Δημοτικό Αποστόλου Βαρνάβα: Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+ KA1


Με θέμα «Καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις και νέα διδακτικά εργαλεία στη δημοτική εκπαίδευση» 

Στις μέρες μας ο ρόλος των ΤΠΕ (Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην εκπαίδευση) είναι καθοριστικός. Η ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση αποτελεί έναν υπό έμφαση στόχο των εκπαιδευτικών πολιτικών σε πολλές χώρες του κόσμου. Η πρόκληση συνίσταται στην πλήρη αξιοποίηση των τεχνολογικών καινοτομιών για την ανάδειξη ποικίλων πλαισίων μάθησης, με σεβασμό της γλωσσικής, κοινωνικής και πολιτισμικής πολυμορφίας. Καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις και νέα εργαλεία των ΤΠΕ μπορούν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στη μάθηση, μεταβάλλοντας ριζικά το περιεχόμενο ενός θέματος και τον τρόπο με τον οποίο αυτό μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διδασκαλίας και μάθησης. Στόχος δεν είναι η αντικατάσταση άλλων μεθόδων διδασκαλίας με την ηλεκτρονική, αλλά η ενίσχυση και η επέκταση των επιλογών που θα έχουν τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Στην προσπάθεια για ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της σχολικής μας μονάδας με καινοτόμες μεθόδους και εργαλεία διδασκαλίας, καθώς και την αποτελεσματική ενσωμάτωση των ΤΠΕ και ειδικότερα των οθονών αφής ως εργαλείων διδασκαλίας και μάθησης, το σχολείο μας συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Κινητικότητας Ατόμων ERASMUS+ KA1, με θέμα «Καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις και νέα διδακτικά εργαλεία στη δημοτική εκπαίδευση». Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα συμμετείχαν τέσσερις εκπαιδευτικοί της σχολικής μας μονάδας με τρεις κινητικότητες.

Σκοπός της υλοποίησης του προγράμματος ήταν:

  • Να δώσει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς του σχολείου μας να συμμετάσχουν σε σεμινάρια που στοχεύουν στην ενσωμάτωση καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων και νέων διδακτικών εργαλείων στη διδασκαλία και τη μάθηση, που ανταποκρίνεται στις ατομικές, γνωστικές και συναισθηματικές ανάγκες των μαθητών
  • Οι εκπαιδευτικοί  να έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν δεξιότητες που αφορούν στην αποτελεσματική ενσωμάτωση της τεχνολογίας στη διδασκαλία μάθησης, με ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων οθονών αφής, ώστε να αυξήσουν τη συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία.
  • Να γνωρίσουν πρακτικές εφαρμογές, σε διάφορα μαθήματα του ΑΠ, ώστε  η διδασκαλία τους να είναι πιο δημιουργική, πιο ενδιαφέρουσα, ενισχύοντας έτσι τα κίνητρα των παιδιών για μάθηση, για ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης και επίλυση προβλημάτων που θεωρούνται κρίσιμα στον 21ο αιώνα.

Οι τέσσερις εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στα σεμινάρια έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι τόσο από το επίπεδο της επιμόρφωσης και το εύρος των γνώσεων και εμπειριών που προσφέρθηκαν, όσο και από την οργάνωση και τη συμπεριφορά των διοργανωτών προς τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς. Πιο συγκεκριμένα, συμμετείχαν στα ακόλουθα σεμινάρια:

1)  «Microsoft for Education- Powerful tools to Create, Share and Inspire» (Ιρλανδία, Αύγουστος 2021)

Το σεμινάριο επικεντρώθηκε στην αποτελεσματική αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η πλατφόρμα Microsoft 365 στη διδασκαλία. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί είχαν άμεση επαφή με δραστηριότητες που αποτελούν ευχάριστη διδακτική εμπειρία και επιπλέον μπορεί να συμπορευτούν δυναμικά μαζί με άλλα μέσα και μεθόδους στην καλλιέργεια της ενεργητικής συμμετοχής στη διαδραστική μάθηση. Οι μαθητές μαθαίνουν αποτελεσματικά να δημιουργούν, αλλά και να εκφράζονται σε ένα ευχάριστο περιβάλλον με τη χρήση της τεχνολογίας.

2)  «A New Mindset for Teachers and Students» (Ολλανδία, Ιούλιος 2022)

Μέσα από το σεμινάριο αυτό δόθηκε η ευκαιρία στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς  να εξερευνήσουν νέες στρατηγικές σχεδιασμού και σχέδια μαθημάτων, για να βελτιώσουν τη διδασκαλία τους και να ενθαρρύνουν τους μαθητές/τριες τους να είναι πιο καινοτόμοι και να έχουν κίνητρα. Επιπρόσθετα είχαν άμεση εμπειρία με δραστηριότητες, οι οποίες αναπτύσσουν την κριτική και δημιουργική σκέψη με τη χρήση της τεχνολογίας και κατέστησαν ικανοί, ώστε να κάνουν τα μαθήματά τους πιο δημιουργικά, ενδιαφέροντα και ελκυστικά.

3)  «Using Technology in the Classroom» (Κροατία, Αύγουστος 2022)

Το σεμινάριο είχε στόχο να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς με γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν στην αποτελεσματική ενσωμάτωση της σύγχρονης τεχνολογίας στη διδασκαλία - μάθηση. Οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να χρησιμοποιήσουν διάφορα ψηφιακά εργαλεία (Genially, Bookcreator, QR codes, Learning apps) που σκοπό έχουν να αυξήσουν τη συμμετοχή των μαθητών/ τριών στη μαθησιακή διαδικασία. Ειδικότερα, στόχος του συγκεκριμένου επιμορφωτικού σεμιναρίου ήταν οι εκπαιδευτικοί με τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων να ενεργοποιήσουν με διάφορες παιγνιώδεις δραστηριότητες τα κίνητρα των παιδιών για συμμετοχή ενεργά στη μάθηση.

Πιστεύουμε ότι η συμμετοχή των εκπαιδευτικών του σχολείου μας στις συγκεκριμένες τρεις επιμορφώσεις, μέσα από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Κινητικότητας Ατόμων ERASMUS+ KA1, είχε σημαντική επίδραση και αποτέλεσε το έναυσμα για την εφαρμογή στο σχολείο μιας σειράς δράσεων στα θέματα της επιμόρφωσης, με άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από οργανωμένες επιμορφώσεις, τόσο σε συνεδρίες προσωπικού, όσο και σε χρόνο συντονισμού εκπαιδευτικών. Επιπλέον, θα διοργανωθούν μαθήματα στα οποία οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο πρόγραμμα θα παρουσιάσουν τρόπους εφαρμογής σε συγκεκριμένα θέματα του Αναλυτικού Προγράμματος. 

Από τη Διεύθυνση
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


326