Χρονοδιαγράμματα και οργάνωση σχολικής χρονιάς 2019-2020


Διευθυντές/Διευθύντριες Σχολείων Μέσης Γενικής και

Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Θέμα: Χρονοδιαγράμματα και οργάνωση σχολικής χρονιάς 2019-2020

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και λαμβάνοντας υπόψη τους περί Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμούς του 2017 (βασικοί) και τους Τροποποιητικούς Κανονισμούς του 2019 σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ / ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ / ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ / ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

I.  Τετράμηνα:

Το σχολικό έτος, για κάθε τάξη, διακρίνεται σε Α' και Β' Τετράμηνο, για σκοπούς κατανομής της διδασκόμενης ύλης, αξιολόγησης των μαθητών και ωρολογίου προγράμματος.

Α' τετράμηνο: Έναρξη μαθημάτων 06/09/2019

Λήξη:10/01/2020. Β' τετράμηνο: Έναρξη μαθημάτων 13/01/2020

Λήξη: Μέχρι την λήξη των Προαγωγικών και Απολυτήριων Εξετάσεων του κάθε κύκλου.

II.   Εξετάσεις Τετραμήνων:

Στις εξετάσεις Τετραμήνων θα παρακαθίσουν, για τη σχολική χρονιά 2019-2020, μόνον όσοι μαθητές φοιτούν στη Α' τάξη Λυκείου και Τεχνικών Σχολών.

Όσοι μαθητές φοιτούν σε άλλες τάξεις, θα παρακαθίσουν σε τελικές μόνο γραπτές εξετάσεις.

1.1 Γυμνάσια

Τα μαθήματα για όλες τις τάξεις των Γυμνασίων ολοκληρώνονται στις 29/05/2020. Η εξεταστική περίοδος των Γυμνασίων διαρκεί από την 01/06/2020 έως τις 12/06/2020. Επισυνάπτεται ως Παράρτημα Α', ενδεικτικό Πρόγραμμα των τελικών εξετάσεων για όλες τις τάξεις Γυμνασίου.

1.2 Α' τάξη Λυκείου και Τεχνικών Σχολών

1.2.1   Α' Τετράμηνο

Η εξεταστική περίοδος του Α' τετράμηνου για την Α' τάξη Λυκείου διαρκεί από τις 9/12/2019 έως τις 19/12/2019.

Η εξεταστική περίοδος του Α' τετράμηνου για την Α' τάξη Τεχνικών Σχολών διαρκεί από τις 9/12/2019 έως τις 20/12/2019.

Επισυνάπτεται ως Παράρτημα Β', το Πρόγραμμα εξετάσεων για την Α' τάξη Λυκείου και Τεχνικών Σχολών.

1.2.2    Β' Τετράμηνο

Τα μαθήματα Β' τετράμηνου για την Α' Λυκείου ολοκληρώνονται στις 10/06/2020. Η εξεταστική περίοδος του Β' τετράμηνου διαρκεί από τις 25/05/2020 έως τις 05/06/2020.

Για την Α' τάξη Τεχνικών Σχολών τα μαθήματα ολοκληρώνονται στις 10/6/2020. Η εξεταστική περίοδος του Β' τετράμηνου διαρκεί από τις 25/5/2020 έως τις 5/6/2020.

Επισυνάπτεται ως Παράρτημα Γ', το Πρόγραμμα εξετάσεων για την Α' τάξη Λυκείου και Τεχνικών Σχολών.

Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου Α' και Β' τετραμήνων οι μαθητές της Α' Λυκείου και Τεχνικών Σχολών προσέρχονται στο σχολείο και παρακολουθούν μαθήματα κανονικά εκτός από τις ημέρες κατά τις οποίες παρακάθονται σε εξετάσεις.

1.3 Β' τάξη Λυκείου και Τεχνικών Σχολών

1.3.1   Α' Τετράμηνο

Τα μαθήματα για τη Β' Λυκείου και Τεχνικών Σχολών ολοκληρώνονται στις 10/01/2020.

1.3.2   Β' Τετράμηνο

Τα μαθήματα για τη Β' Λυκείου και Τεχνικών Σχολών ολοκληρώνονται στις 27/05/2020. Η εξεταστική περίοδος για τη Β' Λυκείου και Τεχνικών Σχολών διαρκεί από τις 28/05/2020 έως τις 10/06/2020.

1.4 Γ' τάξη Λυκείου και Τεχνικών Σχολών

Τα μαθήματα για την Γ' τάξη Λυκείων και όλων των τάξεων των Τεχνικών Σχολών ολοκληρώνονται στις 15/05/2020.

Η εξεταστική περίοδος των Παγκύπριων Εξετάσεων διαρκεί από τις 18/05/2020 μέχρι τις 15/06/2020.

Η εξεταστική περίοδος των Απολυτήριων Εξετάσεων των Λυκείων, για μαθήματα που δεν εντάσσονται στα Πλαίσια Πρόσβασης, διαρκεί από τις 16/06/2020 μέχρι τις 18/06/2020.

Από την εξεταστική περίοδο των Απολυτήριων Εξετάσεων εξαιρούνται τα μαθήματα της Μουσικής (Μουσικών Λυκείων και 6ης κατεύθυνσης Καλών Τεχνών) και Φυσικής Αγωγής /Ολυμπιακής Παιδείας (Αθλητικών Λυκείων). Η γραπτή εξέταση των πιο πάνω μαθημάτων θα διεξαχθεί στις 15/05/2020.

Επισυνάπτεται:

Παράρτημα Δ' (Πρόγραμμα Απολυτηρίων εξετάσεων Λυκείου).

Σημειώνεται ότι οι ημερομηνίες ενδέχεται να διαφοροποιηθούν μετά την οριστική ανακοίνωση του προγράμματος των Παγκύπριων Εξετάσεων 2020.

2. ΗΜΕΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Η 10η Δεκεμβρίου 2019 και η 13η Φεβρουαρίου 2020 ορίζονται ως «Ημέρες Εκπαιδευτικού» και θα αξιοποιηθούν για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Τις ημέρες αυτές οι μαθητές δεν προσέρχονται στα σχολεία.

3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΤΗ

3.1 Γυμνάσια, Β' και Γ' τάξη Λυκείου και Τεχνικών Σχολών

3.1.1  Βαθμολογίες A' τετράμηνου

Η βαθμολογία δίνεται από τους διδάσκοντες σε ακέραιες μονάδες στην κλίμακα 1-20. Η αξιολόγηση/βαθμολόγηση του μαθητή σε κάθε μάθημα, για το Α' τετράμηνο, ολοκληρώνεται στις 10/01/2020.

3.1.2   Βαθμολογίες Β' τετράμηνου

Η βαθμολογία B' τετράμηνου των εξεταζόμενων μαθημάτων θα πρέπει να ανακοινωθεί γραπτώς στους μαθητές από τους διδάσκοντες μία (1) ημέρα πριν από τη διακοπή των μαθημάτων.

3.1.3  Βαθμολογίες Γραπτών εξετάσεων

Η βαθμολογία θα δίνεται από τους διδάσκοντες σε ακέραιες μονάδες στην κλίμακα 1-20.

3.1.4  Τελικός Βαθμός Έτους ανά μάθημα

Για την εξαγωγή του τελικού βαθμού των εξεταζόμενων μαθημάτων θα πρέπει να αξιοποιείται η πιο κάτω φόρμουλα:

Τελικός βαθμός= 0,35* Βαθμός Α' τετρ.+ 0,35* Βαθμός Β' τετρ. + 0,3* Βαθμός Τελικής Εξέτασης

Για την εξαγωγή του τελικού βαθμού των μη εξεταζόμενων μαθημάτων θα πρέπει να αξιοποιείται η πιο κάτω φόρμουλα:

Τελικός βαθμός= 0,50* Βαθμός Α' τετρ.+ 0,50* Βαθμός Β' τετρ.

Σημειώνεται ότι ο τελικός βαθμός έτους στο κάθε μάθημα αναγράφεται σε ακέραιο αριθμό μετά από στρογγυλοποίηση.

3.1.5   Γενικός Βαθμός Έτους

Η εξαγωγή του γενικού βαθμού έτους είναι ο μέσος όρος των τελικών βαθμών σε κάθε μάθημα όπως αναγράφονται στο Δελτίο Ετήσιας Επίδοσης (στρογγυλοποιημένοι). Ο γενικός βαθμός έτους θα εξάγεται και θα αναγράφεται με δύο δεκαδικά ψηφία (όχι κλασματικά).

Η κατάταξη των μαθητών θα πραγματοποιείται ανάλογα με τον γενικό βαθμό έτους όπως θα προκύπτει από την πιο πάνω φόρμουλα (πρόγραμμα «ΑΒΑΚΙΟ»).

3.1.6  Μάθημα «Φυσικά» στο Γυμνάσιο

Ο βαθμός του μαθήματος «Φυσικά» είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος της βαθμολογίας των τριών μαθημάτων/ενοτήτων Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας, όπως υπολογίζεται αυτόματα από το πρόγραμμα «ΑΒΑΚΙΟ», μετά την καταχώρισή τους σε αυτό. Ο μαθητής προάγεται στο μάθημα «Φυσικά», όταν έχει σταθμισμένο μέσο όρο τουλάχιστο δέκα (10). Στην περίπτωση μαθητή που δεν προάγεται στο μάθημα «Φυσικά» αλλά έχει τουλάχιστο δέκα (10) σ' ένα (1) ή δύο (2) από τα τρία (3) μαθήματα/ενότητες, αυτά κατοχυρώνονται (μέχρι την ανεξέταση) και παραπέμπεται σε ανεξέταση μόνο στο μάθημα/ενότητα που υστερεί. Ο τελικός βαθμός του μαθήματος «Φυσικά», μετά από την ανεξέταση, υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τη βαθμολογία όλων των μαθημάτων/ενοτήτων.

Νοείται ότι η ελλιπής φοίτηση στην περίπτωση του μαθήματος «Φυσικά» της Β' και Γ' τάξης Γυμνασίου τυγχάνει διαφορετικού χειρισμού. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση ελλιπούς φοίτησης, που προκύπτει λόγω απουσίας μαθητή, που οφείλεται σε επταπλάσιο των περιόδων διδασκαλίας, το επταπλάσιο λογίζεται ξεχωριστά για κάθε μάθημα/ενότητα και όχι στο σύνολο των διδακτικών περιόδων όλων των μαθημάτων.

Πρόσθετες πληροφορίες για το πιο πάνω θέμα επισυνάπτονται στο παράρτημα Ε'. 3.2 Α' τάξη Λυκείου και Τεχνικών Σχολών 3.2.1 Βαθμολογίες A' και Β' τετράμηνου

Ο βαθμός κάθε τετράμηνου για τα εξεταζόμενα μαθήματα και μη εξεταζόμενα

μαθήματα είναι το άθροισμα της προφορικής επίδοσης και της γραπτής αξιολόγησης, με αναλογία 60% για την προφορική επίδοση και 40% για τη γραπτή αξιολόγηση.

Για τα εξεταζόμενα μαθήματα η γραπτή αξιολόγηση περιλαμβάνει ένα κεντρικό δοκίμιο αξιολόγησης, το οποίο θα έχει βαρύτητα 30% και μια γραπτή προειδοποιημένη άσκηση, η οποία θα έχει βαρύτητα 10%.

Για την εξαγωγή του βαθμού τετράμηνου των μη εξεταζόμενων μαθημάτων θα αξιοποιείται η πιο κάτω φόρμουλα:

Βαθμός τετράμηνου = 0,60* Βαθμός προφορικής επίδοσης + 0,40* Βαθμός διαγωνίσματος

Για την εξαγωγή του βαθμού τετράμηνου των εξεταζόμενων μαθημάτων θα αξιοποιείται η πιο κάτω φόρμουλα:

Βαθμός τετράμηνου = 0,60* Βαθμός προφορικής επίδοσης + 0,10*βαθμός διαγωνίσματος + 0,30* Βαθμός γραπτής εξέτασης

Σημειώνεται ότι:

 • οι βαθμοί προφορικής επίδοσης, γραπτής εξέτασης και διαγωνίσματος δίνονται σε ακέραιες μονάδες στην κλίμακα 1 - 20,
 • ο βαθμός τετράμηνου στο κάθε μάθημα αναγράφεται σε ακέραιο αριθμό μετά από στρογγυλοποίηση·

3.2.2 Τελικός Βαθμός Έτους ανά μάθημα

Ο τελικός βαθμός έτους σε κάθε μάθημα είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) τετράμηνων.

Τελικός βαθμός= 0,50* Βαθμός Α' τετρ.+ 0,50* Βαθμός Β' τετρ.

Σημειώνεται ότι ο τελικός βαθμός έτους στο κάθε μάθημα αναγράφεται σε ακέραιο αριθμό μετά από στρογγυλοποίηση.

3.2.3   Γενικός Βαθμός Έτους

Η εξαγωγή του γενικού βαθμού έτους είναι ο μέσος όρος των τελικών βαθμών σε κάθε μάθημα όπως αναγράφονται στο δελτίο ετήσιας επίδοσης (στρογγυλοποιημένοι). Ο γενικός βαθμός έτους θα εξάγεται και θα αναγράφεται με δύο δεκαδικά ψηφία (όχι κλασματικά).

Η κατάταξη των μαθητών θα πραγματοποιείται ανάλογα με τον γενικό βαθμό έτους όπως θα προκύπτει από την πιο πάνω φόρμουλα (πρόγραμμα «ΑΒΑΚΙΟ»).

3.2.4  Μάθημα «Χημεία-Βιολογία» στην Α' Λυκείου

Ο βαθμός του μαθήματος «Χημεία-Βιολογία» είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος της βαθμολογίας των δύο μαθημάτων/ενοτήτων Χημείας και Βιολογίας όπως υπολογίζεται αυτόματα από το πρόγραμμα αβάκιο, μετά την καταχώρισή τους σε αυτό. Ο μαθητής προάγεται στο μάθημα «Χημεία-Βιολογία», όταν έχει σταθμισμένο μέσο όρο τουλάχιστο δέκα (10). Στην περίπτωση μαθητή που δεν προάγεται στο μάθημα «Χημεία-Βιολογία» αλλά έχει τουλάχιστο δέκα (10) σ' ένα (1) από τα δύο (2) μαθήματα/ενότητες, αυτά κατοχυρώνονται (μέχρι την ανεξέταση) και παραπέμπεται σε ανεξέταση μόνο στο μάθημα/ενότητα που υστερεί. Ο τελικός βαθμός του μαθήματος «Χημεία-Βιολογία», μετά από την ανεξέταση, υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τη βαθμολογία όλων των μαθημάτων/ενοτήτων.

Νοείται ότι η ελλιπής φοίτηση στην περίπτωση του μαθήματος «Χημεία-Βιολογία» τυγχάνει διαφορετικού χειρισμού. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση ελλιπούς φοίτησης, που προκύπτει λόγω απουσίας μαθητή, που οφείλεται σε επταπλάσιο των περιόδων διδασκαλίας, το επταπλάσιο λογίζεται ξεχωριστά για κάθε μάθημα/ενότητα και όχι στο σύνολο των διδακτικών περιόδων όλων των μαθημάτων/ενοτήτων.

Η εξαγωγή του βαθμού του μαθήματος «Χημεία-Βιολογία» (στη 2η ΟΜΠ) θα γίνεται με τις πιο κάτω φόρμουλες:

Βαθμός προφ. επίδοσης «Χημείας-Βιολογίας»= 0,65 * Βαθμός Χημείας + 0,35 * Βαθμός Βιολογίας Βαθμός διαγωνίσματος «Χημείας-Βιολογίας»= 0,65 * Βαθμός Χημείας + 0,35 * Βαθμός Βιολογίας Βαθμός γρ. εξέτασης «Χημείας-Βιολογίας»= 0,65 * Βαθμός Χημείας + 0,35 * Βαθμός Βιολογίας

Οι βαθμοί προφορικής επίδοσης και γραπτής εξέτασης δίνονται σε ακέραιες μονάδες στην κλίμακα 1-20.

Βαθμός τετράμηνου «Χημείας-Βιολογίας» = 0,60* Βαθμός προφορικής επίδοσης + 0,10* Βαθμός διαγωνίσματος + 0,30* Βαθμός γραπτής εξέτασης

Σημειώνεται ότι ο βαθμός τετράμηνου αναγράφεται σε ακέραιο αριθμό μετά από στρογγυλοποίηση.

Τελικός βαθμός «Χημείας-Βιολογίας» = 0,50* Βαθμός Α' τετρ.+ 0,50* Βαθμός Β' τετρ.

Σημειώνεται ότι ο τελικός βαθμός έτους στο κάθε μάθημα αναγράφεται σε ακέραιο αριθμό μετά από στρογγυλοποίηση.

**Λεπτομέρειες όσον αφορά χρονοδιαγράμματα - προγραμματισμό εργασιών για την Α' Λυκείου και Τεχνικών Σχολών συμπεριλαμβάνονται σε σχετική εγκύκλιο.

4. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ «ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ» ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2020-2021

Αναφορικά με τις εξετάσεις «Μετάταξης» πληροφορείστε ότι η συμμετοχή σε αυτές είναι απαραίτητη στις περιπτώσεις που μαθητής επιθυμεί να:

 1. ακολουθήσει κατεύθυνση στη Β' Λυκείου άλλη από αυτή στην οποία τον οδηγεί η ΟΜΠ που παρακολούθησε στην Α' Λυκείου,
 2. αλλάξει κατεύθυνση από τη Β' Λυκείου στην Γ' Λυκείου,
 3. επιλέξει μάθημα επιλογής στην Γ' Λυκείου (της κατεύθυνσής του) διαφορετικό από εκείνο που παρακολούθησε στη Β' τάξη.

Σχετικά με τις εξετάσεις «Μετάταξης» θα ισχύουν τα ακόλουθα:

 1. για τη σχολική χρονιά 2019-2020 οι εξετάσεις «Μετάταξης» για την Α' και Β' Λυκείου θα διενεργηθούν από τις 04/05/2020 μέχρι τις 04/06/2020. Η διεύθυνση του σχολείου, αν το κρίνει αναγκαίο, μπορεί να παρατείνει την περίοδο των εξετάσεων μέχρι τις 24/06/2020,
 2. οι εξετάσεις «Μετάταξης» διοργανώνονται και διεξάγονται από το Λύκειο στο οποίο φοιτά ο μαθητής,
 3. οι μαθητές που επιθυμούν να παρακαθίσουν στις εν λόγω εξετάσεις έχουν το δικαίωμα, αν το επιθυμούν, να υποβάλουν σχετικό αίτημα προς τον Διευθυντή του Σχολείου τους μέχρι τις 27/03/2020,
 4. στις εξετάσεις μπορούν να παρακαθίσουν και ανεξεταστέοι μαθητές,
 5. επιτυχία στις εξετάσεις «Μετάταξης» θεωρείται, όταν ο μαθητής εξασφαλίσει βαθμολογία τουλάχιστον 10 /20,
 6. η επιτυχία στις εξετάσεις «Μετάταξης» ικανοποιεί το οποιοδήποτε αίτημα του μαθητή νοουμένου ότι αυτός προάγεται στην επόμενη τάξη,
 7. νοείται ότι αν η σχολική μονάδα του εν λόγω μαθητή αδυνατεί να του προσφέρει τη νέα του επιλογή τότε ο μαθητής μπορεί να απευθυνθεί στον Επαρχιακό Επιθεωρητή, μέσω του Διευθυντή του σχολείου του, για να αλλάξει λύκειο φοίτησης.

Επισυνάπτονται πρόσθετες πληροφορίες ως παράρτημα Στ'.

5. ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2020 - 2021

Σχετικά με τις κατατακτήριες εξετάσεις θα ισχύουν τα ακόλουθα:

 1. οι μαθητές που επιθυμούν να παρακαθίσουν στις εν λόγω εξετάσεις (μαθητές που προέρχονται από ιδιωτικά σχολεία παρομοίου ή διαφορετικού τύπου, ή από σχολεία άλλων χωρών) πρέπει να υποβάλουν σχετικό αίτημα προς τον Επαρχιακό ΠΛΕ ή τον Διευθυντή ΜΤΕΕ, ανάλογα με το σχολείο που θα εγγραφούν, μέχρι τις 8/5/2020. Μετά από την ημερομηνία αυτή οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται και θα εξετάζονται στο πλαίσιο των δυνατοτήτων των σχολικών μονάδων. Δυνατό η ημερομηνία και τόπος εξετάσεων που θα καθοριστεί για τους μαθητές αυτούς να διαφέρουν από αυτές των μαθητών που θα υποβάλουν έγκαιρα τις αιτήσεις τους. Σημειώνεται επίσης ότι το σχολείο φοίτησης τους θα καθορίζεται ανάλογα με την πληρότητα των σχολείων της αντίστοιχης επαρχίας,
 2. οι κατατακτήριες εξετάσεις διοργανώνονται και διεξάγονται από τα καθοριζόμενα σχολεία. Για τη σχολική χρονιά 2018-2019 κέντρα διεξαγωγής των κατατακτήριων εξετάσεων κατά πόλη είναι:
 • Λευκωσία-Λύκειο Εθν. Κυπριανού Στροβόλου και Γυμνάσιο Αγίου Στυλιανού
 • Λεμεσός-Λύκειο Αγίου Νικολάου και Αγίου Νεοφύτου
 • Λάρνακα-Λύκειο Μακαρίου Γ' και Γυμνάσιο Δροσιάς
 • Πάφος -Λύκειο Μακαρίου και Γυμνάσιο Αγίου Θεοδώρου
 • Αμμόχωστος-Λύκειο Παραλιμνίου και Γυμνάσιο Παραλιμνίου
 • Για τη Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση κατατακτήριες εξετάσεις δυνατό να διεξάγονται σε όλες τις Τεχνικές Σχολές ανάλογα με τις διαθέσιμες θέσεις,
 1. ο μαθητής εγγράφεται στο Δημόσιο Σχολείο όταν ικανοποιούνται οι πρόνοιες των Κανονισμών Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης του 2017,
 2. περίοδος διεξαγωγής των κατατακτήριων εξετάσεων για τα Γυμνάσια και Λύκεια είναι από την 01/06/2020 μέχρι τις 25/06/2020 και για τις Τεχνικές Σχολές είναι η περίοδος των ανεξετάσεων,
 3. στις 26/06/2020 θα γίνει η εξαγωγή των αποτελεσμάτων τα οποία θα κοινοποιηθούν στα Επαρχιακά Γραφεία.

6. ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Το Πρόγραμμα Ενισχυτικής/Υποστηρικτικής Διδασκαλίας στο τέλος του Α' Τετραμήνου θα διεξάγεται στο πλαίσιο του Ωρολογίου Προγράμματος.

Η εξαγωγή των αποτελεσμάτων των προαγωγικών εξετάσεων θα γίνει στις 12/06/2020 για τα Λύκεια, Γυμνάσια και Τεχνικές Σχολές. Οι μαθητές, οι οποίοι υστερούν σε ένα ή περισσότερα μαθήματα, καθώς και μαθητές που δεν παρακάθισαν στις προαγωγικές εξετάσεις, λόγω ελλιπούς φοίτησης, θα παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Ενισχυτικής/Υποστηρικτικής Διδασκαλίας.

Τα μαθήματα θα οργανωθούν από τις διευθύνσεις των σχολικών μονάδων και η χρονική τους διάρκεια θα είναι από τις 12/6/2020 έως τις 24/6/2020 για τα Λύκεια, Γυμνάσια και Τεχνικές Σχολές.

Η σχολική μονάδα ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της μπορεί να προχωρήσει σε διαφοροποίηση των ημερομηνιών διεξαγωγής της ενισχυτικής διδασκαλίας, οι οποίες δυνατό να είναι διαφορετικές για κάθε τάξη ή μάθημα, μετά από συνεννόηση με τον Επαρχιακό Επιθεωρητή.

7.  ΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι ανεξετάσεις για τους μαθητές του Γυμνασίου και των Α' και Β' τάξης Λυκείων και Τεχνικών Σχολών θα διενεργηθούν από τις 24/6/2020 έως τις 26/6/2020. Στις 26/6/2020 θα γίνει η εξαγωγή των αποτελεσμάτων και στις 29/6/2020 θα πραγματοποιηθούν οι εγγραφές.

Οι ανεξετάσεις για την Γ' τάξη Λυκείου και Τεχνικών Σχολών θα διενεργηθούν, με ευθύνη της σχολικής μονάδας, μετά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων, από τις 24/06/2020 έως τις 30/06/2020. Η παράδοση των απολυτηρίων των πιο πάνω μαθητών μπορεί να διενεργηθεί και μετά την τελετή αποφοίτησης.

Η σχολική μονάδα ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της μπορεί να προχωρήσει σε διαφοροποίηση των ημερομηνιών διεξαγωγής των ανεξετάσεων μετά από συνεννόηση με τον Επαρχιακό Επιθεωρητή.

8.   ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

8.1   Εγγραφές μαθητών στο Γυμνάσιο

Οι εγγραφές για την Α' τάξη Γυμνασίου θα γίνουν στις 18 και 19 Ιουνίου, για τη Β' τάξη στις 16 Ιουνίου και για τη Γ' τάξη στις 17 Ιουνίου 2020.

8.2    Εγγραφές μαθητών στο Λύκειο

Οι εγγραφές για την Α' τάξη Λυκείου θα γίνουν στις 18 και 19 Ιουνίου, για τη Β' τάξη στις 17 Ιουνίου και για την Γ' τάξη στις 16 Ιουνίου 2020.

8.3   Εγγραφές μαθητών στη Τεχνική Σχολή

Οι εγγραφές για την Α' τάξη των Τεχνικών Σχολών (Θεωρητική Πρακτική Κατεύθυνση) θα γίνουν στις 16,17 και 18 Ιουνίου, για τη Β' τάξη στις 15 Ιουνίου και για τη Γ' τάξη στις 19 Ιουνίου 2020.

8.4   Εγγραφές ανεξεταστέων μαθητών και μαθητών που παρακάθισαν σε κατατακτήριες εξετάσεις

Οι εγγραφές των ανεξεταστέων μαθητών και των μαθητών που θα παρακαθίσουν σε κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν στις 29/06/2020, μετά τη διενέργεια των αντίστοιχων εξετάσεων.

9.   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2020-2021

Οι μαθητές θα παρουσιαστούν στα σχολεία τους, τη Δευτέρα 07 Σεπτεμβρίου 2020. Την ίδια μέρα θα γίνει η κατανομή τους σε τμήματα, θα λάβουν τα διδακτικά τους βιβλία, καθώς και βασικές πληροφορίες και οδηγίες που αφορούν στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Θα ακολουθήσει η έναρξη των μαθημάτων.

10.  ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ)

Τα Επιμορφωτικά Σεμινάρια των Επιθεωρητών προς τους εκπαιδευτικούς θα πραγματοποιηθούν από την 1 η μέχρι την 4η Σεπτεμβρίου 2020. Οδηγίες και σχετικό Πρόγραμμα έχουν περιληφθεί σε σχετική εγκύκλιο (ypp9453) με ημερομηνία ανάρτησης 23/08/2019.

11. ΣΤΟΧΟΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2019-2020

Στο πλαίσιο της προώθησης της αποκέντρωσης και της αυτονομίας της σχολικής μονάδας, οι στόχοι της σχολικής χρονιάς θα καθορίζονται με δημοκρατικές διαδικασίες από τη σχολική μονάδα με γνώμονα τις ιδιαίτερες ανάγκες και τη φυσιογνωμία της. Ο διαχρονικός στόχος «Δεν Ξεχνώ και Αγωνίζομαι», όπως αναλύεται στις σχετικές εγκυκλίους, παραμένει ως ένας από τους στόχους της Σχολικής Χρονιάς 2019-2020.

12. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΑΡΓΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2019-2020

Επισυνάπτεται Παράρτημα Ζ'.

 Δρ Κυπριανός Δ. Λούης                                                Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης

Διευθυντής Μέσης                                                         Διευθυντής Μέσης Τεχνικής αι Επαγγελματικής

Γενικής Εκπαίδευσης                                                    Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


51349