Διορισμός και ανάκληση αναπληρωτικών διορισμών στη θέση Διευθυντή Σχολής Τυφλών


Σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της έκδοσης της Παρασκευής 10ης Σεπτεμβρίου 2021:

*Η κ. κα Κασίνη, μόνιμη Διευθύντρια Ειδικής Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, διορίστηκε ως Αναπληρώτρια στη θέση Διευθυντή Σχολής Τυφλών, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, από τις 30 Ιουλίου 2021

*Ο εκ περιτροπής αναπληρωτικός διορισμός των πιο κάτω, από τις 30 Ιουλίου 2021, ανά τρεις μήνες έκαστη, στη θέση Διευθυντή Σχολής Τυφλών, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, μέχρι την κανονική πλήρωση της θέσης, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 5367 και ημερομηνία 13 Αυγούστου 2021 (αρ. γνωστοποίησης 673), ανακαλείται:

Κίκας Κασίνη                                 36398)

Πελαγίας Εγγλεζάκη-Καρπασίτη  35948)
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


989