Βράβευση Δράσεων προώθησης της Αντιρατσιστικής Πολιτικής του ΥΠΠΑΝ


Στο πλαίσιο πρόληψης της βίας και της νεανικής παραβατικότητας στο σχολείο και προαγωγής της ενεργού πολιτότητας

Διευθυντές/Διευθύντριες
Σχολείων Δημοτικής, Μέσης Γενικής και
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Θέμα: Βράβευση Δράσεων προώθησης της Αντιρατσιστικής Πολιτικής του ΥΠΠΑΝ στο πλαίσιο πρόληψης της βίας και της νεανικής παραβατικότητας στο σχολείο και προαγωγής της ενεργού πολιτότητας

Το Συμβούλιο για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Εγκληματικότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, σε συνεργασία με Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου (ΠΙ) - Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο (ΠΑ.ΒΙ.Σ.) - και το γραφείο του Επιτρόπου Εθελοντισμού, προτίθενται να βραβεύσουν μέχρι επτά σχολικές μονάδες και να απονείμουν, αντίστοιχα, μέχρι και επτά επαίνους σε άλλες σχολικές μονάδες στις οποίες εφαρμόζονται δράσεις προώθησης και εφαρμογής της Αντιρατσιστικής Πολιτικής του ΥΠΠΑΝ «Κώδικας Συμπεριφοράς κατά του Ρατσισμού και Οδηγός Διαχείρισης και Καταγραφής Ρατσιστικών Περιστατικών», στο πλαίσιο πρόληψης της βίας και της νεανικής παραβατικότητας στο σχολείο και προαγωγής της ενεργού πολιτότητας. Οι εν λόγω δράσεις εντάσσονται στο Ενιαίο Σχέδιο Βελτίωσης της Σχολικής Μονάδας, το οποίο έχει ήδη καθορίσει και υλοποιεί το κάθε σχολείο.

Ο διαγωνισμός αυτός εμπίπτει στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Πρόληψη και Διαχείριση της Βίας στο Σχολείο του ΥΠΠΑΝ και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Εγκληματικότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης.

Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στο Παράρτημα.

Πλαίσιο Συμμετοχής:

Συστήνεται όπως οι δράσεις αναπτυχθούν μέσα σε ένα πλαίσιο προώθησης, γνωστοποίησης και εφαρμογής της Αντιρατσιστικής Πολιτικής του ΥΠΠΑΝ.

Συστήνεται, επίσης, όπως οι δράσεις εμπίπτουν στη φιλοσοφία και προσέγγιση της Αντιρατσιστικής Πολιτικής του ΥΠΠΑΝ, προωθώντας παιδαγωγικές πρακτικές που επικεντρώνονται στο ζήτημα της ευαισθητοποίησης και αντιμετώπισης των διάφορων μορφών ρατσισμού (βλ. Αντιρατσιστική Πολιτική, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, 2016). Επίσης σημειώνεται πως, οι δράσεις για να έχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην αλλαγή στάσεων και αντιλήψεων, θα πρέπει να αποτελούνται κυρίως από βιωματικές δραστηριότητες, με πολλές και συχνές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των συμμετεχόντων/ουσών, επικεντρωμένες στο θέμα, με αρχική, ενδιάμεση και τελική αξιολόγηση, όπου είναι δυνατόν.

Υπενθυμίζεται ότι ο σκοπός της Αντιρατσιστικής Πολιτικής στα σχολεία είναι:

α) η αναγνώριση των οποιωνδήποτε άμεσων ή έμμεσων, σκόπιμων ή άσκοπων λόγων, πράξεων και διαδικασιών που οδηγούν σε αρνητικές διακρίσεις συγκεκριμένων ατόμων με βάση τη διαφορετικότητά τους

β) η ανάληψη ενεργού δράσης για πρόληψη και αντιμετώπιση ρατσιστικών περιστατικών, και

γ) η ανάληψη ενεργού δράσης για ανάπτυξη αντιρατσιστικής κουλτούρας.

Στόχοι της Αντιρατσιστικής Πολιτικής αποτελούν:

  • Η υποστήριξη της ισότητας, της δικαιοσύνης και του αμοιβαίου σεβασμού
  • Η εξάλειψη ρατσιστικών περιστατικών οποιασδήποτε μορφής
  • Η στήριξη των παιδιών που γίνονται δέκτες βίας, εκφοβισμού ή ρατσισμού οποιασδήποτε μορφής
  • Η προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, όπως ορίζονται από τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού
  • Η δημιουργία αντιρατσιστικής κουλτούρας.

Μεθοδολογία:

Είναι σημαντικό το κάθε σχολείο που θα λάβει μέρος στον διαγωνισμό, να παρουσιάσει και να επεξηγήσει τη διαδικασία που ανέπτυξε και ακολούθησε για την υλοποίηση των δράσεων μέσα στο πλαίσιο μιας εκστρατείας προώθησης, γνωστοποίησης και εφαρμογής της Αντιρατσιστικής Πολιτικής, τεκμηριώνοντας τη συλλογική συμμετοχή εκπαιδευτικών, μαθητών/τριών και άλλων μελών της σχολικής κοινότητας, καθώς και σχετικών φορέων. Η χαρτογράφηση της διαδικασίας που εφαρμόσθηκε, αποτυπώνεται με τη συμπλήρωση του σχετικού πίνακα (Παράρτημα). Επιπρόσθετα, το κάθε σχολείο θα πρέπει να υποβάλει το τεκμήριο της δράσης του, το έργο δηλαδή που έχει αναπτυχθεί, που μπορεί να έχει μία ή και περισσότερες μορφές από τις επιλογές που παρουσιάζονται πιο κάτω.

Τύπος και μορφή Δράσεων:

Τα σχολεία που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό, θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν ηλεκτρονικά τον πίνακα τεκμηρίωσης της διαδικασίας που ακολουθήθηκε (Παράρτημα).

Επιπρόσθετα, τα σχολεία θα πρέπει να υποβάλουν το τελικό αποτέλεσμα της Δράσης που εφάρμοσαν, το/τα έργα δηλαδή που έχουν αναπτυχθεί.

Οι Δράσεις που θα μπορούσαν να συμπεριλάβουν τα σχολεία στην ανάπτυξη μιας Εκστρατείας προώθησης της Αντιρατσιστικής Πολιτικής και που θα υποβάλουν στο πλαίσιο του διαγωνισμού, μπορεί να συμπεριλαμβάνουν ένα ή και περισσότερα από τα πιο κάτω:

Εκστρατεία

Μορφή Δράσης:

(Δράσεις στο πλαίσιο εκστρατείας για ευαισθητοποίηση του σχολείου/της κοινότητας για θέματα ρατσισμού, π.χ. δράσεις γνωστοποίησης της αντιρατσιστικής πολιτικής, δράσεις ευαισθητοποίησης κατά του ρατσισμού κλπ.)

Μαθητικό Συνέδριο

Δράσεις που αναπτύχθηκαν μέσα στο πλαίσιο ενός Μαθητικού Συνεδρίου (π.χ. πρακτικά, εργαστήρια, παρουσίαση ερευνών, μαθητικές εκδόσεις κ.ά.)

Έρευνα

Σχεδιασμός, υλοποίηση, αξιολόγηση και αποτελέσματα έρευνας για θέματα ρατσισμού στο σχολείο/στην κοινότητα/στην εκπαίδευση/στην κοινωνία γενικότερα.

Παρέμβαση στην κοινότητα

Δράσεις εμπλοκής της κοινότητας του σχολείου στο πλαίσιο της αντιρατσιστικής πολιτικής, για προώθηση των στόχων της (π.χ. εμπλοκή μελών της κοινότητας, σχεδιασμός και υλοποίηση πρότζεκτ μακριά από την προσέγγιση του φιλανθρωπικού μοντέλου κλπ.)

Θεατρικό δρώμενο

Διαδικασία επιλογής, δημιουργίας, παραγωγής, υλοποίησης, πραγματοποίησης θεατρικού δρώμενου που σχετίζεται με θέματα ρατσισμού.

Βίντεο

Το βίντεο μπορεί να είναι ταινία μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ ή δημοσιογραφικό ρεπορταζ. Η χρονική διάρκεια να μην ξεπερνά τα επτά λεπτά. Το αρχείο πρέπει να έχει τη μορφή mp4 ή mov.

Οπτικοακουστικό μήνυμα κοινωνικού περιεχομένου

Η χρονική διάρκεια του οπτικοακουστικού μηνύματος δεν πρέπει να ξεπερνά το ένα λεπτό. Τ ο αρχείο να παραδοθεί σε μορφή mp4 ή mov

Μουσικό βιντεοκλίπ

Η χρονική διάρκεια του μουσικού βιντεοκλιπ να μην ξεπερνά τα τρία λεπτά. Το αρχείο να παραδοθεί σε μορφή mp4 ή mov

Ραδιοφωνικό μήνυμα κοινωνικού περιεχομένου

Η χρονική διάρκεια του ραδιοφωνικού μηνύματος να μην ξεπερνά το ένα λεπτό. Το αρχείο να παραδοθεί σε μορφή mp3

Φωτογραφικό υλικό

Το φωτογραφικό υλικό να είναι σε μορφή jpg και μέγεθος 2 MB, ασπρόμαυρη ή έγχρωμη και να απεικονίζει δράση ή δράσεις του σχολείου στο πλαίσιο της αντιρατσιστικής πολιτικής με επεξήγηση και τεκμηρίωση της διαδικασίας που ακολουθήθηκε.

Προϋποθέσεις:

Το κάθε σχολείο, που θα συμμετέχει στον διαγωνισμό, πρέπει να εξασφαλίσει από προηγουμένως, για σκοπούς φωτογράφισης ή/και κινηματογράφησης μαθητών/τριών, τη γραπτή συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών των οποίων τα πρόσωπα φαίνονται στο υλικό που θα επιλέξει να αποστείλει, ώστε αυτό να μπορεί να αξιοποιηθεί σε περίπτωση που αποφασιστεί η δημοσίευσή του. Τα έντυπα συγκατάθεσης των γονέων/κηδεμόνων θα πρέπει να αποθηκευτούν σε ψηφιακό περιβάλλον αποθήκευσης εγγράφων (Cloud Drive) π.χ. OneDrive, GoogleDrive, DropBox (σε μορφή zip file) στο σχολείο.

Κριτήρια αξιολόγησης:

Η επιτροπή θα αξιολογήσει τη διαδικασία που ακολουθήθηκε μέσα στο πλαίσιο της/των Δράσης/εων προώθησης της Αντιρατσιστικής Πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο κάτω κριτήρια:

-       Σκοπός και στόχος δράσης/σεων.

-       Διασύνδεση της/των δράσης/εων με το ιδιαίτερο περιβάλλον της σχολικής μονάδας.

-       Σύνδεση της/των δράσης/σεων με το Σχέδιο Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της Παραβατικότητας ή/και το Ενιαίο Σχέδιο Βελτίωσης της Σχολικής Μονάδας.

-       Σύντομη περιγραφή, αιτιολόγηση και σύνδεση της/των δράσης/εων ως προς τη συνάφεια με την Αντιρατσιστική Πολιτική (δεσμεύσεις των μελών της σχολικής κοινότητας, διαχείριση ρατσιστικών περιστατικών, καλλιέργεια αντιρατσιστικής κουλτούρας, καλλιέργεια της κριτικής αντιμετώπισης των φαινομένων του ρατσισμού και των διακρίσεων, αποδόμηση προκαταλήψεων, απουσία αναπαραγωγής στερεοτυπικών αντιλήψεων για οποιαδήποτε μορφή διαφορετικότητας, αποφυγή της προσέγγισης του φιλανθρωπικού μοντέλου κατά τον σχεδιασμό και υλοποίηση των δράσεων, π.χ. έρανοι, δωρεές ειδών κ.λπ.).

-       Περιγραφή δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν (επισυνάπτονται σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, π.χ. πρακτικά συνεδριών, φωτογραφικό υλικό, έγγραφα κ.λπ.)

-       Ενεργός εμπλοκή των μαθητών/ριών και συνεργασία με άλλες ομάδες (εκπαιδευτικούς, οικογένειες, μέλη της κοινότητας κ.λπ.) στον σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση της/των δράσης/εων.

-       Αποτύπωση και περιγραφή σταδίων/διαδικασιών και χρονοδιαγράμματος που ακολουθήθηκε για σχεδιασμό και υλοποίηση της/των δράσης/εων.

-       Συνεργασία με υπηρεσίες και φορείς εκτός σχολείου για υλοποίηση της/των δράσης/εων.

-       Πόροι που αξιοποιήθηκαν (προσωπικό, χρήματα, μέσα-υλικά, χρόνος κ.λπ.)

-       Πρωτοτυπία, επινοητικότητα και δημιουργικότητα δράσης/εων.

-       Αξιολόγηση της/των δράσης/εων από το σχολείο (προσθετική αξία στο ιδιαίτερο περιβάλλον της σχολικής μονάδας, τελική εκτίμηση προόδου, αναστοχασμός).

Επιτροπή αξιολόγησης:

Για την αξιολόγηση της/των των δράσης/εων θα συσταθεί επιτροπή την οποία θα απαρτίζουν εκπρόσωποι από τις πιο κάτω υπηρεσίες:

-       Παιδαγωγικό Ινστιτούτο-Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο, ΥΠΠΑΝ

-       Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, ΥΠΠΑΝ (εκπρόσωπος στο Συμβούλιο Εγκληματικότητας)

-       Συμβούλιο Εγκληματικότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης

-       Γ ραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων

Αποτελέσματα αξιολόγησης:

Τα αποτελέσματα αξιολόγησης της/των δράσης/εων θα ανακοινωθούν μέσω σχετικής εγκυκλίου, στην ιστοσελίδα του ΠΙ και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΠΑ.ΒΙ.Σ. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2021 σε ειδική τελετή. Η ακριβής ημερομηνία και ο χώρος θα ανακοινωθούν αργότερα, με επιστολή που θα αποσταλεί στα σχολεία από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και συγκεκριμένα από τον Τομέα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Αντιεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής.

Σε κάθε σχολείο που θα βραβευθεί θα δοθεί χρηματικό ποσό ύψους τριακοσίων ευρώ. Το ποσό αυτό θα χρησιμοποιηθεί για πρωτοβουλίες και δράσεις που σχετίζονται με την πρόληψη της βίας και της νεανικής παραβατικότητας στο σχολείο καθώς και την προαγωγή της ενεργού πολιτότητας. Σε κάθε σχολείο που θα απονεμηθεί βραβείο ή έπαινος, θα προσφερθεί τιμητική πλακέτα. Τα υπόλοιπα σχολεία, που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό, θα παραλάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής.

Προθεσμία υποβολής:

Τα ενδιαφερόμενα σχολεία μπορούν να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής, αποστέλλοντας τα απαραίτητα έγγραφα και αρχεία (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] το αργότερο μέχρι τις 9 Απριλίου 2021.

Γ ια περισσότερες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο, στα τηλέφωνα 22402426, 22402358, 22402367 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Παρακαλούμε για ενημέρωση των εκπαιδευτικών του σχολείου σας.

 Δρ Μάριος Στυλιανίδης Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Κοιν.: Π.Λ.Ε., Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


403