Συμμετοχή του Δημοτικού Σχολείου Βορόκληνης στο πλαίσιο του σχεδίου ERASMUS+


Τον περασμένο Μάρτιο, πραγματοποιήθηκε η τρίτη κινητικότητα εκπαιδευτικών του Δημοτικού Σχολείου Βορόκληνης στο πλαίσιο του σχεδίου ERASMUS+ «Τα Παιδιά ως Ενεργοί Ευρωπαίοι: Προάγοντας την Ψηφιακή Πολιτειότητα στο Δημοτικό Σχολείο», με τη συμμετοχή τους στο σεμινάριο “Tablets and Smartphones: Using Mobile Devices as Educational Tools”, που οργανώθηκε από τον εκπαιδευτικό οργανισμό Europass Teacher Academy στο Βερολίνο.

Οι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν για εφαρμογές που υποστηρίζουν την ανεξάρτητη παραγωγή πολυμεσικού περιεχομένου από παιδιά και επιμορφώθηκαν σε ζητήματα που αφορούν την ψηφιακή πολιτειότητα, όπως τρόπους κατάκτησης δεξιοτήτων αποδόμησης της κατασκευής νοήματος από τα διάφορα μέσα και αξιολόγησης του τρόπου με τον οποίο οι μαθητές και οι μαθήτριες ερμηνεύουν τα μηνύματα των μέσων και της πληροφορίας από διάφορες πηγές, ώστε να μπορούν ακολούθως να αναπτύξουν κατάλληλα σχέδια διδασκαλίας. Είχαν, επίσης, την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις με εκπαιδευτικούς άλλων ευρωπαϊκών χωρών σχετικά με τη στρατηγική και πρακτικές προώθησης της ψηφιακής πολιτειότητας, της δημοκρατικής κουλτούρας και της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

Απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι τα παιδιά του πολυπολιτισμικού Δημοτικού Σχολείου της Βορόκληνης να μπορούν να ασκηθούν στις κομβικές, για τη θεμελίωση δημοκρατικής κοινωνίας, δεξιότητες της ελεύθερης και υπεύθυνης έκφρασης, της επίλυσης συγκρούσεων και της οικοδόμησης συναίνεσης.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


381