνει σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 216/2004) και του Νόμου για την Αξιολόγηση Υποψηφίων για διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία, (Νόμος 6(Ι)/98), όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση, μόνο μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας «ΑΡΙΑΔΝΗ», στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ariadni.gov.cy στη θεματική ενότητα «ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ».

(2)    Οι υποψήφιοι για να μπορέσουν να υποβάλουν την αίτησή τους, θα πρέπει, εκ των προτέρων, να δημιουργήσουν προφίλ ως Πολίτης (Φυσικό Πρόσωπο) στο ΑΡΙΑΔΝΗ, το οποίο θα πρέπει να πιστοποιήσουν σε Κυβερνητικό Οργανισμό (Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη ΚΕΠ, ή Κεντρικά Ταχυδρομεία ΚΕ.ΠΟ), προσκομίζοντας το Δελτίο Ταυτότητάς τους, καθώς και τον Αριθμό Προφίλ (Profile ID) που θα τους αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Περαιτέρω, η ταυτοποίηση του προφίλ μπορεί να γίνει και μέσω του «ΑΡΙΑΔΝΗ», από την επιλογή «Διαχείριση Προφίλ» και «Ταυτοποίηση με Τραπεζικό Σύστημα (Internet Banking)». Οι υποψήφιοι που έχουν ήδη πιστοποιημένο προφίλ από προηγούμενες φορές ή για κάποιο άλλο λόγο, να μην δημιουργήσουν νέο προφίλ. Σε περίπτωση που ο πολίτης δεν θυμάται τα στοιχεία του, υπάρχει ο μηχανισμός «Ξέχασα το όνομα Χρήστη», «Ξέχασα τον Κωδικό».

(3)    Κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης, θα πρέπει να σαρώνονται και υποβάλλονται όλα τα σχετικά πιστοποιητικά. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων, καθορίζεται η Δευτέρα, 17/05/2021 και ώρα 09:00, η οποία εκπνέει τη Δευτέρα, 05/07/2021 και ώρα 14:00. Αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται εκπρόθεσμα, θα απορρίπτονται αυτόματα από το σύστημα.

(4)    Η ορθή συμπλήρωση των αιτήσεων, συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.

(α) Αιτήσεις οι οποίες θα γίνονται αποδεκτές από το σύστημα και στη συνέχεια διαπιστωθεί ότι τούτο έγινε στη βάση πλαστών, ψευδών, ή /και παραπλανητικών στοιχείων/εγγράφων, πέραν της ποινικής ευθύνης που τυχόν θα υπέχει ο αιτητής, όπως προνοείται από την υφιστάμενη νομοθεσία, θα απορρίπτονται και ο αιτητής θα αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης, έστω και εάν στο μεταξύ έχει επιτύχει σε άλλες διαδικασίες αξιολόγησης, όπως αυτές προβλέπονται στην παρούσα προκήρυξη.

(β)   Εάν διαπιστωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της όλης διαδικασίας, ότι ο υποψήφιος δεν πληροί οποιοδήποτε

από τα απαιτούμενα προσόντα, θα αποκλείεται από τις περαιτέρω διαδικασίες αξιολόγησης.

(γ)    Στις περιπτώσεις (α) και (β) πιο πάνω, σε κανένα υποψήφιο θα επιστρέφονται τα τέλη που κατέβαλε,

κατά την υποβολή της αίτησής του.

(5)    Αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο παρελθόν δεν θα ληφθούν υπόψη.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


2511