Πλαίσιο Δράσης και Οδηγίες για εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα Σχολεία Μέσης (Αναθεωρημένη)


Διευθυντές/Διευθύντριες Μέσης Γενικής και
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ

Θέμα: Πλαίσιο Δράσης και Οδηγίες για την εφαρμογή της σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα Σχολεία Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας αποστέλλεται, συνημμένα, Πλαίσιο Δράσης και Οδηγίες με συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές για εφαρμογή της σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, στα Δημόσια Σχολεία Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και αντικαθιστούν προηγούμενες οδηγίες για το ίδιο θέμα.

Παρακαλείστε, όπως ενημερώσετε σχετικά το διδακτικό προσωπικό του σχολείου σας και μεριμνήσετε για την αποτελεσματική υλοποίησή του στην περίπτωση που κριθεί αναγκαία η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο σχολείο σας.

Πλαίσιο Δράσης και Οδηγίες για την Εφαρμογή της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στα Σχολεία Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Οι κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο Δράσης, αφορούν στα Γυμνάσια, στα Λύκεια και στις Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και αντικαθιστούν προηγούμενες οδηγίες για το ίδιο θέμα.

1.     Μετά από τη σχετική τροποποίηση των Κανονισμών και σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού, η φοίτηση κατά το σχολικό έτος 2020-21 θα εξασφαλίζεται με εξ αποστάσεως εκπαίδευση την οποία παρέχει το σχολείο, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Απουσία αριθμού μαθητών/-τριών για λόγους υγειονομικής προστασίας, προκειμένου να παραμείνουν σε κατ’ οίκον περιορισμό, μετά από οδηγίες των Υγειονομικών Αρχών και του σχολείου.

(β) Απουσία ολόκληρου τμήματος ή αριθμού τμημάτων του σχολείου για λόγους υγειονομικής προστασίας, προκειμένου να παραμείνουν σε κατ’ οίκον περιορισμό, μετά από οδηγίες των Υγειονομικών Αρχών και του σχολείου.

2.    Απουσία ορισμένου αριθμού μαθητών/τριών

2.1   Η διεύθυνση του σχολείου ενημερώνει τους γονείς/κηδεμόνες ότι όλοι οι μαθητές/τριες οφείλουν με δική τους ευθύνη να διατηρούν τον λογαριασμό τους και να χρησιμοποιούν για πρόσβαση τους κωδικούς τους. Οι λογαριασμοί των μαθητών/-τριών των Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, είναι σε λειτουργία και αξιοποιούνται από τους/τις μαθητές/μαθήτριες από την προηγούμενη σχολική χρονιά.

Πληροφορείστε ότι, οι λογαριασμοί των μαθητών/τριών Α' Γυμνασίου και Α' Λυκείου, καθώς και των νέων εγγραφών, έχουν δημιουργηθεί και μπορούν να δοθούν στους/στις μαθητές/μαθήτριες. Η εξαγωγή των λογαριασμών αυτών, γίνεται μέσω της πλατφόρμας Eservices, με την επιλογή «εξαγωγή λογαριασμών σε αρχείο αρχείο xlsx. (https://eservices.moec.qov.cv/Office365/loqariasmoi/loqin )

2.2   Εξασφαλίζεται συμμετοχή των μαθητών που απουσιάζουν προσωρινά στη διδασκαλία που γίνεται στο τμήμα στο οποίο ανήκουν, μέσω σύγχρονης/ταυτόχρονης εξ αποστάσεως σύνδεσής τους με το λογισμικό MS Teams.

Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας στην τάξη ο εκπαιδευτικός μεριμνά για τη σύνδεση και παρακολούθηση των μαθημάτων από τους μαθητές που απουσιάζουν μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχει εγκατασταθεί στην αίθουσα διδασκαλίας.

2.3   Σημειώνεται επίσης ότι στη διάρκεια της σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας χειρισμός της βιντεοκάμερας γίνεται μόνο από τον εκπαιδευτικό, κατά τρόπο που να διασφαλίζεται ότι οι μαθητές/τριες που απουσιάζουν θα παρακολουθούν οπτικά τον εκπαιδευτικό τους.

2.4     Κατά την εφαρμογή του προγράμματος εξ αποστάσεως διδασκαλίας τηρούνται παρουσίες και καταγράφονται τυχόν απουσίες. Σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς η εξ αποστάσεως διδασκαλία θεωρείται κανονική φοίτηση.

2.5   Οι μαθητές/τριες που απουσιάζουν λόγω κατ’ οίκον περιορισμού για λόγους υγειονομικής προστασίας και παρακολουθούν εξ αποστάσεως διδασκαλία δύνανται, μετά το πέρας του μαθήματος, να υποβάλλουν γραπτώς απορίες μέσω της MS Teams τις οποίες και διεξέρχεται ο εκπαιδευτικός παρέχοντας τους εξ αποστάσεως στήριξη.

2.6   Τυχόν αντικαταστάτες/τριες εφαρμόζουν σε τμήμα όπου απουσιάζει αριθμός μαθητών την ως άνω διαδικασία. Αντικαταστάτες/τριες, όπως και άλλοι εκπαιδευτικοί που τυχόν δεν το έπραξαν μέχρι τώρα, αναμένεται να εξασφαλίσουν λογαριασμό Office 365 με σχετικό «Αίτημα για δημιουργία λογαριασμού» στην Ιστοσελίδα του Σ.Ε.Π. [Αίτημα για λογαριασμό].

2.7   Οι εκπαιδευτικοί που θα εφαρμόσουν στα τμήματά τους πρόγραμμα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει σχετικά προγράμματα επιμόρφωσης ή να έχουν ενημερωθεί και εμβαθύνει στο επιμορφωτικό υλικό που υπάρχει αναρτημένο στις ιστοσελίδες του Υ.Π.Π.Α.Ν. και του Π.Ι.. Εκπαιδευτικοί οι οποίοι θεωρούν ότι χρειάζονται περαιτέρω ενημέρωση/επιμόρφωση για τη μέθοδο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα πρέπει να παρακολουθήσουν ταυτόχρονα τα σχετικά προγράμματα επιμόρφωσης ή να ανατρέξουν στο επιμορφωτικό υλικό στις Ιστοσελίδες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του ΥΠΠΑΝ.

2.8    Παροχή στήριξης σε τεχνικά θέματα για τη χρήση του προγράμματος Microsoft Teams, παρέχεται στον αριθμό 22-697960 (08:00-15:00). Χρήσιμο υλικό για επιμόρφωση περιέχεται και στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

https://www.pi.ac.cy/pi/index.php?option=com content&view=article&id=2884&Itemid=487&l ang=el και https://office365.schools.ac.cy/

Για περισσότερες πληροφορίες, που αφορούν στη δημιουργία λογαριασμού Office365 για τις ανάγκες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, μπορείτε να ανατρέξετε στην εγκύκλιο με αρ. φακ. 13.25.40.66/3 ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2020.

2.9   Οι μαθητές/τριες που απουσιάζουν λόγω της λήψης μέτρων υγειονομικής προστασίας ενημερώνονται σχετικά από τον υπεύθυνο τμήματος, σε συνεννόηση με τη διεύθυνση του σχολείου και καθοδηγούνται επίσης για την πρόσβαση και χρήση σχετικών με τα μαθήματα υλικού ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

2.10   Εκπαιδευτικοί οι οποίοι θεωρούν ότι χρειάζονται περαιτέρω ενημέρωση/επιμόρφωση για τη μέθοδο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα πρέπει να παρακολουθήσουν ταυτόχρονα τα σχετικά προγράμματα επιμόρφωσης ή να ανατρέξουν στο επιμορφωτικό υλικό στις Ιστοσελίδες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του ΥΠΠΑΝ.

3.    Παραμονή κατ’ οίκον ολόκληρου τμήματος

3.1   Καταρτίζεται εβδομαδιαίο ή δεκαπενθήμερο πρόγραμμα διδασκαλίας, στη βάση του ισχύοντος ωρολογίου προγράμματος του σχολείου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα που περιλαμβάνονταν στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Η διδασκαλία προσαρμόζεται στις συνθήκες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και το κάθε διδασκόμενο αντικείμενο διαρκεί 35 λεπτά, εκ των οποίων 10 - 15 λεπτά αφιερώνονται σε επίλυση αποριών και διαδραστική επικοινωνία του εκπαιδευτικού με την τάξη. Οι εκπαιδευτικοί προσαρμόζουν τη διδασκαλία τους, αξιοποιώντας παράλληλα και τη μέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ούτως ώστε να καλύπτονται οι εκάστοτε πυρηνικές γνώσεις και να ικανοποιούνται οι σχετικοί δείκτες επάρκειας.

3.2   Η εξ αποστάσεως διδασκαλία γίνεται από τους εκπαιδευτικούς μέσα από τις αίθουσες του σχολείου τους. Εκπαιδευτικοί οι οποίοι, για λόγους Υγειονομικού Πρωτοκόλλου, παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό, δύνανται εφ’ όσον δεν νοσούν να συμμετάσχουν κανονικά στο πρόγραμμα με εξ αποστάσεως διδασκαλία από την οικία τους, εφ’ όσον γίνουν οι απαραίτητες συνεννοήσεις με τη διεύθυνση του σχολείου.

4.     Πρόγραμμα Ασύγχρονης Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης και Κοινωνικοποίησης με τη χρήση διαδικτυακών μέσων

Υπογραμμίζεται ότι, υπό τις περιστάσεις και με τις έκτακτες συνθήκες της πανδημίας, στα σχολεία εφαρμόζονται ταυτόχρονα πρακτικές τόσο σύγχρονης, όσο και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση επιτελεί κυρίως συμπληρωματικό, επικουρικό και ενισχυτικό ρόλο και δεν αποτελεί εναλλακτική επιλογή. Προγραμματισμός και δράσεις για ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση αναπτύσσονται σε όλα τα σχολεία, ασχέτως της ενδεχόμενης απουσίας μαθητών/-τριών για λόγους υγειονομικής προστασίας.

4.1    Σημειώνεται ότι, βασικό εργαλείο για παροχή ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε μαθητές/μαθήτριες, είναι ο ιστότοπος του εκάστοτε σχολείου και οι δυνατότητες με τα εργαλεία που προσφέρει η πλατφόρμα Office 365. Ήδη, μεγάλος αριθμός σχολείων, από την προηγούμενη σχολική χρονιά έχει δημιουργήσει αξιόλογο υλικό, το οποίο εμπλουτίζεται συνεχώς και μπορεί να αξιοποιηθεί για περαιτέρω ιδέες μεταξύ των σχολείων.

4.2    Τα Γυμνάσια, Λύκεια και Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, αναπτύσσουν και διαθέτουν στους μαθητές/τριες όλων των τάξεων δράσεις κοινωνικοποίησης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Κάποιες δράσεις που προτείνονται για την ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι οι ακόλουθες:

  • Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού και πηγών προς μελέτη, ασκήσεων - εργασιών
  • Μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού από τους μαθητές/τριες
  • Λύση ασκήσεων και υποβολή των εργασιών/απαντήσεων προς τον εκπαιδευτικό
  • Αξιολόγηση των εργασιών και των ασκήσεων από τον εκπαιδευτικό και αποστολή σε κάθε μαθητή/τρια μεμονωμένα σχετικής ανατροφοδότησης
  • Ψηφιακές δοκιμασίες (τεστ) αυτοαξιολόγησης στις οποίες οι μαθητές/τριες βλέπουν άμεσα την προσπάθειά τους (εκτός του χρόνου της σύγχρονης διδασκαλίας)

4.3    Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο θεωρείται, επίσης και η δημιουργία μηχανισμού επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευτικών και των παιδιών. Η επικοινωνία αυτή μπορεί να γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με την χρήση του λογισμικού Microsoft Teams ή τηλεφώνου, και αποσκοπεί στην κοινωνικοποίηση με τα παιδιά, στη συναισθηματική στήριξη ή/και στην αποστολή εκπαιδευτικού υλικού. Στις περιπτώσεις αυτές, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή έτσι ώστε, να μην απαιτείται να εκτυπώνεται το υλικό που αποστέλλεται και η επικοινωνία που γίνεται, να μην οδηγεί σε διαρροή προσωπικών δεδομένων. Επομένως, τα ομαδικά ηλεκτρονικά μηνύματα (emails) αποστέλλονται με τη χρήση της μεθόδου BCC (Blind Carbon Copy), η οποία αποκρύβει τους παραλήπτες.

5.     Σε μαθητές/τριες που δεν διαθέτουν τον κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό στο σπίτι τους παραχωρείται με δανεισμό για χρήση στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς συσκευής τύπου ταμπλέτας, σύμφωνα με οδηγίες που αποστέλλονται χωριστά στις διευθύνσεις των σχολείων.

Σε μαθητές/τριες που δεν έχουν στην οικία τους σύνδεση με το διαδίκτυο θα παραχωρηθούν συνδρομητικά πακέτα που έχει εξασφαλίσει το ΥΠΠΑΝ, σύμφωνα με τις ίδιες οδηγίες.

Δρ Κυπριανός Λούης                                   Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης
Διευθυντής                                                     Διευθυντής Μέσης Τεχνικής,
Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης                         Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης


Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

ygeia news rss

1481