Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις Ομάδες Θεματοθετών για τις Εξετάσεις Διορισίμων 2021


Διευθυντές/ντριες Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης,
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Δημοτικής Εκπαίδευσης

Θέμα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις Ομάδες Πιθανών Θεματοθετών για τις Γραπτές Εξετάσεις για Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων που θα διεξαχθούν το Φθινόπωρο του 2021

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα παρακαλείστε όπως ενημερώσετε τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας ότι το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), σε συνεργασία με την Επιστημονική Επιτροπή Διοργάνωσης των Γραπτών Εξετάσεων για Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων, θα οργανώσει σεμινάρια για επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε θέματα κατάρτισης εξεταστικών δοκιμίων για τις πιο πάνω εξετάσεις.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στις Ομάδες Πιθανών Θεματοθετών για τις εν λόγω εξετάσεις και πληρούν τα πιο κάτω κριτήρια, όπως υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση.

Κριτήρια Επιλογής Υποψήφιων Θεματοθετών για τις Γραπτές Εξετάσεις για Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων:

  • Να κατέχουν μόνιμη οργανική θέση και να έχουν αναγνωρισμένη εκπαιδευτική υπηρεσία στη Δημόσια Εκπαίδευση τουλάχιστον οκτώ (8) ετών.
  • Να διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο, τουλάχιστον σε επίπεδο Master, σε θέμα συναφές με το επιστημονικό αντικείμενο για το οποίο αναμένεται να οριστούν ως θεματοθέτες, ή/και σε θέματα Μέτρησης και Αξιολόγησης ή/και στα Παιδαγωγικά. Σημειώνεται ότι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, είναι δυνατό να επιλεγούν άτομα που δεν έχουν μεταπτυχιακό τίτλο, αλλά διαθέτουν σημαντική εμπειρία στο θέμα και ικανότητα χειρισμού των υψηλών απαιτήσεων, της πολυπλοκότητας και της σοβαρότητας που απαιτεί η θεματοθέτηση των εν λόγω εξετάσεων.
  • Να μη διδάσκουν σε δημόσια ή ιδιωτικά φροντιστήρια μαθήματα προετοιμασίας υποψηφίων σε γνωστικά αντικείμενα των συγκεκριμένων εξετάσεων.
  • Να είναι διαθέσιμοι/ες να συμμετέχουν σε επιμορφωτικά σεμινάρια βιωματικού τύπου και να αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτά.

Νοείται ότι οι υποψήφιοι/ες θεματοθέτες δεν πρέπει να έχουν μέχρι 4ου βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με υποψήφιο/α που θα παρακαθίσει στις Γραπτές Εξετάσεις για Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων στην ειδικότητά τους. Οι θεματοθέτες θα κληθούν να υπογράψουν σχετικό Συμβόλαιο/Υπεύθυνη Δήλωση πριν από την έναρξη της διαδικασίας θεματοθέτησης.

Η πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων θα είναι διαθέσιμη στην κεντρική ιστοσελίδα του ΥΠΠΑΝ (www.moec.qov.cy) και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων (www.moec.qoy.cy/ypexams) από την Τρίτη, 16/2/2021, ώρα 12:00, μέχρι και την Τετάρτη, 24/2/2021, ώρα 14:00.

Όσοι/ες επιλεγούν, θα ειδοποιηθούν από τις Διευθύνσεις τους για τα επιμορφωτικά σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης

(Δρ Τέρψα Κωνσταντινίδου) Διευθύντρια Ανώτερης Εκπαίδευσης
(Δρ Κυπριανός Δ. Λούης) Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης
(Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης) Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(Δρ. Μάριος Στυλιανίδης) Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης

 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


1039