Αξιολόγηση, προαγωγή και απόλυση μαθητών/μαθητριών Μέσης Εκπαίδευσης


Διευθυντές/Διευθύντριες Δημόσιων Σχολείων Μέσης Γενικής

και Μέσης Τεχνικής και Εκπαίδευσης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Ιδίου Τύπου)

Θέμα: Αξιολόγηση, προαγωγή και απόλυση μαθητών/μαθητριών Μέσης Εκπαίδευσης

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, ανεξάρτητα των όσων περιλαμβάνονται στους περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμούς του 2017, τους Τροποποιητικούς Κανονισμούς του 2019, καθώς και σε οποιουσδήποτε άλλους κανονισμούς και εγκυκλίους για τις εξετάσεις προαγωγής, απόλυσης και ανεξετάσεις μαθητών/μαθητριών και λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση που διαμορφώνεται με την εκδήλωση της πανδημίας της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 και την ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας, για τη φετινή σχολική χρονιά 2019 - 2020 αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

Θέματα Προαγωγής και Απόλυσης

1.  Για τις Α' και Β' τάξεις Γυμνασίων:

Οι μαθητές/μαθήτριες προάγονται στις επόμενες τάξεις χωρίς να παρακαθίσουν σε γραπτές προαγωγικές εξετάσεις ή ανεξετάσεις.

2.  Για τη Γ' τάξη Γυμνασίου:

Οι μαθητές/μαθήτριες απολύονται χωρίς απολυτήριες εξετάσεις ή ανεξετάσεις.

3.   Για τις Α' και Β' τάξεις Λυκείων και 1ο και 2ο έτος Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΤΕΣΕΚ):

Α. Οι μαθητές/μαθήτριες προάγονται στις επόμενες τάξεις χωρίς να παρακαθίσουν σε γραπτές προαγωγικές εξετάσεις, εξετάσεις Β' Τετραμήνου ή ανεξετάσεις, νοουμένου ότι δεν σημείωσαν αριθμό απουσιών μεγαλύτερο των εκατό τριάντα πέντε (135), συμπεριλαμβανομένου του αριθμού αυτού για το έτος, ή μεγαλύτερο των εξήντα επτά (67) για το Β' τετράμηνο, μέχρι την 10η ή και 13η Μαρτίου 2020, ημέρες διακοπής των μαθημάτων, λόγω της πανδημίας. Σε αντίθετη περίπτωση, σύμφωνα με τους Κανονισμούς, με απόφαση του Καθηγητικού Συλλόγου οι μαθητές/μαθήτριες παραμένουν στάσιμοι/στάσιμες.

Β. Οι μαθητές/μαθήτριες οι οποίοι/οποίες έχουν σημειώσει αριθμό απουσιών από εκατόν είκοσι (120) μέχρι εκατόν τριάντα τέσσερις (134), των δύο αριθμών συμπεριλαμβανομένων, δεν παραπέμπονται σε ανεξετάσεις και προάγονται. Το ίδιο εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που οι μαθητές/μαθήτριες σημείωσαν αριθμό απουσιών μεγαλύτερου του επταπλάσιου των περιόδων διδασκαλίας που προβλέπονται στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα που ισχύει για κάθε μάθημα.

4.   Για τη Γ' τάξη Λυκείου και 3ο έτος ΤΕΣΕΚ

Α. Η λήξη των μαθημάτων ορίζεται την Παρασκευή, 29 Μαΐου 2020.

B. Μαθητές/μαθήτριες της Γ' Λυκείου και 3ου έτους ΤΕΣΕΚ οι οποίοι/οποίες σημείωσαν αριθμό απουσιών μεγαλύτερο των εκατό τριάντα πέντε (135), συμπεριλαμβανομένου του αριθμού αυτού για το έτος, ή μεγαλύτερο των εξήντα επτά (67) για το Β' Τετράμηνο, μέχρι τη λήξη των μαθημάτων, την 29η Μαΐου 2020, δεν απολύονται, λόγω μη πλήρους φοίτησης και είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τα μαθήματα της τάξης την επόμενη σχολική χρονιά.

Σημειώνεται ότι με βάση το άρθρο 18 (17) των Κανονισμών, στις περιπτώσεις μαθητών/μαθητριών με μη πλήρη φοίτηση, ο Καθηγητικός Σύλλογος έχει τη διακριτική εξουσία σε ειδικές, δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις μαθητών/μαθητριών, που παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένης και της ψυχικής υγείας, να αποφασίζει διαφορετικά.

Θέματα Αξιολόγησης

1.   Γυμνάσια

1. Οι υφιστάμενοι Κανονισμοί για θέματα αξιολόγησης ισχύουν. Η αξιολόγηση των μαθητών/μαθητριών για το Β' Τετράμηνο θα γίνει στη βάση της φοίτησης μέχρι τις 10 ή 13 Μαρτίου 2020.

2. Ο τελικός βαθμός έτους, ανά μάθημα (για όλα τα μαθήματα), υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των βαθμολογιών στα δύο Τετράμηνα.

3. Οι μαθητές/μαθήτριες δεν παραμένουν στάσιμοι/στάσιμες για λόγους επίδοσης και προάγονται στην επόμενη τάξη, διατηρώντας τη σχετική βαθμολογία τους.

2.  Α' και Β' τάξεις Λυκείων και 1ο και 2οέτος ΤΕΣΕΚ
1. Η αξιολόγηση των μαθητών/μαθητριών για το Β' Τετράμηνο, στα εξεταζόμενα και μη εξεταζόμενα μαθήματα, θα γίνει στη βάση της φοίτησης μέχρι τις 10 ή 13 Μαρτίου 2020.

2. Ο/Η Διδάσκων/διδάσκουσα εκπαιδευτικός θα παραδώσει, για όλα τα μαθήματα, μόνο ένα βαθμό για κάθε μάθημα, ο οποίος θα καταχωρηθεί από τη Γραμματεία στη στήλη «Προφορική Επίδοση» του ενδεικτικού. Ο βαθμός αυτός, θα λογίζεται ως βαθμός Β' Τετραμήνου.

3. Ο τελικός βαθμός έτους, ανά μάθημα (για όλα τα μαθήματα), υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των βαθμολογιών στα δύο Τετράμηνα.

4. Οι μαθητές/μαθήτριες δεν παραμένουν στάσιμοι/στάσιμες για λόγους επίδοσης και προάγονται στην επόμενη τάξη, διατηρώντας τη σχετική βαθμολογία τους.

3.  Γ' τάξη Λυκείου και 3οέτος ΤΕΣΕΚ

1. Οι μαθητές/μαθήτριες της Γ' Λυκείου και του 3ου έτους ΤΕΣΕΚ παρακάθονται σε Παγκύπριες Εξετάσεις Απόλυσης σύμφωνα με το σχετικό πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί.

1. Η αξιολόγηση των μαθητών/μαθητριών για το Β' Τετράμηνο, στα εξεταζόμενα και μη εξεταζόμενα μαθήματα, θα γίνει στη βάση της φοίτησης κατά τη διάρκεια του Β' Τετραμήνου.

2. Ο τελικός βαθμός έτους, για τα μη εξεταζόμενα μαθήματα, υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των βαθμολογιών στα δύο Τετράμηνα.

3. Ο τελικός βαθμός έτους, για τα εξεταζόμενα μαθήματα, υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των βαθμολογιών στα δύο Τετράμηνα και στις απολυτήριες εξετάσεις με βαρύτητα 35% για κάθε τετράμηνο και 30% για τον βαθμό τελικής εξέτασης.

4. Ο βαθμός του Β' Τετραμήνου στα εξεταζόμενα και μη εξεταζόμενα μαθήματα να ανακοινωθεί στους μαθητές/μαθήτριες πριν τη λήξη των μαθημάτων.

5. Οι μαθητές/μαθήτριες της Γ' Λυκείου και 3ου έτους ΤΕΣΕΚ οι οποίοι/οποίες δεν απολύονται (με απόφαση του Καθηγητικού Συλλόγου) παραπέμπονται σε ανεξετάσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν τον Σεπτέμβριο 2020.

Σημειώνεται ότι για τη φετινή σχολική χρονιά, το δικαίωμα υποβολής αιτήματος των μαθητών/μαθητριών για βελτίωση βαθμολογίας στα μη εξεταζόμενα μαθήματα μέσω εξετάσεων, θα εφαρμοστεί μόνο για τη Γ' Λυκείου και 3ο έτος ΤΕΣΕΚ. Οι μαθητές/μαθήτριες θα πρέπει να υποβάλουν το σχετικό αίτημά τους στη Γραμματεία του σχολείου τους, μέχρι τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου 2020.

Πρόγραμμα Δημιουργικότητα - Δράση - Κοινωνική Προσφορά (ΔΔΚ)

Η αξιολόγηση/αποτίμηση της συμμετοχής του/της μαθητή/μαθήτριας στο πρόγραμμα ΔΔΚ θα γίνει όπως προβλέπεται στους Κανονισμούς.

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης                                           Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης

Διευθυντής                                                                Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και

Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης                     Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


6361