Συμμετοχή στη Βαθμολόγηση των Γραπτών Εξετάσεων του Νέου Συστήματος Διορισμών 2019


Διευθυντές/ντριες Σχολείων

Προδημοτικής, Δημοτικής Μέσης Γενικής και

Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Δήλωση Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στη Βαθμολόγηση των Εξεταστικών Δοκιμίων των Γραπτών Εξετάσεων του Νέου Συστήματος Διορισμών στην Εκπαίδευση 2019

Στα πλαίσια του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικού) (Αρ.2) Νόμου του 2015 και των περί Γραπτών Εξετάσεων για Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων Κανονισμούς του 2017, παρακαλείστε όπως ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς των Σχολείων σας ότι μπορούν να δηλώσουν ενδιαφέρον για ανάληψη καθηκόντων βαθμολόγησης των εξεταστικών δοκιμίων των Γραπτών Εξετάσεων του Νέου Συστήματος Διορισμών στην Εκπαίδευση, οι οποίες ολοκληρώνονται στις 7 Δεκεμβρίου 2019.

Σημειώνεται ότι για τις εν λόγω εξετάσεις θα λειτουργήσει ένα Βαθμολογικό Κέντρο στη Λευκωσία και η βαθμολόγηση θα πρέπει να πραγματοποιείται σε μη εργάσιμο χρόνο.

Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος για την ανάληψη καθηκόντων βαθμολογητή θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υ.Π.Π.Α.Ν (www.moec.gov.cy), από την Τρίτη. 26/11/2019. 14:00 μέχρι και τη Δευτέρα. 02/12/2019. ώρα 14:00.

Κωδικός

Μαθήματος

Μάθημα

101

Γνώση Ελληνικής Γλώσσας (*)

102

Δεξιότητες - Κοινό Μέρος (**)

201

Δεξιότητες -Προσχολικής

210

Νηπιαγωγοί

301

Δεξιότητες -Δημοτικής

310

Δημοτική Εκπαίδευση-Ελληνικά

311

Δημοτική Εκπαίδευση-Μαθηματικά

410

Ειδικοί Εκπαιδευτικοί (Ειδικότητα Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργικών και Προσαρμοστικών Δυσκολιών)

411

Ειδικοί Εκπαιδευτικοί (Ειδικότητα Λογοθεραπείας)

412

Ειδικοί Εκπαιδευτικοί (Ειδικότητα Φυσιοθεραπείας)

413

Ειδικοί Εκπαιδευτικοί (Ειδικότητα Εργοθεραπείας)

414

Ειδικοί Εκπαιδευτικοί (Ειδικότητα Κωφών)

415

Ειδικοί Εκπαιδευτικοί (Ειδικότητα Μουσικοθεραπείας)

501

Δεξιότητες -Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής

510

Θρησκευτικά

513

Φιλολογικά - Γλώσσα/Λογοτεχνία

514

Φιλολογικά - Λατινικά

515

Φιλολογικά -Αρχαία

516

Φιλολογικά - Ιστορία

517

Μαθηματικά

518

Φυσική

519

Χημεία

520

Βιολογία

521

Αγγλικά

522

Γαλλικά

524

Εμπορικά/Οικονομικά-Εμπορικά

525

Εμπορικά/Οικονομικά-Λογιστική

526

Εμπορικά/Οικονομικά-Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

527

Εμπορικά/Οικονομικά-Οικονομικά-Πολιτική Οικονομία

528

Φυσική Αγωγή

529

Μουσική

530

Πληροφορική/Επιστήμη Η.Υ.

531

Συμβουλευτική και Επαγγελματική Αγωγή

532

Σχεδιασμός και Τεχνολογία

533

Γεωγραφία

534

Οικιακή Οικονομία

536

Τέχνη

611

Γεωπονία (Γενική)

614

Δομικά (Αρχιτεκτονική)

615

Δομικά (Πολιτική Μηχανική - Κατασκευές)

616

Ηλεκτρολογία (Γενική)

619

Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

620

Μηχανική Αυτοκινήτων

621

Μηχανολογία (Γενική)

625

Ξενοδοχειακά (Μαγειρική)

626

Ξενοδοχειακά (Τραπεζοκομία)

627

Ξενοδοχειακά (Γενικά Α5 - Α7)

628

Ξενοδοχειακά (Τραπεζοκομία Α5 - Α7)

629

Διακοσμητική

630

Ξυλουργική - Επιπλοποιία

631

Σχεδίαση Επίπλων

632

Σχεδίαση - Κατασκευή Ενδυμάτων

635

Γραφικές Τέχνες

(*) Η βαθμολόγηση θα γίνει από την ειδικότητα των Φιλολόγων.

(**) Η βαθμολόγηση θα γίνει από Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων. Μεταπτυχιακός τίτλος στον τομέα των Παιδαγωγικών ή της Ψυχολογίας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησής τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκτυπώσουν αντίγραφο για το αρχείο τους. Το ηλεκτρονικό σύστημα θα αποστείλει αυτόματα στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο επιβεβαίωση υποβολής αίτησης στην οποία θα αναγράφεται ο «Κωδικός Αίτησης».

Οι ενδιαφερόμενοι για την ανάληψη καθηκόντων βαθμολογητών θα πρέπει να ανήκουν σε μια από τις πιο κάτω κατηγορίες:

α. Μέλη των Ομάδων Θεματοθετών κάθε ειδικότητας

β. Επιθεωρητές του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της οικείας ειδικότητας

γ. Διευθυντές ή Βοηθοί Διευθυντές Α' ή Βοηθοί Διευθυντές ή Εκπαιδευτικοί/Εκπαιδευτές της οικείας ειδικότητας Δημοσίων σχολείων της Δημοκρατίας, οι οποίοι κατέχουν μόνιμη οργανική θέση και έχουν διδάξει το υπό βαθμολόγηση γνωστικό αντικείμενο τουλάχιστον για 5 έτη.

Εμπειρία στη βαθμολόγηση των γραπτών των Παγκύπριων Εξετάσεων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. Τονίζεται ότι οι υποψήφιοι βαθμολογητές δεν πρέπει να έχουν μέχρι 4ου βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με υποψήφιο που θα παρακαθίσει στις Εξετάσεις του Νέου Συστήματος Διορισμών στην Εκπαίδευση 2019 στο συγκεκριμένο αντικείμενο εξέτασης. Οι βαθμολογητές θα κληθούν να υπογράψουν σχετικό Συμβόλαιο/Υπεύθυνη Δήλωση πριν από την έναρξη της διαδικασίας βαθμολόγησης.

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τους περί Γραπτών Εξετάσεων για Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων Κανονισμούς του 2017, οι βαθμολογητές δεν πρέπει να είναι ιδιοκτήτες Φροντιστηρίων ή άτομα που έχουν συγγενείς 1ου ή 2ου βαθμού ιδιοκτήτες Φροντιστηρίων, στα οποία διδάσκονται γνωστικά αντικείμενα που περιλαμβάνονται στις πιο πάνω Εξετάσεις. Επίσης, οι βαθμολογητές απαγορεύεται να διδάσκουν σε Φροντιστήρια μαθήματα προετοιμασίας υποψηφίων στα γνωστικά αντικείμενα των συγκεκριμένων εξετάσεων και να έχουν συγγενείς 1ου και 2ου βαθμού, οι οποίοι διδάσκουν σε Φροντιστήρια αυτά τα γνωστικά αντικείμενα.

Οι βαθμολογητές θα κληθούν να συμμετάσχουν σε υποχρεωτικά σεμινάρια επιμόρφωσης που θα διοργανωθούν ειδικά για τον σκοπό αυτό από την Υπηρεσία Εξετάσεων.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter2240