Κολέγιο CDA Πάφου και ΑΝΑΔ διοργανώνου πρόγραμμα Υπεύθυνων Ασφάλειας και Υγείας


Το  Κολέγιο CDA Πάφου σε συνεργασία με την ΑΝΑΔ, διοργανώνουν εξειδικευμένο πρόγραμμα κατάρτισης για Εκπαίδευση Υπευθύνων Ασφάλειας και Υγείας, διάρκειας 35 ωρών. Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί διαδικτυακά από το Κολεγίου CDA Πάφου τηλ. 26600069, στις 9,10,13,14 & 20 Δεκεμβρίου 2021, από τις 08:30 μέχρι τις 16:30.

ΣΤΟΧΟΙ:

Η ασφάλεια και η υγεία στο εργασιακό περιβάλλον αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της σύγχρονης εργασίας τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, αφού καλύπτεται από ένα μεγάλο αριθμό νομοθετικών απαιτήσεων. Το σεμινάριο θα βοηθήσει τους εργαζόμενους να αναπτύξουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με πρότυπα ασφάλειας και υγείας και τους τρόπους ασφαλούς λειτουργίας της εταιρείας και της νομοθεσίας προκειμένου να θωρακίσουν το περιβάλλον εργασίας τους, αποτελεσματικά.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:

Λειτουργοί ασφάλειας & υγείας, μέλη της επιτροπής ασφάλειας & υγείας, υπεύθυνοι  συστημάτων ασφάλειας και υγείας και διευθυντικό & εποπτικό προσωπικό  οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν σε βάθος τα θεμελιώδη ζητήματα Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας.

ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:

 • Αρχές πρόληψης κινδύνων
 • Μελέτη εκτίμησης επικινδυνότητας στους χώρους εργασίας
 • Σχέδιο έκτακτης ανάγκης
 • Διερεύνηση επαγγελματικών ατυχημάτων / επικίνδυνων συμβάντων
 • Πυρασφάλεια - Πυροπροστασία
 • Ευταξία Χώρου
 • Κίνδυνοι χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων
 • Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι στην εργασία
 • Ατυχήματα – Συμβάντα
 • Επιθεώρησης χώρων εργασίας
 • Μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:  Κώστας Καράμπαλης, με πείρα πέρα των 20 ετών σε πρότυπα Διασφάλισης & Διαχείρισης Ποιότητας, σε θέματα Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία καθώς και σε ζητήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Κόστος συμμετοχής

Επιχορήγηση από την ΑΝΑΔ

Πληρωτέο ποσό

 

€795*

     *(δεν υπάρχει χρέωση ΦΠΑ)

 

595

€200

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


320