Προκήρυξη Διαγωνισμού Σχολικών Παραδειγμάτων Καλής Πρακτικής σε Θέματα Ασφάλειας και Υγείας 2019-2020


Διευθυντές/Διευθύντριες Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων Δημοτικής, Μέσης Γενικής, και

Μέσης Τεχνικής, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

 Θέμα: Προκήρυξη Διαγωνισμού Σχολικών Παραδειγμάτων Καλής Πρακτικής σε Θέματα Ασφάλειας και Υγείας 2019-2020

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, πληροφορείστε ότι το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο πλαίσιο της ένταξης των θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου, προκηρύσσουν Διαγωνισμό με θέμα “Σχολικά Παραδείγματα Καλής Πρακτικής σε Θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου”.

Στόχοι του διαγωνισμού:

Οι στόχοι του Διαγωνισμού είναι οι εξής:

 • Η προώθηση των θεμάτων Ασφάλειας στο άμεσο σχολικό περιβάλλον, καθώς και στην ευρύτερη κοινότητα που δραστηριοποιούνται οι μαθητές/μαθήτριες (π.χ. γειτονιά, πάρκο/ παιχνιδότοπος, πεζόδρομος κ.λπ.). Τα παραδείγματα αποσκοπούν στο να καταδείξουν τα οφέλη που απορρέουν από την τήρηση καλών πρακτικών ασφάλειας και υγείας.
 • Καθορισμός δράσεων, ώστε να προωθηθεί η εκτίμηση και η σωστή διαχείριση κινδύνων που εντοπίζονται. Ενθαρρύνεται ιδιαίτερα η ανάπτυξη ικανότητας για δράση, η οποία μπορεί να συνδυάζει στοιχεία από τα ακόλουθα: ενεργός συμμετοχή, διεκδίκηση δικαιωμάτων, αξιολόγηση κινδύνων, απόκτηση δεξιοτήτων για αυτοπροστασία, συμβουλή και συνεργασία με εμπειρογνώμονες, σχολική και κοινοτική συμμετοχή, προώθηση αλλαγών κ.ά.

Θέματα που περιλαμβάνονται στον διαγωνισμό - πηγές κινδύνων:

 •  ηλεκτρικό ρεύμα (κίνδυνος π.χ. για ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, εγκαύματα)
  •  αιχμηρά αντικείμενα (κίνδυνος π.χ. για κοψίματα)
  •  χημικές ουσίες (κίνδυνος π.χ. για δηλητηριάσεις, αναπνευστικά προβλήματα, δερματικές παθήσεις)
  •  υψομετρική διαφορά (κίνδυνος π.χ. πτώσης)
  • καταλληλότητα δαπέδων και υαλοπινάκων (κίνδυνος π.χ. ολίσθησης, πτώσης, τραυματισμού)
  • κατάσταση παιχνιδιών (κίνδυνος π.χ. τραυματισμού στο πάρκο γειτονιάς)
  • πισίνα (κίνδυνος π.χ. πνιγμού)
  •  κλειστοί χώροι (κίνδυνος π.χ. από ανεπαρκή εξαερισμό αποθήκης, έκθεση σε θόρυβο από εξοπλισμό εργαστηρίου)
  •  καταστάσεις/συμπεριφορές που μπορεί να προκαλέσουν ατύχημα (κίνδυνος π.χ. για έγκαυμα, ασφυξία, δηλητηρίαση κ.ά.)
  •  κακή στάση σώματος, λανθασμένος χειρισμός φορτίου, τρόπος χρήσης Η/Υ κ.ά. (κίνδυνος π.χ. για μυοσκελετικές παθήσεις)
  • πρόληψη ατυχημάτων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους (κίνδυνος π.χ. στην αυλή σχολείου, στους χώρους διασκέδασης νέων, στο βουνό, στη θάλασσα, στο πάρκο)
  •  έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες (κίνδυνος π.χ. κρυοπαγημάτων, υποθερμίας)
  • ασφάλεια και υγιεινή στο χώρο των εργαστηρίων.

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο του διαγωνισμού εξαιρείται η κυκλοφοριακή αγωγή, η ασφάλεια στο διαδίκτυο, καθώς επίσης θέματα διαπροσωπικών σχέσεων (π.χ. διαχείριση συγκρούσεων, εκφοβιστική συμπεριφορά κ.ά.), τα οποία ενισχύονται με άλλες παράλληλες δράσεις.

Διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης με μία ή περισσότερες συμμετοχές.

Για κάθε συμμετοχή που υποβάλλεται είναι αναγκαία η συμπλήρωση του Εντύπου Υποβολής Αίτησης (Παράρτημα Α) για τεκμηρίωση της διαδικασίας υλοποίησης της δράσης. Τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων που θα υποβληθούν παρατίθενται στο Παράρτημα Β.

Οι εργασίες θα πρέπει να υποβληθούν σε έντυπη μορφή στο Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας στο ΥΠΠΑΝ στη διεύθυνση «Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 1434 Λευκωσία», (υπόψη κ. Χρήστου Αντωνιάδη, γραφείο 138Γ') μέχρι τις 29 Μαίου 2020.

Βράβευση:

Θα βραβευτούν τα σχολεία που θα βελτιώσουν με ευδιάκριτο τρόπο τα επίπεδα ασφάλειας και υγείας στο σχολικό ή/και στο ευρύτερο περιβάλλον των μαθητών και θα συμβάλουν καθοριστικά στη δημιουργία κουλτούρας ασφάλειας και υγείας. Θα απονεμηθεί τιμητικό δίπλωμα και χρηματικό βραβείο αξίας €400 στην πρώτη καλύτερη συμμετοχή από κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης όπως φαίνεται πιο κάτω:

-  Προδημοτική και Δημοτική

-  Γυμνασιακή

-  Λυκειακή περιλαμβανομένης και της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Τα βραβεία θεωρούνται αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας και θα απονεμηθούν στις βραβευμένες σχολικές μονάδες κατά τη διάρκεια της Τελετής Έναρξης της Εβδομάδας Ασφάλειας και Υγείας 2020, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2020.

Βοηθητικό υλικό:

Με την εφαρμογή του Νέου Αναλυτικού Προγράμματος στην εκπαίδευση, το Πρόγραμμα Σπουδών Αγωγής Υγείας περιλαμβάνει τη θεματική ενότητα 2.5 «Ανάπτυξη ασφαλούς και υγιούς ζωής», στα πλαίσια της οποίας αναπτύσσονται δράσεις που στοχεύουν στην ασφάλεια των ατόμων. Για την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του διαγωνισμού, οι εκπαιδευτικοί προτρέπονται να αξιοποιούν το υλικό που αναφέρεται σε θέματα ασφάλειας και είναι αναρτημένο στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

-http://www.moec.gov.cy/agogi_ygeias/yliko_nap.html (Αγωγή Υγείας, ΥΠΠ) -http://www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/Themata/oikiaki_oikonomia/index.html (Οικιακή Οικονομία - Μέση Εκπαίδευση, ΥΠΠ)

-http://www.napofilm.net/el?set_language=el (κοινοπραξία NAPO - Ευρωπαϊκή συνεργασία σε θέματα επαγγελματικής ασφάλειας)

-http://www.schools.ac.cy/programmes/asfaleia-ygeia/ (διδακτικό υλικό που ετοιμάστηκε από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο στοχεύει στην ένταξη θεμάτων ασφάλειας και υγείας στο εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου).

Επιπρόσθετες πληροφορίες για τα κριτήρια αξιολόγησης των εργασιών που θα υποβληθούν βρίσκονται στο συνημμένο έντυπο, Παράρτημ α Β.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Συντονιστή κ. Χρήστο Αντωνιάδη, Γ ραφείο Ασφάλειας και Υγείας, στο τηλέφωνο 22800965.

  Σοφία Γεωργίου Ιωάννου                 Δρ Κυπριανός Δ. Λούης          Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης 

  Αναπλ. Διευθύντρια                          Διευθυντής Μέσης                    Διευθυντής Μέσης Τεχνικής, 

  Δημοτικής Εκπαίδευσης                   Γενικής Εκπαίδευσης                Επαγγελματικής Εκπαίδευσης                                                                                                                                        Και Κατάρτισης

 

 Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

339