Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Κλήρου: Προκήρυξη θέσης για πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας


Το Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Κλήρου προκηρύσσει θέση για πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας για παροχή βοηθητικού παιδαγωγικού έργου για την περίοδο από 1/11/2019 μέχρι 20/12/2019 (με ανανέωση μέχρι 18/6/2020) για 35  διδακτικές περιόδους την εβδομάδα.

Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο Παιδαγωγικών ή συναφούς κλάδου (π.χ. Πτυχίο Ψυχολογίας). Πολύ καλές δεξιότητες επικοινωνίας και εμπειρία σχετική με τη θέση αποτελούν πρόσθετα προσόντα.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν στο σχολείο τα ακόλουθα δικαιολογητικά ή να αποστείλουν στο e-mail [email protected] ή στο fax: 22874308 μέχρι την Πέμπτη, 24/10/2019 ώρα 1:00 μ.μ.:

  1. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
  2. Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου (παιδαγωγικών ή συναφούς κλάδου)
  3. Βεβαίωση λευκού ποινικού μητρώου
  4. Βεβαίωση σύμφωνα με τον περί πρόσληψης και καταπολέμησης της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας νόμο

Η πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη θα περιλαμβάνει και συνέντευξη των ενδιαφερομένων από επιτροπή του σχολείου. Τα ακριβή καθήκοντα του Σχολικού Συνεργάτη θα καθορίζονται από το σχολείο ανάλογα με τις ανάγκες.

Η αντιμισθία του/της Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας καθορίζεται στα 5 (πέντε) ευρώ για κάθε διδακτική περίοδο (1 διδακτική περίοδος = 40'). Η εργοδότηση θα ακολουθεί τους όρους εντολής του σχετικού συμβολαίου αγοράς υπηρεσιών μεταξύ αυτού/ής και του σχολείου.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

605