Ολοκλήρωση προγράμματος επιμόρφωσης υποψήφιων καθηγητών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας 2022


     Το Σάββατο 30 Ιουλίου ολοκληρώθηκε επιτυχώς το πρόγραμμα επιμόρφωσης υποψήφιων καθηγητών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας. Το πρόγραμμα διοργανώνεται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και έχει διάρκεια σαράντα (40) συναντήσεων. Η κάθε συνάντηση αποτελείται από πέντε (5) διδακτικές περιόδους διάρκειας 45 λεπτών η κάθε μια. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε υποψήφιους καθηγητές Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο Σχεδιασμού και Τεχνολογίας και έχουν κληθεί από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας να παρακολουθήσουν σειρά μαθημάτων με στόχο την εξοικείωσή τους με τη διδακτική και το περιεχόμενο του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου.

  Στόχοι του προγράμματος είναι η γνωριμία των υποψήφιων καθηγητών με το περιεχόμενο των αναλυτικών προγραμμάτων του μαθήματος αλλά και η κατανόηση και εφαρμογή της διαδικασίας σχεδιασμού για τη διδασκαλία του μαθήματος. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος προσφέρθηκαν μαθήματα που αναφέρονται σε όλο το περιεχόμενο του Αναλυτικού Προγράμματος του Σχεδιασμού και Τεχνολογίας τόσο του Γυμνασιακού όσο και του Λυκειακού Κύκλου. 

  Στο Πρόγραμμα διδάσκουν έμπειροι εκπαιδευτικοί της ειδικότητας Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών/Εκπαιδευτριών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

  Στο πλαίσιο του Προγράμματος οι υποψήφιοι καθηγητές εκπόνησαν τρεις (3)  μικρές εργασίες, που αφορούσαν διδακτικές ενότητες του μαθήματος, καθώς και μία (1) μείζονα συνθετική εργασία, η οποία αξιολογήθηκε από κλιμάκιο που ορίστηκε από το   Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και τον Επιθεωρητή Σχεδιασμού και Τεχνολογίας. Η μείζων εργασία είχε ως σκοπό την επίλυση ενός τεχνολογικού προβλήματος και αποτελείτο τόσο από το θεωρητικό μέρος, που αφορούσε στη διαδικασία σχεδιασμού όσο και από το κατασκευαστικό μέρος, το οποίο αφορούσε στην κατασκευή ενός συστήματος με τη χρήση μικροελεγκτή. Ο κάθε υποψήφιος παρουσίασε την κατασκευή του ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης και των συνυποψηφίων του και απάντησε σε σχετικές ερωτήσεις. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι εργασίες των υποψηφίων ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις του Προγράμματος και ικανοποίησαν τις υψηλές προσδοκίες των Εκπαιδευτών τους, καθώς ήταν κατασκευαστικά άρτιες και αντίστοιχες της επιστημονικής κατάρτισης των υποψηφίων.

   Τόσο οι εργασίες όσο και οι κατασκευές που έχουν εκπονηθεί στα πλαίσια του Προγράμματος αποτελούν χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό, του οποίου μελλοντική ψηφιακή έκθεση θα αποτελούσε ένα ωφέλιμο εκπαιδευτικό εργαλείο για το γνωστικό αντικείμενο του Σχεδιασμού και Τεχνολογίας και θα συνέβαλλε στην ευρύτερη προσπάθεια του ΥΠΑΝ για την ένταξη σχολείων S.T.E.M. (Science, Technology, Engineering, Mathematics) στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα.

Αλέξανδρος Μέττας Εκπαιδευτής του προγράμματος

Τάσος Νικολάου Συντονιστής του προγράμματος
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1087