Επιπρόσθετες οδηγίες για τη λειτουργία των Προγραμμάτων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης


Διευθυντές/Διευθύντριες
Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Θέμα: Επιπρόσθετες οδηγίες για τη λειτουργία των Προγραμμάτων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) βάσει των νέων περιοριστικών μέτρων που εξήγγειλε το Υπουργείο Υγείας λόγω της πανδημίας COVID-19

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια της εγκυκλίου με θέμα Λειτουργία Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 11 - 29 Ιανουαρίου 2021 (vpp11633), ημερομηνίας 08 Ιανουαρίου 2021, παρακαλείσθε όπως μεριμνήσετε για τον συντονισμό και τη διεκπεραίωση των πιο κάτω οδηγιών:

Α. Προγράμματα Στήριξης σε μαθητές/τριες με Μαθησιακές Δυσκολίες, πρόβλημα Ακοής και Όρασης

Το σχολικό πρόγραμμα θα πρέπει να διαμορφωθεί με τρόπο που να διασφαλίζεται η παροχή των εξ αποστάσεως μαθημάτων στήριξης σε μαθητές/τριες, οι οποίοι/ες είναι εντεταγμένοι/ες στα Προγράμματα Ειδικής Αγωγής Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης.

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να βεβαιώνονται, κατόπιν επικοινωνίας με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών με απώλεια ακοής, ότι έχουν γίνει οι απαραίτητες ρυθμίσεις στα ακουστικά βοηθήματα των παιδιών, ώστε αυτά να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό στις ακουστικές απαιτήσεις της τηλεκπαίδευσης. Δεδομένου ότι οι επικοινωνιακές ανάγκες των παιδιών με απώλεια ακοής εξυπηρετούνται μέσω της χειλεανάγνωσης, η Διεύθυνση του σχολείου θα πρέπει να ενημερώνει τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τους γονείς/κηδεμόνες των παιδιών για τη δυνατότητα χρήσης της κάμερας κατά τη διάρκεια του μαθήματος και να λαμβάνει τη συγκατάθεσή τους για ενεργοποίησή της, ώστε να διευκολυνθούν τα παιδιά στην κατανόηση του μαθήματος. Επισυνάπτεται το έντυπο γραπτής συγκατάθεσης του γονέα/κηδεμόνα, το οποίο θα συμπληρώνεται και θα αποστέλλεται στο Γραφείο Ειδικής Αγωγής Μέσης Εκπαίδευσης για την εξασφάλιση της σχετικής άδειας.

Β. Πρόγραμμα Αλφαβητισμού σε μαθητές Α' και Β' Γυμνασίου

Οι μαθητές/τριες που παρακολουθούν το Πρόγραμμα Αλφαβητισμού Α' και Β' τάξης Γυμνασίου θα συνεχίσουν διαδικτυακά τα μαθήματα ενίσχυσης με τους/τις διδάσκοντες/ουσες εκπαιδευτικούς τους.

Γ. Πρόγραμμα Ειδικών Μονάδων

Οι μαθητές/τριες που είναι εντεταγμένοι σε Ειδικές Μονάδες θα συνεχίσουν διαδικτυακά τα μαθήματά τους. Οι εκπαιδευτικοί της Ειδικής Μονάδας καλούνται να εφαρμόσουν προγράμματα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για όσα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν με τον τρόπο αυτό. Για όσα παιδιά δυσκολεύονται στη διαδικτυακή εκπαίδευση μπορεί να γίνει χρήση της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στην περίπτωση αυτή, οι διδάσκοντες/ουσες εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ετοιμάζουν και να αποστέλλουν ηλεκτρονικά εκπαιδευτικό υλικό είτε μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου τους είτε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο των μαθητών/τριών τους. Επισημαίνεται ότι το υλικό αυτό δεν πρέπει να απαιτεί εκτύπωση αλλά να μπορεί να τυγχάνει επεξεργασίας/προβολής διαδικτυακά. Τα ομαδικά ηλεκτρονικά μηνύματα (emails) με το σχετικό υλικό θα πρέπει να αποστέλλονται, τοποθετώντας τις διευθύνσεις ηλεκτρονικών ταχυδρομείων των παραληπτών στο πεδίο BCC ενώ σε περίπτωση αποστολής του μέσω της εφαρμογής Viber θα πρέπει να δημιουργούνται Communities και όχι Groups, με στόχο τη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών.

Δ. Πρόγραμμα Κατ’ οίκον Εκπαίδευσης

Οι μαθητές/τριες που είναι εντεταγμένοι/ες στο Πρόγραμμα της Κατ’ οίκον Εκπαίδευσης θα συνεχίσουν διαδικτυακά τα μαθήματα με τους/τις εκπαιδευτικούς, οι οποίοι/ες υπέγραψαν συμβόλαιο αγοράς υπηρεσιών με το Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ). Στις περιπτώσεις που οι μαθητές/τριες δεν μπορούν για οποιοδήποτε λόγο να συμμετάσχουν στη διαδικτυακή εκπαίδευση, τα μαθήματα που δεν πραγματοποιήθηκαν θα πρέπει να διεξαχθούν σε μεταγενέστερο χρόνο, μετά τη λήξη των περιοριστικών μέτρων. Το έντυπο της Κατάστασης των περιόδων Κατ’ οίκον διδασκαλίας και το φορολογικό τιμολόγιο θα παραδίδονται όπως γινόταν μέχρι σήμερα στη γραμματεία του κάθε σχολείου, η οποία με τη σειρά της θα ακολουθεί τη συνηθισμένη διαδικασία που περιγράφεται στην εγκύκλιο με θέμα Διαδικασία υπογραφής σύμβασης και καταβολής αμοιβής για το Πρόγραμμα του ΥΠΠΑΝ Κατ’ οίκον εκπαίδευση 2020-2021, ημερομηνίας 10 Σεπτεμβρίου 2020.

Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο πρόγραμμα της Κατ’ οίκον εκπαίδευσης θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών προκειμένου να τους ενημερώσουν σχετικά με την έναρξη της λειτουργίας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Ε. Εφαρμογή Microsoft TEAMS και Σχολικοί Συνοδοί

1. Εφαρμογή Microsoft TEAMS

Οι διευθύνσεις των σχολείων θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι όλοι/ες οι μαθητές/τριες της Ειδικής Αγωγής έχουν λάβει κωδικούς πρόσβασης στην εφαρμογή MS Teams και ότι έχουν δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή, θα πρέπει να εφαρμοστούν εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας και παροχής εκπαιδευτικού υλικού στο πλαίσιο πρωτοκόλλου που θα οριστεί από την εκάστοτε σχολική Μονάδα.

2. Σχολικοί συνοδοί

Όσον αφορά στην παρουσία των Σχολικών Βοηθών/Συνοδών στα σχολεία, ενημερώνεστε ότι θα πρέπει να ακολουθηθούν οι οδηγίες της εγκυκλίου με θέμα Διαχείριση προσωπικού σχολικών εφορειών για την περίοδο 11-31 Ιανουαρίου 2021, ημερομηνίας 09 Ιανουαρίου 2020, η οποία κοινοποιήθηκε στους Προέδρους των Σχολικών Εφορειών από τον πρόεδρο της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Σχολικών Εφορειών.

Ο/Η Διευθυντής/Διευθύντρια του σχολείου καλείται να ενημερώνει το Γραφείο Ειδικής Αγωγής Μέσης Εκπαίδευσης για οποιαδήποτε προβλήματα ενδέχεται να προκύψουν στην εκτέλεση των πιο πάνω οδηγιών είτε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dme- [email protected] είτε μέσω του τηλεομοιότυπου 22806326.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

α.α. Α. Φιλίππου

Δρ Κυπριανός Λούης                                     Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης

Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης        Διευθυντής Μέσης Τεχνικής, Επαγγελματικής                                                                                                         Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

 

 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


661