Εγκύκλιος για τις απουσίες μαθητών/τριών της Α' Λυκείων στις Κεντρικές Εξετάσεις Τετραμήνων


Διευθυντές/Διευθύντριες
Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης και
Ιδιωτικών Σχολείων ιδίου τύπου

Θέμα: Απουσίες μαθητών/μαθητριών της Α' τάξης Λυκείων και Τεχνικών Σχολών κατά τη διεξαγωγή των Κεντρικών Εξετάσεων Τετραμήνων

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σύμφωνα με τους Περί Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμούς του 2017, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

 1. Μαθητές/μαθήτριες που δικαιολογημένα κατά την κρίση της Διευθυντικής Ομάδας δεν προσέρχονται σε κανονική εξέταση Α' σειράς τετραμήνου, είτε τον Δεκέμβριο είτε τον Μάϊο - Ιούνιο, θα εξετάζονται στη Β' σειρά εξέτασης που θα είναι η αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα της εξέτασης.
 2. Μαθητές/μαθήτριες οι οποίοι/οποίες δικαιολογημένα δεν προσέρχονται στη Β' σειρά εξέτασης οποιουδήποτε τετραμήνου, θα παραπέμπονται στις ανεξετάσεις του Ιουνίου και θα εξετάζονται γραπτώς για το αντίστοιχο τετράμηνο που δεν προσήλθαν στην εξέταση. Οι μαθητές/μαθήτριες αυτοί/αυτές διατηρούν την προφορική βαθμολογία του τετραμήνου και το 10% της γραπτής αξιολόγησης από το 45-λεπτο διαγώνισμα. Οι βαθμολογίες αυτές θα δίνονται ΓΡΑΠΤΩΣ στους/στις μαθητές/μαθήτριες.
 3. Εξαίρεση στο πιο πάνω αποτελούν οι μαθητές/μαθήτριες οι οποίοι/οποίες δεν προσέρχονται στην Α' και Β' σειρά εξετάσεων λόγω συμμετοχής τους σε διεθνείς αθλητικές ή άλλες εκδηλώσεις οι οποίες έτυχαν της έγκρισης του ΥΠΠΑΝ. Οι μαθητές/μαθήτριες αυτοί/αυτές θα παρακάθονται σε κεντρικές εξετάσεις σε ημερομηνίες που θα ορίζονται από το ΥΠΠΑΝ πριν από τη λήξη του αντίστοιχου τετραμήνου. Στην περίπτωση που δεν προσέλθουν στην καθορισμένη ημερομηνία τότε θα παραπέμπονται στις ανεξετάσεις Ιουνίου και θα ισχύει ότι και στο σημείο 2.
 4.  Οι μαθητές/μαθήτριες που ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΑ δεν προσέρχονται στις κεντρικές προαγωγικές εξετάσεις του πρώτου ή/και του δεύτερου τετραμήνου θα παραπέμπονται στις ανεξετάσεις του Ιουνίου. Θα εξετάζονται μόνο γραπτώς στην ύλη και των ΔΥΟ τετραμήνων, χωρίς να διατηρούν τη βαθμολογία των τετραμήνων. Ο βαθμός της εξέτασης θεωρείται ως ο βαθμός της σχολικής χρονιάς και για να προαχθούν θα πρέπει να πάρουν σε κάθε μάθημα βαθμό τουλάχιστον «Σχεδόν Καλά», 10.
 5. Οι μαθητές/μαθήτριες που παραπέμπονται στις ανεξετάσεις Ιουνίου λόγω μη πλήρους φοίτησης, εξετάζονται μόνο γραπτώς στην εξεταστέα ύλη και των ΔΥΟ τετραμήνων, χωρίς να διατηρούν τη βαθμολογία των τετραμήνων. Ο βαθμός της εξέτασης θεωρείται ως ο βαθμός της σχολικής χρονιάς και για να προαχθούν θα πρέπει να πάρουν σε κάθε μάθημα βαθμό τουλάχιστον «Σχεδόν Καλά», 10.
 6. Σημειώνεται ότι, οι εξετάσεις Α' και Β' σειράς καθώς επίσης οι εξετάσεις που αναφέρονται στο σημείο 3 και οι ανεξετάσεις Ιουνίου οργανώνονται κεντρικά από το ΥΠΠΑΝ.
 7. Με το πέρας της Α' και Β' σειράς εξετάσεων του κάθε τετραμήνου και με στόχο τον καλύτερο προγραμματισμό των ανεξετάσεων, οι Διευθύνσεις των σχολείων ενημερώνουν τη ΔΜΓΕ και τη ΔΜΤΕΕΚ σχετικά με τον αριθμό των μαθητών/μαθητριών που δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα δεν προσήλθαν στις εξετάσεις, καθώς επίσης και τα μαθήματα εξέτασής τους.

  Δρ Κυπριανός Δ. Λούης                                                       Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης

  Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης   Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής
                                                                                               Εκπαίδευσης και ΚατάρτισηςComments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter1374