Ημερομηνία διεξαγωγής γραπτής εξέτασης για πρόσληψη στην Αστυνομία και της εξεταστέας ύλης σε γενικές γραμμές


Το Συμβούλιο Προσλήψεων της Αστυνομίας, γνωστοποιεί ότι η γραπτή εξέταση για πρόσληψη στην Αστυνομία, για πλήρωση κενών θέσεων Ειδικών Αστυνομικών, οι οποίες δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με αριθμό προκήρυξης 5350, ημερομηνίας 14.05.2021, με αριθμό γνωστοποίησης 369, θα διεξαχθεί το Σάββατο, 11 Σεπτεμβρίου 2021 σε εξεταστικά κέντρα στη Λευκωσία.

  1. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου, όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, οι υποψήφιοι που θα παρακαθίσουν στη γραπτή εξέταση θα εξεταστούν στα ακόλουθα θέματα:

(1)    ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Α. (α) Μέτρα και σταθμά, μονάδες μέτρησης.

(β) Στοιχεία Αριθμητικής: Διαιρετότητα. Δυνάμεις ακεραίων, κλασματικών και δεκαδικών αριθμών. Μέγιστος κοινός διαιρέτης, ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο. Κλασματικοί αριθμοί, ιδιότητες και πράξεις. Τροπή κλασμάτων σε δεκαδικούς και αντιστρόφως. Προβλήματα επί των ακεραίων, δεκαδικών και κλασματικών αριθμών. Λόγοι και αναλογίες. Ποσά ευθέως ανάλογα και αντιστρόφως ανάλογα. Σχέδιο υπό κλίμακα και σχετικά προβλήματα. Απλή και σύνθετη μέθοδος των τριών. Προβλήματα κινήσεως. Σημείωση: Τα προβλήματα λύονται είτε με πρακτική αριθμητική είτε με άλγεβρα (εξισώσεις ή συστήματα).

Β. Στοιχεία Γεωμετρίας: Πυθαγόρειο θεώρημα. Περίμετρος και εμβαδόν των ευθυγράμμων σχημάτων (τρίγωνο, τετράγωνο, παραλληλόγραμμο, ορθογώνιο). Εμβαδόν και περίμετρος κύκλου. Εμβαδά και όγκοι του κύβου, του ορθογωνίου παραλληλεπίπεδου και του κυλίνδρου.

Γ. Στοιχεία Τριγωνομετρίας: Τριγωνομετρικοί αριθμοί οξείας γωνίας ορθογωνίου τριγώνου. Χρήση τριγωνομε­τρικών αριθμών για επίλυση προβλημάτων. (Οι τιμές των τριγωνομετρικών αριθμών θα δίνονται).

Δ. Στοιχεία Συνδυαστικής: Ορισμός του ν! Εφαρμογή της Αρχής της Απαρίθμησης στη λύση προβλημάτων. Υπολο­γισμός και εφαρμογή σε προβλήματα του αριθμού: των διατάξεων ν διαφορετικών αντικειμένων ανά κ και των συνδυασμών ν διαφορετικών αντικειμένων ανά κ.

Ε. Στοιχεία Πιθανοτήτων: Πείραμα τύχης, δυνατά αποτελέσματα πειράματος, ενδεχόμενο, πράξεις με ενδεχόμενα, βέβαιο ενδεχόμενο, αδύνατο ενδεχόμενο, συμπληρωματικά ενδεχόμενα, ασυμβίβαστα ενδεχόμενα. Υπολο­γισμός της πιθανότητας ενδεχομένου. Χρήση των ιδιοτήτων 0<P(A)<1, Ρ(Ω)=1, P(0)=O, P(A')=1-P(A), P(AuB)=P(A)+P(B)-P(AnB), και P(A-B)=P(A) - P(AnB).

ΣΤ. Στοιχεία Στατιστικής: (α) Βασικές έννοιες: Πληθυσμός, άτομο, δείγμα, στατιστικά δεδομένα, ποσοτική και ποιο­τική μεταβλητή, (β) Παρουσίαση στατιστικών δεδομένων, πίνακας κατανομής συχνοτήτων και σχετικών συχνο­τήτων, (γ) Ομαδοποίηση παρατηρήσεων, (δ) Ερμηνεία γραφικών παραστάσεων συχνοτήτων: Ραβδόγραμμα, κυκλικό διάγραμμα, διάγραμμα συχνοτήτων, πολύγωνο συχνοτήτων και ιστόγραμμα, (ε) Χαρακτηριστικές τιμές μιας κατανομής: Αριθμητικός μέσος, διάμεσος, επικρατούσα τιμή, τυπική απόκλιση.

Σημειώσεις:

  1. Το επισυναπτόμενο τυπολόγιο δεν επιτρέπεται να μεταφερθεί και να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Αντίγραφο του τυπολογίου θα δοθεί στους υποψηφίους μαζί με τα θέματα κατά την έναρξη της εξέτασης.
  2. Δεν επιτρέπεται η χρήση υπολογιστικής μηχανής.

(2)   ΕΛΛΗΝΙΚΑ

α. Έκθεση Ιδεών: Ανάπτυξη ενός υποχρεωτικού θέματος β. Κείμενο/α για κατανόηση

γ. Γλώσσα: Προτάσεις, συνώνυμα, αντίθετα, ετυμολογία, παράγωγα ουσιαστικά, παράγωγα επίθετα κ.ά.

(3)   ΑΓΓΛΙΚΑ

α. Έκθεση Ιδεών: Ανάπτυξη ενός υποχρεωτικού θέματος β. Κείμενο/α για κατανόηση

γ. Γλώσσα: Μετασχηματισμός προτάσεων (Transformation), Συμπλήρωση κειμένου με κενά, Συμπλήρωση κενών σε προτάσεις / κείμενο, παραγωγή λέξεων.

(4)   ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ α. Επικαιρότητα

β.      Ιστορία της Κύπρου

γ.      Ιστορία της Ελλάδας (από        το  1453 μ.Χ.   μέχρι σήμερα)

δ.      Γεωγραφία της Κύπρου

ε.      Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνείς Οργανισμοί

στ. Διάρθρωση του κράτους (Υπουργεία/ Τμήματα/ Ανεξάρτητες Υπηρεσίες/ Αξιωματούχοι του Κράτους, Πολιτειακοί Θεσμοί)

ζ. Τρόπος σκέψης

Σημειώνεται ότι η εξεταστέα ύλη είναι αναρτημένη στις ιστοσελίδες της Αστυνομίας στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.police.gov.cy και www.cypruspolicenews.com.

  1. Επιτυχών στη γραπτή εξέταση θεωρείται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον, κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση, όχι λιγότερο του 40% της βαθμολογίας.
  2. Στους υποψηφίους θα σταλεί επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην οποία θα αναφέρεται ο τόπος και η ώρα που θα παρουσιαστούν για να λάβουν μέρος στην εξέταση. Οι υποψήφιοι που προσέρχονται για να συμμετάσχουν στη γραπτή εξέταση πρέπει να παρουσιάζουν τη σχετική επιστολή που θα τους σταλεί και το Δελτίο Ταυτότητάς τους, το οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ, όπως προνοεί η σχετική νομοθεσία.
  3. Υποψήφιος που δεν θα ενημερωθεί γραπτώς μέχρι και τις 30.08.2021 για τον τόπο διεξαγωγής της γραπτής εξέτασης ή για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την εξεταστέα ύλη και οτιδήποτε άλλο αφορά στην εξέταση, παρακαλείται να επικοινωνήσει με το Γραφείο Προσλήψεων, Αρχηγείο Αστυνομίας, στα τηλέφωνα 22808236, 22808483 και 22808247.
  4. Διευκρινίζεται ότι θα κληθείτε να λάβετε μέρος στη γραπτή εξέταση με την επιφύλαξη ότι "το διορίζον όργανο" θα αποφασίσει σε μεταγενέστερο στάδιο κατά πόσο κατέχετε όλα τα απαιτούμενα προσόντα για διορισμό στην πιο πάνω θέση.Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1572