Αξιολόγηση Τετραμήνων για μαθητές και μαθήτριες Α' Λυκείου και Τεχνικών Σχολών


Διευθυντές/ντριες

Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης και ιδιωτικών ιδίου τύπου

Θέμα: Αξιολόγηση Τετραμήνων για μαθητές και μαθήτριες Α' Λυκείου και Τεχνικών Σχολών

Ο νέος θεσμός για την αξιολόγηση του μαθητή, ο οποίος θα εφαρμοστεί από τη σχολική χρονιά 2019-2020 αφορά τους μαθητές της Α' τάξης Λυκείου και Τεχνικών Σχολών. Σύμφωνα με τους περί Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικούς) Κανονισμούς του 2019, για τη Β' τάξη Λυκείου/ Τεχνικών Σχολών η νέα μορφή αξιολόγησης των μαθητών θα τεθεί σε ισχύ από τη σχολική χρονιά 2020-2021 και για τη Γ' Λυκείου/ Τεχνικών Σχολών θα τεθεί σε ισχύ από τη σχολική χρονιά 2021-2022. Η εισαγωγή των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων τετραμήνων στις τρεις τάξεις Γυμνασίου θα τεθεί σε ισχύ τη σχολική χρονιά 2021-2022.

I. Σύμφωνα με τη νέα μορφή αξιολόγησης του μαθητή:

1 (α) Ο βαθμός κάθε τετραμήνου για τα εξεταζόμενα μαθήματα, είναι το άθροισμα της προφορικής επίδοσης και της γραπτής αξιολόγησης, με αναλογία εξήντα τοις εκατό (60%) για την προφορική επίδοση και σαράντα τοις εκατό (40%) για τη γραπτή αξιολόγηση.

(β) η προφορική επίδοση είναι η επίδοση που αφορά τις εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης και αξιολογείται ως ακολούθως :

(i)    συμμετοχή του μαθητή στην τάξη ή/και στο εργαστήριο·

(ii)   κατ' οίκον εργασία.

(iii)   εικοσάλεπτη γραπτή βαθμολογητέα άσκηση (προειδοποιημένη) ή μια βαθμολογητέα ατομική ή ομαδική μελέτη-project (δημιουργική εργασία)

(iv)    δραστηριότητες διάκρισης, εκτός αίθουσας διδασκαλίας, που σχετίζονται με το συγκεκριμένο μάθημα, ή/και εθελοντική εργασία.

(γ) η γραπτή αξιολόγηση, περιλαμβάνει:

(i)    ένα κεντρικό ενενηντάλεπτο (90') δοκίμιο αξιολόγησης, με υποχρέωση παροχής των απαιτούμενων διευκολύνσεων για μαθητές/τριες που δικαιούνται, όπως ορίζονται από την ειδική επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, το οποίο θα έχει βαρύτητα 30%· Για το μάθημα των Νέων Ελληνικών και τα μαθήματα γλωσσών η διάρκεια του κεντρικού δοκιμίου αξιολόγησης θα είναι εκατό τριάντα πέντε (135') λεπτά .

(ii) μια γραπτή προειδοποιημένη άσκηση διάρκειας μέχρι σαράντα πέντε (45) λεπτά, με υποχρέωση παροχής των απαιτούμενων διευκολύνσεων για μαθητές/τριες που δικαιούνται, όπως ορίζονται από την ειδική επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, η οποία θα έχει βαρύτητα 10%

(2) (α) Για τα μη εξεταζόμενα μαθήματα, ο βαθμός κάθε τετραμήνου είναι το άθροισμα της προφορικής επίδοσης και της γραπτής αξιολόγησης, με αναλογία εξήντα τοις εκατόν (60%) για την προφορική επίδοση και σαράντα τοις εκατόν (40%) για τη γραπτή αξιολόγηση.

(β) Η προφορική επίδοση είναι η επίδοση που χαρακτηρίζει την παρακολούθηση του μαθητή κατά τη διάρκεια του τετραμήνου και αξιολογείται ως ακολούθως :

(i)   Συμμετοχή του μαθητή στην τάξη ή/και στο εργαστήριο.

(ii)   κατ' οίκον εργασία.

(iii) εικοσάλεπτη γραπτή βαθμολογητέα άσκηση (προειδοποιημένη) ή μια βαθμολογητέα ατομική ή ομαδική μελέτη-project (δημιουργική εργασία).

(iv) δραστηριότητες διάκρισης, εκτός αίθουσας διδασκαλίας, που σχετίζονται με το συγκεκριμένο μάθημα, ή/και εθελοντική εργασία.

(γ) Η γραπτή αξιολόγηση περιλαμβάνει ένα μόνο προειδοποιημένο σαρανταπεντάλεπτο (45') γραπτό διαγώνισμα ανά τετράμηνο.

II. Σε σχέση με τις μορφές αξιολόγησης της προφορικής επίδοσης συντρέχουσας αξιολόγησης (60% της συνολικής βαθμολογίας) επισημαίνονται τα εξής:

1)  Συμμετοχή του μαθητή στην τάξη ή/ και στο εργαστήριο

Αξιολογείται η ενεργή συμμετοχή, το ενδιαφέρον και η προσφορά του μαθητή σε καθημερινή βάση μέσα στην τάξη, όπως και οι δεξιότητες παρουσίασης των εργασιών τους, η συνεργατικότητα και η συμβολή τους στο εποικοδομητικό κλίμα εργασίας στην τάξη. Στα εργαστηριακά μαθήματα καθορίζονται συγκεκριμένα κριτήρια ανά ειδικότητα και αφορούν στην αξιολόγηση της διαδικασίας, στον βαθμό ανταπόκρισης στις οδηγίες, στην ακρίβεια των μετρήσεων, στην ανάπτυξη διερευνητικής «επιστημονικής» στάσης, στην εφαρμογή των προϋποθέσεων ασφάλειας στην εργασία, στη συνεργατική στάση και στις δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας.

2)   Κατ' οίκον εργασία

Είναι θεμελιακό διδακτικό καθήκον, το οποίο σύμφωνα με την εκπαιδευτική έρευνα είναι θετικά συνδεδεμένο με τη βελτίωση της επίδοσης των μαθητών.

Αφορά σε ποιοτικές δραστηριότητες που δεν πρέπει να υπερφορτώνουν το πρόγραμμα του μαθητή εκτός τάξης. Τονίζεται ότι τόσο η κατ' οίκον εργασία όσο και

οι καθημερινές ασκήσεις στην τάξη θα αναφέρονται στους ήδη καθορισμένους Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας, οι οποίοι ανταποκρίνονται στις ανάγκες του εξεταστικού δοκιμίου .

3)   Εικοσάλεπτη γραπτή βαθμολογητέα άσκηση (προειδοποιημένη) ή μια βαθμολογητέα ατομική ή ομαδική μελέτη- project (Δημιουργικές εργασίες)

Ο συνολικός αριθμός των project για εξεταζόμενα και μη εξεταζόμενα μαθήματα δεν θα υπερβαίνει, κατά κανόνα, τα δυο (2) στη διάρκεια κάθε τετραμήνου για κάθε μαθητή. Ο συνολικός αριθμός των projects για εξεταζόμενα και μη εξεταζόμενα μαθήματα δεν θα υπερβαίνει, κατά κανόνα, τα δυο (2) στη διάρκεια κάθε τετραμήνου για κάθε μαθητή. O συντονισμός των εκπαιδευτικών σε επίπεδο παιδαγωγικής ομάδας είναι απαραίτητος. ^ project θα ελέγχεται από τους διδάσκοντες κατά το διάστημα που αυτό εκπονείται. Η συνεργασία ειδικοτήτων για την ανάθεση διεπιστημονικών και διαθεματικών projects πρέπει να ενθαρρύνεται.

4)  Δραστηριότητες διάκρισης, εκτός αίθουσας διδασκαλίας, που σχετίζονται με το συγκεκριμένο μάθημα, ή/και εθελοντική εργασία.

Εναλλακτικοί τρόποι αξιολόγησης,οι οποίοι επιτελούνται σε ευκαιριακό χρόνο σε όλη τη διάρκεια του τετραμήνου: ιδιαίτερες επιδόσεις και δραστηριοποίηση μαθητών/τριών σε σχολικές δραστηριότητες, σε ενδοσχολικούς ή/και εξωσχολικούς διαγωνισμούς και εκδηλώσεις, ατομικές δημιουργικές εργασίες.

Σημειώνεται ότι οι ΕΜΕ της κάθε ειδικότητας έχουν ετοιμάσει πλαίσιο μάθησης για κάθε γνωστικό αντικείμενο ανά τετράμηνο, το οποίο θα παρουσιαστεί στα σεμινάρια Σεπτεμβρίου. Το πλαίσιο μάθησης αφορά στα προσδοκώμενα αποτελέσματα, στα διδακτέα, στις μορφές και στις διαδικασίες αξιολόγησης καθώς και στα χρονοδιαγράμματα του κάθε Τετραμήνου ξεχωριστά. Το πλαίσιο μάθησης θα δίδεται στους μαθητές της Α' τάξης από τον διδάσκοντα / τη διδάσκουσα του μαθήματος.

III. Προγραμματισμοί γνωστικών αντικειμένων

Οι ΕΜΕ/ΕΤΕ έχουν προσδιορίσει ανά γνωστικό αντικείμενο τους Δείκτες Επάρκειας που αντιστοιχούν σε κάθε Τετράμηνο για την Α'Λυκείου/ Τεχνικών Σχολών. Οι προγραμματισμοί για την Α' Λυκείου θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της κάθε ειδικότητας.

IV. Χρονοδιαγράμματα (Παράρτημα 1) (Παράρτημα 2 )

Α) Ως ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων του Α' Τετραμήνου για την Α' Λυκείου/Τεχνικών Σχολών ορίζεται η 6η Σεπτεμβρίου 2019. Η λήξη του Α' Τετραμήνου ορίζεται η 10η Ιανουαρίου 2020. Ως εξεταστική περίοδος καθορίζεται η περίοδος από τις 9 Δεκεμβρίου 2019 μέχρι και τις 19 Δεκεμβρίου 2019. Η εξεταστική περίοδος αυτή περιλαμβάνει τις εξετάσεις Α' και Β' σειράς για τα εξεταζόμενα μαθήματα της Α' Λυκείου/Τεχνικών Σχολών. Επισημαίνεται ότι κατά την περίοδο αυτή, οι μαθητές Α'Λυκείου/Τεχνικών Σχολών, προσέρχονται κανονικά στα μαθήματά τους στη βάση του ωρολογίου προγράμματος, εκτός από τις ημέρες διεξαγωγής των εξετάσεων.

Επισημαίνεται περαιτέρω ότι:

 • Στις 6 Σεπτεμβρίου 2019, ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων Α Τετραμήνου, οι διδάσκοντες/ουσες ενημερώνουν τους/τις μαθητές/τριες για τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, τα διδακτέα, τις μορφές και τις διαδικασίες αξιολόγησης καθώς και για τα χρονοδιαγράμματα του Α' Τετραμήνου (παράδοση του Πλαισίου Μάθησης).
 • Στις 29 Νοεμβρίου 2019 σταματά η διεξαγωγή των Γραπτών 45άλεπτων Διαγωνισμάτων και ανακοινώνεται στους μαθητές/τριες εκ νέου η εξεταστέα ύλη με τους αντίστοιχους Δείκτες Επιτυχίας/προσδοκώμενα αποτελέσματα στα εξεταζόμενα μαθήματα.
 • Από τις 2/12/2019-6/12/2019, κάθε σχολική μονάδα αναπτύσσει πρόγραμμα λειτουργίας του σχολείου, ως εργαστηρίου μάθησης για τους/τις μαθητές/τριες Α' τάξης Λυκείων/Τεχνικών Σχολών (επαναλήψεις για κάλυψη αναγκών στα εξεταζόμενα μαθήματα). Το πρόγραμμα που θα αναπτυχθεί αφορά μόνο στη διδασκαλία των Εξεταζόμενων Μαθημάτων, ενώ τα υπόλοιπα μαθήματα θα διεξάγονται κανονικά κατά τις ημέρες αυτές. Επισημαίνεται ότι οι μαθητές/τριες της Β' και Γ' τάξηςΛυκείων/Τεχνικών Σχολών ακολουθούν κανονικά το ωρολόγιο πρόγραμμα της σχολικής μονάδας.
 • Από τις 10 Δεκεμβρίου 2019 έως τις 16 Δεκεμβρίου 2019 ανακοινώνεται στους μαθητές/τριες ο βαθμός του γραπτού διαγωνίσματος(40%) στα μη εξεταζόμενα μαθήματα. Η προφορική/συντρέχουσα αξιολόγηση συνεχίζεται μέχρι το τέλος του Α' Τετραμήνου.
 • Από τις 17 Δεκεμβρίου 2019 έως τις 19 Δεκεμβρίου 2019, δίνεται το δικαίωμα στους/στις μαθητές/τριες να υποβάλουν αίτημα για βελτίωση του βαθμού Α' Τετραμήνου στα μη εξεταζόμενα μαθήματα.
 • Από τις 7 Ιανουαρίου 2020 έως τις 10 Ιανουαρίου 2020 ορίζεται η περίοδος για τις Γραπτές Εξετάσεις για Βελτίωση Βαθμού του Διαγωνίσματος στα Μη Εξεταζόμενα Μαθήματα από του μαθητές που αιτήθηκαν βελτίωση βαθμολογίας. Επιπρόσθετα, διεξάγεται πρόγραμμα ανατροφοδότησης και ενισχυτικής διδασκαλίας για όλους τους μαθητές στη βάση του ωρολογίου προγράμματος.
 • Στις 13 Ιανουαρίου 2020 ανακοινώνεται στους μαθητές/τριες ο βαθμός της προφορικής τους επίδοσης(60%) στα εξεταζόμενα και μη εξεταζόμενα μαθήματα. Η ανακοίνωση θα γίνεται από τους διδάσκοντες/διδάσκουσες κατά το τελευταίο μάθημα πριν από τη λήξη του Τετραμήνου.
 • H 15η Ιανουαρίου 2020 ορίζεται ως τελευταία ημερομηνία παράδοσης στις γραμματείες των σχολικών μονάδων των βαθμών εξετάσεων Α' Τετραμήνου, των εξετάσεων βελτίωσης βαθμού Α' Τετραμήνου στα μη εξεταζόμενα μαθήματα (β' ευκαιρία) και του βαθμού προφορικής επίδοσης.
 • Η 10η Ιανουαρίου 2020 ορίζεται ως ημερομηνία λήξης του Α' Τετραμήνου και η έναρξη της διαδικασίας στη σχολική μονάδα για επίδοση των ενδεικτικών Α' Τετραμήνου πριν από το τέλος Ιανουαρίου

Β) Ως ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων του Β' Τετραμήνου για την Α'Λυκείου/Τεχνικών Σχολών ορίζεται η 13η Ιανουαρίου 2020. Η λήξη μαθημάτων του B' Τετραμήνου για την Α' Λυκείου/Τεχνικών Σχολών ορίζεται η 10η Ιουνίου 2020. Ως εξεταστική περίοδος καθορίζεται η περίοδος από τις 25 Μαΐου 2020 μέχρι και τις 5 Ιουνίου 2020. Η εξεταστική περίοδος αυτή περιλαμβάνει τις εξετάσεις Α' και Β' σειράς για τα εξεταζόμενα μαθήματα της Α' Λυκείου/Τεχνικών Σχολών. Επισημαίνεται ότι κατά την περίοδο αυτή, οι μαθητές Α' Λυκείου/Τεχνικών Σχολών, προσέρχονται κανονικά στα μαθήματά τους στη βάση του ωρολογίου προγράμματος, εκτός από τις ημέρες διεξαγωγής των εξετάσεων.

Επισημαίνεται περαιτέρω ότι:

 • Στις 13 Ιανουαρίου 2020, ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων Β' Τετραμήνου, οι διδάσκοντες/ουσες ενημερώνουν τους/τις μαθητές/τριες για τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, τα διδακτέα, τις μορφές και τις διαδικασίες αξιολόγησης καθώς και για τα χρονοδιαγράμματα του Β' Τετραμήνου (παράδοση του Πλαισίου Μάθησης).
 • Στις 15 Μαίου 2020 σταματά η διεξαγωγή των γραπτών 45άλεπτων διαγωνισμάτων και ανακοινώνεται εκ νέου η εξεταστέα ύλη με τους αντίστοχους Δείκτες Επιτυχίας/προσδοκώμενα αποτελέσματα στα εξεταζόμενα μαθήματα.
 • Από τις 19/5/2020 έως και τις 22/5/2020 κάθε σχολική μονάδα αναπτύσσει πρόγραμμα λειτουργίας του σχολείου, ως Εργαστηρίου Μάθησης για επαναλήψεις και κάλυψη αναγκών στα εξεταζόμενα μαθήματα. Το πρόγραμμα που θα αναπτυχθεί αφορά μόνο στη διδασκαλία των Εξεταζόμενων Μαθημάτων, ενώ τα υπόλοιπα μαθήματα θα διεξάγονται κανονικά κατά τις ημέρες αυτές.
 • Μέχρι τις 20 Μαίου 2020 ανακοινώνεται στους/στις μαθητές/τριες ο βαθμός του γραπτού διαγωνίσματος(40%) στη μη εξεταζόμενα μαθήματα, κατά το τελευταίο μάθημα του εκπαιδευτικού στην τάξη. Η προφορική/συντρέχουσα αξιολόγηση συνεχίζεται κανονικά μέχρι το τέλος του Β' Τετραμήνου(η βαθμολογία ανακοινώνεται κατά την τελευταία διδακτική συνάντηση του εκπαιδευτικού με τους/τις μαθητές/τριες).
 • Από τις 21/5/2020 έως τις 22/5/2020, δίνεται το δικαίωμα στους/στις μαθητές/τριες να υποβάλουν αίτημα για βελτίωση του βαθμού Β' Τετραμήνου στα μη εξεταζόμενα μαθήματα.
 • Κατά την περίοδο 25/5/2020 έως 5/6/2020 διενεργούνται οι γραπτές εξετάσεις για Βελτίωση βαθμού του διαγωνίσματος στα μη εξεταζόμενα μαθήματα από τους/τις μαθητές/τριες που αιτήθηκαν βελτίωση βαθμολογίας. Οι εξετάσεις αυτές πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του ημερήσιου σχολικού προγράμματος των μαθητών και μαθητριών της Α' Τάξης Λυκείων/Τεχνικών Σχολών.
 • Από τις 9/6/2020 έως 10/6/2020 ανακοινώνεται στους/στις μαθητές/τριες η προφορική επίδοση(60%) στα εξεταζόμενα και μη εξεταζόμενα μαθήματα. Η ανακοίνωση της προφορικής βαθμολογίας στα εξεταζόμενα και μη εξεταζόμενα μαθήματα θα γίνεται από τους/τις διδάσκοντες/ουσες κατά το τελευταίο μάθημα πριν από τη λήξη του Β'Τετραμήνου.
 • Από της 12/6/2020 έως 24/6/2020 κάθε σχολική μονάδα αναπτύσσει πρόγραμμα ανατροφοδότησης και ενισχυτικής/υποστηρικτικής διδασκαλίας για όσους παραπέμπονται σε ανεξετάσεις, ανάλογα με τις διαγνωσμένες ανάγκες τους.
 • H 15η Ιουνίου 2020 ορίζεται ως τελευταία ημερομηνία παράδοσης στις γραμματείες των σχολικών μονάδων των βαθμών εξετάσεων Β' Τετραμήνου και των εξετάσεων βελτίωσης βαθμού Τετραμήνου στα μη εξεταζόμενα μαθήματα (β' ευκαιρία).
 • Από τις 24/6/2020 έως τις 26/6/2020 πραγματοποιούνται οι ανεξετάσεις της Α' Λυκείου/Τεχνικών Σχολών.

V. Διαδικασία πραγματοποίησης των Εξετάσεων Τετραμήνων Α. Ομάδες θεματοθετών

Οι ομάδες θεματοθετών θα αποτελούνται από πέντε (5) μέλη. ( Ένας (1) ΒΔ ειδικότητας, ένας (1) Σύμβουλος στο ΥΠΠ (όπου υπάρχει) και τρεις (3) εκπαιδευτικοί). Όλοι διδάσκοντες / διδάσκουσες τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι υποψήφιοι θεματοθέτες. Οι ενδιαφερόμενοι / ες θα υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στους Συντονιστές Ε.Μ.Ε. αλλά και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν

έχουν συγγενείς που συμμετέχουν στις εξετάσεις. Οι Ε.Μ.Ε. θα καταρτίσουν τον τελικό κατάλογο των θεματοθετών.

Β. Χρόνος εργασίας θεματοθετών

Οι ομάδες θεματοθετών θα εργαστούν σε απογευματινό χρόνο για την ετοιμασία των θεμάτων (Α'και Β' Σειράς) και Οδηγών Διόρθωσης.

Γ. Χώροι Εργασίας Θεματοθετών

Θα καθοριστούν σύντομα από τη Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

Δ. Παράδοση Εξεταστικών Δοκιμίων - Οδηγών Διόρθωσης

Τα θέματα Α'και Β' Σειράς και οι Οδηγοί Διόρθωσης - τουλάχιστον μία ημέρα πριν την εξέταση του μαθήματος- θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά σε Λειτουργό του ΥΠΠΑΝ. Οι Οδηγοί Διόρθωσης θα αποστέλλονται στα σχολεία την ίδια ημέρα των εξετάσεων του κάθε μαθήματος, με το πέρας του χρόνου εξέτασης.

Ε. Αποστολή Θεμάτων στα Σχολεία

Θα πραγματοποιείται μέσω ειδικής πλατφόρμας που θα δημιουργηθεί από την Υπηρεσία ΤΠΕ της Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, με ειδικό σύστημα (encrypted), νωρίς το πρωί στα σχολεία, μέσω ειδικού κωδικού που θα αποστέλλεται μόνον στον/στη Διευθυντή/ντρια του Σχολείου.

ΣΤ. Διόρθωση Γραπτών

Τα γραπτά του κάθε μαθήματος συγκεντρώνονται και ανακατεύονται στο Γραφείο του Υπεύθυνου ΒΔ των Εξετάσεων. Οι διδάσκοντες παραλαμβάνουν αριθμό γραπτών για διόρθωση ίσο με τον αριθμό των μαθητών που διδάσκουν, υπογράφοντας ειδικό έντυπο στο οποίο θα αναγράφονται: ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού, αριθμός γραπτών που παραλαμβάνει,

ημερομηνία παραλαβής και επιστροφής των γραπτών. Τα διορθωμένα γραπτά παραδίδονται στον Συντονιστή ΒΔ του κάθε μαθήματος, ανοίγονται και διανέμονται στους διδάσκοντες/ στις διδάσκουσες.

VI. Ενέργειες Διευθυντών/ντριών

 1. Προβαίνουν σε όλες τι απαραίτητες ενέργειες, ώστε να μην χάνονται μαθήματα στις περιπτώσεις απουσίας των εκπαιδευτικών.
 2. Ενημερώνονται πολύ συχνά από του Συντονιστές/Συντονίστριες ΒΔ για την ομαλή πορεία διδασκαλίας των μαθημάτων.
 3. Θα ενημερώσουν τα Επαρχιακά Γραφεία Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2019, ότι τα σχολεία τους διαθέτουν τις απαιτούμενες αίθουσες στις οποίες θα εξεταστούν γραπτώς οι μαθητές/μαθήτριες της Α' Τάξης Λυκείου και Τεχνικών Σχολών.
 4. Γνωρίζουν τον ακριβή αριθμό των μαθητών/μαθητριών που χρειάζονται διευκολύνσεις και διαθέτουν τις αίθουσες όπου θα εξεταστούν.
 5. Ορίζουν τους επιτηρητές/επιτηρήτριες των εξετάσεων φροντίζοντας να προβαίνουν σε αναγκαίες αλλαγές του ωρολογίου προγράμματος κατά τις ημέρες των εξετάσεων.
 6. Λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή των εξετάσεων στο σχολείο τους.

Σημειώνεται ότι ο νέος θεσμός για την αξιολόγηση του μαθητή θα αξιολογείται στο τέλος κάθε τετραμήνου από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, τα συμπεράσματα του οποίου θα τεθούν ενώπιον της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Προετοιμασίας και Αξιολόγησης των Διαδικασιών Αξιολόγησης του μαθητή.

Παράρτημα 1

Παράρτημα 2

Παράρτημα 3

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης                                                                          Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης

Διευθυντής                                                                                              Διευθυντής Μέσης Τεχνικής

Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης                                                                  Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


6802