Το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Ανδρέα ζητά για πρόσληψη σχολικό/ή Συνεργάτη/ιδα


Το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Ανδρέα ζητά για πρόσληψη σχολικό Συνεργάτη/ιδα   

 Απαιτούμενα προσόντα:Α:

1.Πτυχίο Τμήματος Επιστημών της Αγωγής (Δάσκαλος/α) η συναφής κλάδος.

2. Μεταπτυχιακό (θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν)

Καθήκοντα

  • Παροχή βοηθητικού έργου και επίβλεψη παιδιών

Τα ακριβή καθήκοντα θα καθορίζονται από το σχολείο ανάλογα με τις ανάγκες.

Περίοδος εργασίας : 3 Φεβρουαρίου 2020 μέχρι 10 Απριλίου 2020

(για 25 διδακτικές περιόδους εβδομαδιαίως)

Μισθοδοσία: €5 για κάθε διδακτική περίοδο

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 28/1/2020

Υποβολή αιτήσεων 

Προσκομίστε ένα σύντομο βιογραφικό στη γραμματεία του σχολείου.

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter510