Ηλεκτρονική Διοίκηση Σχολείου – Οφειλόμενη αναφορά


ΤΟΥ ΤΑΣΟΥ ΤΑΣΟΥ*

Η διαχείριση των καθημερινών εργασιών σε ένα σχολείο αποτελούσε, και αποτελεί ακόμα, μια χρονοβόρα γραφειοκρατική διαδικασία.  Το γεγονός αυτό ώθησε πολλούς συναδέλφους,  με γνώσεις στον προγραμματισμό και σε διάφορα πακέτα εφαρμογών,  να δημιουργήσουν μικρές εφαρμογές  για ταχύτερη διεκπεραίωση κάποιων διαδικασιών της διοίκησης. Τα πρώτα βήματα για τη δημιουργία  ενός SMS-School Management System άρχισαν παράλληλα με το μεγάλο εγχείρημα για την εφαρμογή του  Συστήματος ΔΙΑΣ, γύρω στο 2006. Η τότε προσπάθεια ναυάγησε μαζί με το ΔΙΑΣ.

Το 2009, δημιουργήθηκε η πρώτη ολοκληρωμένη εφαρμογή ηλεκτρονικής διοίκησης σχολείου από τον συνάδελφο,  Γιώργο Ιωσιφίδη.  Το 2012, έγινε μια προσπάθεια, σε συνεργασία ΤΕΠΑΚ και Επιθεώρησης Πληροφορικής του ΥΠΠΑΝ,  για συλλογή  και αξιολόγηση των  διάφορων  εφαρμογών που χρησιμοποιούνταν στα σχολεία με σκοπό τη δημιουργία μιας ενιαίας εφαρμογής. Έγιναν δύο συναντήσεις αλλά η προσπάθεια δεν ολοκληρώθηκε.  Εντωμεταξύ, η μεγάλη ανάγκη για ηλεκτρονική διεκπεραίωση των διαδικασιών στις  σχολικές μονάδες ώθησε αριθμό συναδέλφων, με δική τους πρωτοβουλία, να δημιουργήσουν ολοκληρωμένες εφαρμογές διοίκησης.  Σήμερα, σε μεγάλο αριθμό σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης λειτουργούν πέντε τουλάχιστον τέτοια συστήματα, τα οποία υποστηρίζονται από τους συναδέλφους που τα δημιούργησαν  στον ελεύθερο  τους χρόνο και τα οποία, παρά τις όποιες αδυναμίες τους, συντελούν τα μέγιστα στην  εύρυθμή λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Το 2017, άρχισε η προσπάθεια από το ΥΠΠΑΝ για  δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης των εργασιών του υπουργείου αλλά και της διοίκησης των σχολικών μονάδων. Το κομμάτι που προορίζεται για τα σχολεία αναμένεται να λειτουργήσει το 2023, έχοντας ένα μεγάλο πλεονέκτημα αλλά και ένα τεράστιο στοίχημα να κερδίσει.  Μέχρι το 2023, όλοι οι εκπαιδευτικοί θα είναι καλά εξοικειωμένοι με την λειτουργία τέτοιων συστημάτων. Το στοίχημα είναι αν το σύστημα του ΥΠΠΑΝ θα έχει την ευελιξία να τροποποιείται  για να ικανοποιεί  τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των καθημερινών εργασιών της σχολικής μονάδας, όπως τις ικανοποιούν σήμερα τα υφιστάμενα συστήματα.

*Διευθυντής Λυκείου
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1186