Καθορισμός μέτρων για παρεμπόδιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού - Απουσία από σχολείο για λόγους δημόσιας υγείας


Διευθυντές/Διευθύντριες Σχολείων
Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Θέμα: Καθορισμός μέτρων για παρεμπόδιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19 - Απουσία από το σχολείο για λόγους δημόσιας υγείας

Σε συνέχεια των εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονομικών, με αρ. 1639 και αρ. 1640, ημερ. 10 Ιανουαρίου και 18 Ιανουαρίου 2021 αντίστοιχα, διευκρινίζονται τα ακόλουθα, τα οποία ισχύουν από την 10η Ιανουαρίου μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2021, αναφορικά με τους έκτακτους και μόνιμους εκπαιδευτικούς λειτουργούς της δημόσιας εκπαιδευτικής υπηρεσίας:

     2. Στους/Στις εκπαιδευτικούς θα παραχωρείται η Ειδική Άδεια για Λόγους Δημόσιας Υγείας (με αναδρομική ισχύ από 20.3.2020), υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις, για τις πιο κάτω περιπτώσεις, νοουμένου ότι θα προσκομιστεί Πιστοποιητικό Απουσίας από την Εργασία για Λόγους Δημόσιας Υγείας, το οποίο χορηγείται από το Υπουργείο Υγείας (επισυνάπτεται):

α. σε εκπαιδευτικό που τίθεται σε υποχρεωτικό αυτοπεριορισμό, λόγω στενής επαφής του/της με επιβεβαιωμένο κρούσμα που εντοπίστηκε στη σχολική μονάδα όπου υπηρετεί,

β. σε εκπαιδευτικό που τίθεται σε υποχρεωτικό αυτοπεριορισμό μετά από επιστροφή του από υπηρεσιακό ταξίδι από χώρα που δεν εμπίπτει στις Κατηγορίες Α και Β, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των χωρών,

γ. σε εκπαιδευτικό που απουσιάζει υποχρεωτικά λόγω εντοπισμού επιβεβαιωμένου κρούσματος στη σχολική μονάδα όπου υπηρετεί και η οποία παρέμεινε κλειστή για ορισμένο χρονικό διάστημα, δ. σε εκπαιδευτικό για σκοπούς φροντίδας παιδιών μέχρι 15 ετών εάν:

  • το παιδί αποτελεί επαφή κρούσματος και τίθεται σε αναγκαστικό αυτοπεριορισμό και
  • λόγω εντοπισμού επιβεβαιωμένου κρούσματος στο σχολείο, το οποίο παρέμεινε κλειστό για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Η αίτηση για χορήγηση της πιο πάνω άδειας, μαζί με το Πιστοποιητικό απουσίας από την Εργασία για Λόγους Δημόσιας Υγείας, θα υποβάλλεται από τους/τις εκπαιδευτικούς, μέσω του ΣΕΠ.

    3. Επισημαίνεται ότι η Ειδική Άδεια για Λόγους Δημόσιας Υγείας για τους πιο πάνω λόγους, παραχωρείται μόνο εάν δεν πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως διδασκαλία ή παραγωγή/έλεγχος εκπαιδευτικού υλικού, κατόπιν έγκρισης της Αρμόδιας Αρχής.

    4. Σε περίπτωση που εκπαιδευτικός καλείται να απουσιάσει από την εργασία του/της για να παραμείνει σε αυτοπεριορισμό, για οποιοδήποτε λόγο, πέραν των όσων σημειώνονται στην παράγραφο 2, οι ημέρες απουσίας θα υπολογίζονται έναντι της Άδειας Ασθενείας, εάν και εφόσον δεν θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως διδασκαλία ή παραγωγή/έλεγχος εκπαιδευτικού υλικού.

Η πιο πάνω άδεια, θα υποβάλλεται μέσω του ΣΕΠ από τη Γραμματεία του σχολείου, νοουμένου ότι ο/η εκπαιδευτικός προσκομίσει σχετική βεβαίωση.

    5. Στους/Στις εκπαιδευτικούς οι οποίοι\ες ανήκουν στις κατηγορίες πολιτών με παράγοντες κινδύνου για σοβαρή νόσηση από COVID-19, όπως αυτές καθορίζονται από το Υπουργείο Υγείας σε κατάλογο που έχει δημοσιευθεί στις 29.12.2020 (επισυνάπτεται) ή/και σε οποιαδήποτε μελλοντική αναθεώρησή του, και δεν επιθυμούν να εκτελούν εξ αποστάσεως διδασκαλία ή παραγωγή/έλεγχο εκπαιδευτικού υλικού, χορηγείται Ειδική Άδεια για Λόγους Δημόσιας Υγείας μετά από προσκόμιση σχετικού ιατρικού πιστοποιητικού, για την περίοδο της οποίας οι εν λόγω εκπαιδευτικοί αποζημιώνονται με το 60% των απολαβών τους.

Η αίτηση για χορήγηση της πιο πάνω άδειας, υποβάλλεται ιεραρχικά με επιστολή, στην Οικεία Διεύθυνση, επισυνάπτοντας σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό.

    6. Στους/Στις εκπαιδευτικούς, οι οποίοι/ες έχουν ευθύνη φροντίδας παιδιών ηλικίας μέχρι 15 ετών ή και παιδιών με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας, και οι οποίοι/ες δεν επιθυμούν να εκτελούν εξ αποστάσεως διδασκαλία ή παραγωγή/έλεγχο εκπαιδευτικού υλικού, χορηγείται Ειδική Άδεια για Λόγους Δημόσιας Υγείας, για την περίοδο της οποίας οι εν λόγω εκπαιδευτικοί αποζημιώνονται με το 60% των απολαβών τους. Νοείται ότι, μόνο ένας εκ των δύο γονέων/κηδεμόνων μπορεί να αιτηθεί την εν λόγω άδεια, με προτεραιότητα στον γονέα/κηδεμόνα που δεν εργάζεται σε ουσιώδη υπηρεσία.

Η αίτηση για χορήγηση της πιο πάνω άδειας, υποβάλλεται ιεραρχικά με επιστολή, στην Οικεία Διεύθυνση, επισυνάπτοντας σχετικό πιστοποιητικό.

    7.   Επισημαίνεται ότι, στις περιπτώσεις όπου, λόγω της φύσης της εργασίας, δεν υπάρχει δυνατότητα για εξ αποστάσεως διδασκαλία ή παραγωγή/έλεγχο εκπαιδευτικού υλικού, αναλόγως των αναγκών της Υπηρεσίας, δύναται να υποβληθεί αίτημα από τον εκπαιδευτικό για παραχώρηση Ειδικής Άδειας για Λόγους Δημόσιας Υγείας, μέσω του ΣΕΠ, υποβάλλοντας κατάλληλα πιστοποιητικά.

    8. Τέλος, διευκρινίζεται ότι, η απουσία εκπαιδευτικού ο/η οποίος/α διαγνώστηκε θετικός/ή στη νόσο COVID-19 θα προσμετρά έναντι της άδειας ασθενείας του/της με την προσκόμιση σχετικού ιατρικού πιστοποιητικού. Αυτή η άδεια θα καταχωρείται στο ΣΕΠ από τη Γραμματεία του σχολείου.

Πιστοποιητικό Απουσίας

Κατάλογος Κατηγοριών Πολιτών Υψηλής Επικινδυνότητας Υπουργείου Υγείας

Δρ Μάριος Στυλιανίδης Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Κοιν.:

-Π.Λ.Ε., Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας -Π.Ο.Ε.Δ., Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ., Ο.Λ.Τ.Ε.Κ.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


1485